Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 296 POZ 23

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wdrożenia przez placówki konsularne Państw Członkowskich Protokołu ustaleń między Wspólnotą Europejską a Narodowym Urzędem Turystki Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) w sprawie wiz i innych zagadnień związanych z grupami turystycznymi z Chińskiej Republiki Ludowej (ADS) (notyfikowane jako dokument nr K(2004) 2886)

Data ogłoszenia:2004-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 296 POZ 23

Strona 1 z 3
21.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/23

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wdrożenia przez placówki konsularne Państw Członkowskich Protokołu ustaleń między Wspólnotą Europejską a Narodowym Urzędem Turystki Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) w sprawie wiz i innych zagadnień związanych z grupami turystycznymi z Chińskiej Republiki Ludowej (ADS) (notyfikowane jako dokument nr K(2004) 2886) (2004/645/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


odpowiednich przypadkach, jako punkt odniesienia dla określenia wspólnych reguł.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 tiret drugie,

a także mającna uwadze, co następuje:

Działając w tych ramach, Państwa Członkowskie powinny przestrzegać reguł wspólnego podejścia w zakresie akredytacji biur podróży wyznaczonych przez ChRL oraz opracowania listy kurierów wyznaczonych przez chińskie biura podróży. Państwa Członkowskie powinny zastosować zharmonizowane sankcje wobec akredytowanych chińskich biur podróży naruszających przepisy wspólnotowe; stosując sankcje, Państwa Członkowskie powinny przestrzegać reguł WIK dotyczących aplikacji wizowych złożonych za pośrednictwem prywatnych biur administracyjnych, biur podróży oraz operatorów zorganizowanych wycieczek. Państwa Członkowskie powinny wprowadzić wspólną listę dokumentów i informacji dodatkowych wymaganych przy składaniu aplikacji wizowej, wyjaśniając w razie potrzeby zawartość wymaganej dokumentacji; na podstawie indywidualnej weryfikacji poszczególnych aplikacji wizowych wymagane mogą być dalsze informacje. Państwa Członkowskie zaangażowane we wdrożenie PU ADS powinny zintensyfikować współpracę z ChRL i opracować mechanizmy wymiany informacji dotyczących nieprawidłowości i innych wykrytych podejrzanych zachowań ze strony kurierów wyznaczonych przez akredytowane biura podróży oraz usprawnić przetwarzanie informacji. Komisja reprezentuje Wspólnotę w Komitecie ADS ustanowionym na mocy PU ADS i przekazuje odnośne informacje dotyczące wdrożenia PU ADS władzom chińskim (Narodowy Urząd Turystyki); z tego względu Państwa Członkowskie powinny powiązać Komisję, jako reprezentanta Wspólnoty Europejskiej w Komitecie ADS, z lokalnymi mechanizmami współpracy, zapewniając regularny i płynny przepływ informacji dotyczących wdrożenia PU ADS.

(1)

Protokół ustaleń między Wspólnotą Europejską a Narodowym Urzędem Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wiz i innych zagadnień związanych z grupami turystycznymi z Chińskiej Republiki Ludowej (1) (ChRL) przewiduje specyficzny proces aplikacyjny, uchylający wspólne reguły w sprawie wiz ustanowione Wspólnymi Instrukcjami Konsularnymi (WIK), w celu ułatwienia wydawania wiz krótkoterminowych grupom obywateli chińskich chcących podróżować po obszarze Wspólnoty; Protokół ustaleń (PU ADS) wszedł w życie 1 maja 2004 r.

(6)

(7)

(2)

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do potajemnej imigracji, oraz uniknięcia handlu wizami między placówkami konsularnymi Państw Członkowskich w ChRL stosowne jest zharmonizowane wdrożenie PU ADS przez wszystkie Państwa Członkowskie, z czego wynika konieczność ustanowienia wspólnych procedur wdrożeniowych dla placówek konsularnych Państw Członkowskich w ChRL.

(8)

(3)

Wspólne procedury oparte są na postanowieniach zawartych w PU ADS, wprowadzających zharmonizowane podejście obejmujące różne zagadnienia, od procedury aplikacji wizowej po cofnięcie akredytacji w razie naruszenia przepisów UE i/lub chińskich.

(9)

(4)

Podstawowe reguły z zakresu aplikacji wizowych opisane w WIK, w szczególności reguły związane z lokalnymi placówkami konsularnymi, zostały wykorzystane, w

(1) Dz.U. L 83 z 20.3.2004, str. 14.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 296 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 16 z 200421.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2004 r. ustanawiająca reguły wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych

 • Dz. U. L296 - 15 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1649/2004 z dnia 20 września 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L296 - 12 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1648/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 21 września 2004 r.

 • Dz. U. L296 - 10 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1647/2004 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L296 - 5 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1646/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L296 - 3 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1645/2004 z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów gromadnika na wodach Grenlandii

 • Dz. U. L296 - 1 z 200421.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2004 z dnia 20 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.