Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 48 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r. zezwalająca na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1865)

Data ogłoszenia:2004-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 48 - Strona 2

Strona 2 z 3

(5) Dz.U. L 253 z 16.9.1997, str. 1.

25.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/49

(8)

Artykuł 46 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie modyfikacji genetycznej żywności i pasz (1) postanawia, że wnioski złożone zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97 przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, powinny być rozpatrywane w oparciu o postanowienia rozporządzenia (WE) nr 258/97, pomimo że art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, w przypadkach gdy dodatkowy raport oceny wymagany jest zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zostaje przekazany do Komisji przed datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.


(12)

Informacje dotyczące identyfikacji słodkiej kukurydzy uzyskanej z genetycznie modyfikowanej kukurydzy zgodnie z linią Bt11 zawierają obowiązującą metodę wykrywania i materiał odniesienia, zawarte w załączniku, który powinien być wyszukiwalny z Rejestru ustanowionego przez Komisję zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(13)

Genetycznie modyfikowana kukurydza Bt11 została zgłoszona do Izby Bezpieczeństwa Biologicznego zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 3 lit. c) Protokołu Cartagena dotyczącego Bezpieczeństwa Biologicznego, Konwencji o Zróżnicowaniu Biologicznym.

(9)

Centrum Badań Wspólnych (JRC) Komisji Europejskiej w kooperacji z Europejską Siecią Laboratoriów GMO (ENGL), wykonało ocenę techniczną (próba pierścieniowa) zgodnie z międzynarodowymi akceptowanymi wytycznymi, służącymi do wykonywania badań ilościową metodą wynikowo-właściwą w celu wykrycia i określenia ilości zdarzeń transformacji Bt11 w słodkiej kukurydzy. Metoda oceny technicznej została opracowana w Narodowym Instytucie Weterynarii w Norwegii i INRA we Francji. Materiały wymagane do badań (GM i non-GM DNA, jak również odczynniki właściwe dla tej metody) zostały dostarczone przez Syngenta. JRC uwzględnił, że metody badawcze były właściwe dla osiągnięcia celu, biorąc pod uwagę kryteria badań zaproponowane przez ENGL dla metod podlegających regulacjom, jak również bieżącej naukowej wiedzy dotyczącej prawidłowego przeprowadzenia metody. Zarówno metoda, jak i rezultaty oceny technicznej zostały podane do wiadomości publicznej.

(14)

Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt nie wyraził swojej opinii. Dlatego też 4 lutego 2004 r. Komisja przedłożyła propozycję Radzie, zgodnie z art. 13. ust. 4 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 258/97 i zgodnie z art. 5. ust. 4 decyzji Rady 1999/468/EC (3). Wymaga się od Rady podjęcia działań w przeciągu 3 miesięcy.

(15)

Jednakże jeżeli Rada nie podejmie żadnych działań w wymaganym terminie, decyzja powinna zostać podjęta przez Komisję,

(10)

Materiał odniesienia dla słodkiej kukurydzy uzyskany z genetycznie modyfikowanej kukurydzy zgodnie z linią Bt11 został wyprodukowany przez Centrum Badań Wspólnych (JRC) Komisji Europejskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Słodka kukurydza otrzymywana z genetycznie modyfikowanej kukurydzy zgodnie z linią Bt11 (zwana dalej „produktem”), jak wyznaczono i określono w Załączniku, może być sprzedawana na rynku Wspólnoty jako nowy środek spożywczy lub nowy składnik środka spożywczego.

(11)

Słodka kukurydza uzyskana z genetycznie modyfikowanej kukurydzy zgodnie z linią Bt11 oraz żywność zawierająca słodką kukurydzę uzyskaną z genetycznie modyfikowanej kukurydzy zgodnie z linią Bt11 jako składnik, powinna być oznaczona zgodnie z warunkami rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 i powinna być przedmiotem wymagań identyfikacyjnych ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 dotyczącym identyfikacji i oznaczania genetycznie modyfikowanych organizmów i oznaczania produktów spożywczych i pasz produkowanych z genetycznie modyfikowanych organizmów, co wnosi poprawki do dyrektywy 2001/18/WE (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 300 POZ 48 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 52 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady 2004/658/WPZiB z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L300 - 44 z 200425.9.2004

  Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 43 z 200425.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie podpisania Protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L300 - 42 z 200425.9.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z dnia 22 września 2004 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L300 - 13 z 200425.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L300 - 12 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L300 - 11 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L300 - 5 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustalające normę handlową stosowaną do kiwi

 • Dz. U. L300 - 3 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1672/2004 z dnia 24 września 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L300 - 1 z 200425.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2004 z dnia 24 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.