Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 291 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia drugiego etapu planu działań technicznych 2004 na rzecz doskonalenia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3374)

Data ogłoszenia:2004-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 291 POZ 14

L 291/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia drugiego etapu planu działań technicznych 2004 na rzecz doskonalenia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3374) (2004/637/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 96/411/WE z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie usprawnienia wspólnotowych statystyk rolnych (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1, oraz art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Rozszerzenie, które nastąpi w 2004 r., pociąga za sobą konieczność wdrożenia planu działań na rok 2004 w dwóch etapach. Pierwszy etap tego planu działania został zatwierdzony decyzją Komisji 2004/366/WE (2). Obecnie należy przyjąć drugi etap powyższego planu działań. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych,

(6)

Zgodnie z decyzją 96/411/WE, Komisja ustanawia co roku plan działań technicznych dla potrzeb statystyk rolnych. Jest rzeczą zasadniczej wagi udoskonalenie informacji na temat danych fizycznych dotyczących rolnictwa europejskiego, wdrożenie systemów informacji na temat struktury gospodarstw rolnych w Państwach Członkowskich w celu realizacji odpowiednich polityk wspólnotowych. Zgodnie z decyzją 96/411/WE, Wspólnota uczestniczy finansowo w wydatkach ponoszonych przez każde Państwo Członkowskie w zakresie dostosowywania systemów krajowych lub w zakresie prac przygotowawczych, związanych z nowymi lub rosnącymi potrzebami do zrealizowania w ramach planu działań technicznych. Należy skonsolidować niektóre działania, podjęte w ramach poprzednich planów działań oraz kontynuowania podjętego wysiłku.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Drugi etap technicznego planu działań 2004 na rzecz doskonalenia statystyk rolnych (TAPAS 2004 – etap 2), który znajduje się w załączniku, zostaje zatwierdzony. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 września 2004 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 162 z 1.7.1996, str. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 787/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 12).

(2) Dz.U. L 114 z 21.4.2004, str. 32.

14.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/15

ZAŁĄCZNIK Drugi etap planu działań technicznych 2004 na rzecz doskonalenia statystyk rolnych (TAPAS 2004 – etap 2) Celem działań, o których mowa w drugim etapie planu działań technicznych na rzecz doskonalenia statystyk rolnych (TAPAS 2004), jest rozwijanie lub doskonalenie statystyk w następujących dziedzinach: a) dane fizyczne na temat rolnictwa europejskiego, b) statystyki na temat struktury gospodarstw rolnych. Komisja będzie uczestniczyła finansowo w projektach realizowanych w ramach tych działań. Jej udział finansowy przyznany danemu Państwu Członkowskiego nie przekroczy kwot, o których mowa w tabelach A oraz B. Działania prezentowane przez Państwa Członkowskie dotyczą: 1) Danych fizycznych na temat rolnictwa europejskiego Działania te stanowią przedłużenie działań już realizowanych w latach poprzednich i mają na celu udoskonalenie informacji statystycznych w dziedzinie areałów, produkcji i użytkowania produkcji roślinnej, w szczególności owoców i warzyw; pogłowia i produkcji oraz wykorzystania produkcji zwierzęcej, w szczególności produkcji mleka. 2) Statystyki na temat struktury gospodarstw rolnych Statystyki na temat struktury gospodarstw rolnych mają wielkie znaczenie dla monitorowania potencjału produkcji rolnej. W roku 2003, a więc przed przystąpieniem, dziesięć krajów przystępujących zrealizowało ankietę na temat struktury gospodarstw rolnych, ale nie miało obowiązku przekazywania danych indywidualnych do Eurostatu. Drugi etap planu działania TAPAS 2004 ma umożliwić tym krajom przekazywanie danych i konsolidację statystyk strukturalnych. Ma również umożliwić prowadzenie prac metodologicznych oraz wdrożenie typologii wspólnotowej gospodarstw rolnych.

TABELA A Plan działań technicznych 2004, etap 2 UE 15 Maksymalny udział finansowy Wspólnoty w ponoszonych wydatkach

(tysiące euro)

L 291/16

PL

PAŃSTWO DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK

BE

OGÓŁEM

Dane fizyczne 12 20 111

12

20

111

143 143

OGÓŁEM

TABELA B Plan działań technicznych 2004, etap 2 Państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Maksymalny udział finansowy Wspólnoty w ponoszonych wydatkach

(tysiące euro) CZ EE CY LV LT HU MT PL SI SK OGÓŁEM

PAŃSTWO

Dane fizyczne 13,95 OGÓŁEM 40 43,65 21,096 14

40

29,7

21,096

14

30,5

28,6 54 30,5 28,6 54

11,25 9,9 21,15

38 36 74

213,146 113,850 326,996

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Statystyki na temat struktury gospodarstw rolnych

14.9.2004

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 291 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 17 z 200414.9.2004

  Wspólne działanie 2004/638/GASP z dnia 13 września 2004 r. zmieniające wspólne działanie 2004/523/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej państwa prawa w Gruzji, EUJUST THEMIS

 • Dz. U. L291 - 12 z 200414.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1596/2004 z dnia 13 września 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L291 - 3 z 200414.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

 • Dz. U. L291 - 1 z 200414.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1594/2004 z dnia 13 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.