Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 38

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie zawieszenia kwot taryfowych dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii

Data ogłoszenia:2004-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 38

L 301/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1678/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie zawieszenia kwot taryfowych dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2, uwzględniając decyzję Rady 1999/278/WE z dnia 9 marca 1999 r. odnoszącą się do zawarcia Protokołu dostosowującego aspekty handlowe Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji Rundy Urugwajskiej w sprawie rolnictwa, włączając poprawę istniejących uzgodnień preferencyjnych (2), w szczególności jej art. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Ostatnio wynegocjowano nowe zasady handlu zmierzające do poprawy spójności ekonomicznej w przygotowaniu do przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej. Uzgodniono koncesje w formie całkowitej lub progresywnej liberalizacji handlu pewnymi przetworzonymi produktami rolnymi oraz kwoty wolne od cła dla innych.

(5)

Koncesje udzielone przez Wspólnotę weszły w życie w formie autonomicznych i przejściowych środków z dniem 1 października 2004 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. przyjmującego autonomiczne i przejściowe środki dotyczące przywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii oraz wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Bułgarii (7).

Protokół 3 do Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi a Republiką Bułgarii zatwierdzony decyzją Rady i Komisji 94/908/EWWiS, WE, Euratom z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie zawarcia Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony (3) ustala zasady handlu przetworzonymi produktami rolnymi wymienionymi w tym dokumencie. Protokół 3 został zmieniony Protokołem korygującym aspekty handlowe Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi a Bułgarią (4), zatwierdzonym decyzją 1999/278/WE i zmienionym decyzją nr 2/2002 Rady Stowarzyszenia UE–Bułgaria (5). Roczne kwoty przewidziane w załączniku I do Protokołu 3 zostały przyjęte rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1446/2002 z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie zawieszenia i otwarcia kontyngentów taryfowych stosowanych przy przywozie do Wspólnoty niektórych produktów rolnych przetworzonych pochodzących z Bułgarii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1477/2000 (6). Artykuł 2 tego rozporządzenia przewiduje, że kwoty taryfowe otwarte są corocznie od 1 stycznia do 31 grudnia.

Dlatego konieczne jest zawieszenie zastosowania kwot taryfowych otwartych na rok 2004 dla przywozu do Wspólnoty produktów pochodzących z Bułgarii rozporządzeniem (WE) nr 1446/2002.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego w zakresie kwestii poziomych dotyczących handlu przetworzonymi produktami rolnymi niewymienionymi w załączniku I,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zastosowanie kwot taryfowych do towarów pochodzących z Bułgarii, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1446/2002, zostanie zawieszone ze skutkiem od 1 października 2004 r.

(3)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5). (2) Dz.U. L 112 z 29.4.1999, str. 1. (3) Dz.U. L 358 z 31.12.1994, str. 1. (4) Dz.U. L 112 z 29.4.1999, str. 3. (5) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 21. (6) Dz.U. L 213 z 9.8.2002, str. 3.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2004 r.

(7) Patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

28.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/39

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r. W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 67 z 200428.9.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/661/WPZiB z dnia 24 września 2004 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L301 - 55 z 200428.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego zmiany dodatków do załącznika 6 umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L301 - 54 z 200428.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2008

 • Dz. U. L301 - 53 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/97/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2004/60/WE w sprawie limitów czasowych (1)

 • Dz. U. L301 - 51 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/96/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu w łączeniach kolczyków w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L301 - 42 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (1)

 • Dz. U. L301 - 40 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L301 - 36 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L301 - 1 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia środków autonomicznych oraz przejściowych dotyczących przywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii i wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Bułgarii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.