Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 15 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja nr 3/2004 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2000 z dnia 23 marca 2000 r.

Data ogłoszenia:2004-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 15 - Strona 2

Strona 2 z 10

L 293/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2004

Artykuł 5 1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Artykuł 1 ust. 1 i 2 staje się skuteczny z dniem 1 maja 2004 r. 2. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 1, strony uzgadniają, że w oczekiwaniu na zakończenie wewnętrznych procedur Wspólnoty Europejskiej mających na celu przyjęcie niniejszej decyzji Meksykańskie Stany Zjednoczone będą stosowały posta-

nowienia niniejszej decyzji od 1 maja 2004 r. aż do momentu jej przyjęcia przez Wspólną Radę. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 2004 r. W imieniu Wspólnej Rady


L. E. DERBEZ

ZAŁĄCZNIK I Wspólnotowy harmonogram znoszenia opłat celnych

Kod CN Opis Ilość Stawka celna

1302 20 10

Suche substancje pektynowe, pektyniany i pektyny w proszku

250 ton

2%

ZAŁĄCZNIK II Kontyngenty przejściowe

Kod CN Opis Ilość Stawka celna

0803 00 19

Banany, świeże (z wyłączeniem plantanów)

2 000 ton

75 EUR/tona

16.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/17

ZAŁĄCZNIK III Wersje adnotacji urzędowych oraz „deklaracji fakturowych” zawartych w załączniku III do decyzji nr 2/2000 w nowych językach 1) Artykuł 17 ust. 4 załącznika III do decyzji nr 2/2000 otrzymuje brzmienie: „4. Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawione retrospektywnie muszą być opatrzone jedną z poniższych adnotacji: ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 2) »EXPEDIDO A POSTERIORI« »VYSTAVENO DODATEČNĚ« »UDSTEDT EFTERFØLGENDE« »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT« »VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT« »ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ« »ISSUED RETROSPECTIVELY« »DÉLIVRÉ A POSTERIORI« »RILASCIATO A POSTERIORI« »IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI« »RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS« »KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL« »MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT« »AFGEGEVEN A POSTERIORI« »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE« »EMITIDO A POSTERIORI« »VYDANÉ DODATOČNE« »IZDANO NAKNADNO« »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN« »UTFÄRDAT I EFTERHAND«”.

Artykuł 18 ust. 2 załącznika III do decyzji nr 2/2000 otrzymuje brzmienie: „2. ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL Duplikat wystawiony w ramach tej procedury musi być opatrzony jedną z poniższych adnotacji: »DUPLICADO« »DUPLIKÁT« »DUPLIKAT« »DUPLIKAT« »DUPLIKAAT« »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ« »DUPLICATE« »DUPLICATA« »DUPLICATO« »DUBLIKĀTS« »DUBLIKATAS« »MÁSODLAT« »DUPLIKAT« »DUPLICAAT«

L 293/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2004

PL PT SK SL FI SV 3)

»DUPLIKAT« »SEGUNDA VIA« »DUPLIKÁT« »DVOJNIK« »KAKSOISKAPPALE« »DUPLIKAT«”.

Do dodatku IV załącznika III do decyzji nr 2/2000 dodaje się, co następuje: Wersja czeska Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního orgánu příslušného státního orgánu … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). Wersja estońska Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Wersja węgierska A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: …) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2). Wersja łotewska Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2). Wersja litewska Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos vyriausybinės institucijos liudijimo Nr.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 293 POZ 15 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 30 z 200416.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/627/WE ustanawiającą Europejską Grupę Regulatorów dla Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

 • Dz. U. L293 - 14 z 200416.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/89/WE z dnia 13 września 2004 r. po raz piąty dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L293 - 12 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2004 z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L293 - 10 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1613/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L293 - 7 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1612/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2004 r.

 • Dz. U. L293 - 6 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1611/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

 • Dz. U. L293 - 5 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1610/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

 • Dz. U. L293 - 4 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L293 - 3 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1608/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów żabnicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L293 - 1 z 200416.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2004 z dnia 15 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.