Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 296 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. ustanawiająca reguły wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych

Data ogłoszenia:2004-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 296 POZ 16

Strona 1 z 7
L 296/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 13 września 2004 r. ustanawiająca reguły wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2004/644/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 286,

Przepisy wykonawcze do rozporządzenia stosuje się bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (2), decyzji 2004/338/WE, Euratom (3), w szczególności jej załącznika II, decyzji 2001/264/WE (4), w szczególności części II sekcji VI jej załącznika, jak również decyzji Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa z dnia 25 czerwca 2001 r. (5).

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), w szczególności jego art. 24 ust. 8,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:

SEKCJA 1 (1)

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001, zwane dalej „rozporządzeniem”, ustala zasady i reguły mające zastosowanie do wszystkich instytucji i organów wspólnotowych oraz stanowi o powołaniu inspektora ochrony danych przez każdą instytucję wspólnotową i organ wspólnotowy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1 Przedmiot i zakres Niniejsza decyzja określa dalsze przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady, zwanego dalej „rozporządzeniem”, odnoszące się do Rady Unii Europejskiej.

(2) Rozporządzenie (WE) 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). (3) Decyzja Rady 2004/338/WE, Euratom z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady (Dz.U. L 106 z 15.4.2004, str. 22). (4) Decyzja Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (Dz.U. L 101, z 11.04.2001, str. 1). Decyzja zmieniona decyzją 2004/194/WE (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 48). (5) Decyzja Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie kodeksu dobrego postępowania administracyjnego dla Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej oraz jego personelu w kontaktach zawodowych ze społeczeństwem (Dz.U. C 189 z 5.7.2001, str. 1).

(2)

Artykuł 24 ust. 8 rozporządzenia wymaga, aby dalsze przepisy wykonawcze dotyczące inspektora ochrony danych zostały przyjęte przez każdą instytucję lub organ Wspólnoty zgodnie z przepisami zawartymi w Załączniku do rozporządzenia. Przepisy wykonawcze dotyczą w szczególności zadań, obowiązków i uprawnień inspektora ochrony danych.

(3)

Przyjęte przepisy wykonawcze określają także procedury egzekwowania praw podmiotów danych, jak również wypełniania obowiązków przez wszystkie zainteresowane strony w instytucjach i organach wspólnotowych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

(1) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

21.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/17

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej decyzji i bez uszczerbku dla definicji zawartych w rozporządzeniu:

ochrony danych nie przyjmuje żadnych instrukcji od organu powołującego Sekretariatu Generalnego Rady lub kogokolwiek w sprawie wewnętrznego stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia lub jego współpracy z europejskim inspektorem ochrony danych. 4. Oceny wykonywania zadań i obowiązków przez inspektora ochrony danych dokonuje się po konsultacji z europejskim inspektorem ochrony danych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 296 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 23 z 200421.9.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wdrożenia przez placówki konsularne Państw Członkowskich Protokołu ustaleń między Wspólnotą Europejską a Narodowym Urzędem Turystki Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) w sprawie wiz i innych zagadnień związanych z grupami turystycznymi z Chińskiej Republiki Ludowej (ADS) (notyfikowane jako dokument nr K(2004) 2886)

 • Dz. U. L296 - 15 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1649/2004 z dnia 20 września 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L296 - 12 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1648/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 21 września 2004 r.

 • Dz. U. L296 - 10 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1647/2004 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L296 - 5 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1646/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L296 - 3 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1645/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów gromadnika na wodach Grenlandii

 • Dz. U. L296 - 1 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2004 z dnia 20 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.