Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 5

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2004-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 5

Strona 5 z 16

565. 566.

567.

568. 569. 570. 571.

572.

573.

574.

575.

576.

577.

578.

579.

580.

581.

582.

25.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/21

583.

Gazy (ropa naftowa), wieża preflash nieaktywna, surowa destylacja (CAS nr 68919-08-4), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), katalityczny reforming benzyny po pierwszej destylacji nieaktywny (CAS nr 6891909-5), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), stabilizator pierwszej destylacji nieaktywny (CAS nr 68919-10-8), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), kolumna odpędowa smoły nieaktywna (CAS nr 68919-11-9), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), kolumna odpędowa ujednolicająca nieaktywna (CAS nr 68919-12-0), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), produkty szczytowe katalizatora fluidalnego (CAS nr 68919-20-0), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), wieża odpędzająca butan z katalitycznie krakowanej benzyny ciężkiej (CAS nr 6895276-1), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), destylat krakowany katalitycznie i instalacja stabilizująca benzynę ciężką (CAS nr 68952-77-2), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), separator katalitycznie hydroodsiarczonej benzyny ciężkiej (CAS nr 6895279-4), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), instalacja do hydroodsiarczania benzyny pierwszej destylacji (CAS nr 6895280-7), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), destylat krakowany termicznie, absorber oleju napędowego i benzyny ciężkiej (CAS nr 68952-81-8), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gaz resztkowy (ropa naftowa), stabilizator termalnie krakowanego węglowodoru, koks ponaftowy (CAS nr 68952-82-9), jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), lekkie, krakowane parą, koncentrat butadienowy (CAS nr 68955-28-2), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), absorber gąbczasty nieaktywny, krakowanie z użyciem katalizatora fluidalnego i instalacja odsiarczająca olej napędowy (CAS nr 68955-33-9), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), benzyna po pierwszej destylacji, produkt szczytowy reaktora do reformowania katalitycznego (CAS nr 68955-34-0), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), surowy destylat i kraking katalityczny (CAS nr 68989-88-8), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Węglowodory, C4 (CAS nr 87741-01-3), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Alkany, C1-4, bogate w C3 (CAS nr 90622-55-2), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), skruber detanolamin oleju napędowego nieaktywny (CAS nr 92045-15-3), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), odciek oleju napędowego hydroodsiarczonego (CAS nr 92045-16-4), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), usunięcie oleju napędowego hydroodsiarczonego (CAS nr 92045-17-5), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), odciek z bębna urządzenia do uwodorniania nieaktywny (CAS nr 92045-18-6), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu


584.

585.

586.

587.

588.

589.

590.

591.

592.

593.

594.

595.

596.

597.

598.

599. 600. 601.

602.

603.

604.

L 300/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2004

605.

Gazy (ropa naftowa), pozostałości wysokociśnieniowego krakingu parowego benzyny ciężkiej (CAS nr 9204519-7), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), krakowanie wstępne pozostałości nieaktywne (CAS nr 92045-20-0), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy (ropa naftowa), kraking parowy, bogate w C3 (CAS nr 92045-22-2), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Węglowodory, C4, destylat krakingu parowego (CAS nr 92045-23-3), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Gazy ziemne, płynne, odsiarczone, frakcja C4 (CAS nr 92045-80-2), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Węglowodory, C4, wolne od 1,3-butadienu i izobutenu (CAS nr 95465-89-7), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Rafinaty (ropa naftowa), ekstrakcja octanem amonu i miedzi frakcji C4 poddanej krakingowi parowemu, C3-5 i C3-5 nienasycone, wolne od butadienu (CAS nr 97722-19-5), jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu Benzo[def]chryzen (=benzo[a]piren) (CAS nr 50-32-8) Pak, smoła węglowa-ropa naftowa (CAS nr 68187-57-5), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu Destylaty (węgiel-ropa naftowa), kondensowane pierścienie aromatyczne (CAS nr 68188-48-7), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu Destylaty (smoła węglowa) górne, wolne od fluorenu (CAS nr 84989-10-6), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu Destylaty (smoła węglowa) górne, bogate we fluoren (CAS nr 84989-11-7), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu Olej kreozotowy, frakcja acenaftenowa, wolna od acenaftenu (CAS nr 90640-85-0), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu Pak, smoła węglowa, niska temperatura (CAS nr 90669-57-1), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu Pak, smoła węglowa, niska temperatura, poddane obróbce wysokotemperaturowej (CAS nr 90669-58-2), jeśli zawierają> 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu Pak, smoła węglowa, niska temperatura, oksydowane (CAS nr 90669-59-3), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), brunatny (CAS nr 91697-23-3), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu Woski parafinowe (węgiel), węgiel brunatny, smoła wysokotemperaturowa (CAS nr 92045-71-1), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu Woski parafinowe (węgiel), węgiel brunatny, smoła wysokotemperaturowa hydrorafinowana (CAS nr 9204572-2), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu Odpady stałe, smoła węglowa, koks (CAS nr 92062-34-5), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu Pak, smoła wysokotemperaturowa, wtórna (CAS nr 94114-13-3), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), płynny rozpuszczalnik (CAS nr 94114-46-2), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

606.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 13 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 52 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady 2004/658/WPZiB z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L300 - 48 z 200425.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. zezwalająca na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1865)

 • Dz. U. L300 - 44 z 200425.9.2004

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 43 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 42 z 200425.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 22 września 2004 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L300 - 12 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L300 - 11 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L300 - 5 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustalające normę handlową stosowaną do kiwi

 • Dz. U. L300 - 3 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2004 z dnia 24 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L300 - 1 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.