Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 53

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/97/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2004/60/WE w sprawie limitów czasowych (1)

Data ogłoszenia:2004-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 53

28.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/53

DYREKTYWA KOMISJI 2004/97/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2004/60/WE w sprawie limitów czasowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. W odniesieniu do każdego posiadającego zezwolenie środka ochrony roślin, zawierającego chinoksyfen jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych, z których każda jest wykazana w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2004 r. Państwa Członkowskie zobowiązane są dokonać ponownej oceny produktu, zgodnie z jednolitymi zasadami przewidzianymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie dokumentacji spełniającej wymogi załącznika III. Na podstawie przedmiotowej oceny Państwa Członkowskie ustalają, czy produkt spełnia warunki określone w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG. Po dokonaniu takich ustaleń Państwa Członkowskie: a) w odniesieniu do środka zawierającego chinoksyfen jako jedyną substancję czynną, w razie konieczności, zmienią lub wycofają zezwolenie na każdy taki środek najpóźniej do dnia 28 lutego 2006 r.; lub b) w odniesieniu do środka zawierającego chinoksyfen jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie konieczności, zmienią lub wycofają zezwolenie na każdy taki środek najpóźniej do dnia 28 lutego 2006 r. lub w terminie ustalonym dla takiej zmiany lub wycofania w odniesieniu do dyrektywy lub dyrektyw dodających taką substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, w zależności od najpóźniejszej z nich.”. Artykuł 2 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2004 r. W imieniu Komisji


David BYRNE

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 2004/60/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG o włączeniu chinoksyfenu jako substancji czynnej (2) dodaje tę substancję w załączniku I do tej dyrektywy. Po włączeniu nowej substancji przyznany zostanie rozsądny okres czasu, który pozwoli Państwom Członkowskim wprowadzić w życie przepisy dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających tę substancję aktywną, w szczególności w celu dokonania przeglądu istniejących tymczasowych zezwoleń, i najpóźniej do końca wymienionego okresu przekształcić odnośne zezwolenia w pełne zezwolenia, zmienić je lub wycofać, zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. Limity czasowe do przyjęcia ustalone na mocy dyrektywy 2004/60/WE nie są zgodne z limitami dla nowych substancji czynnych. Powinno się ujednolicić podejście do wszystkich nowych substancji czynnych w ramach aktualnego przeglądu. W związku z tym konieczna jest właściwa zmiana dyrektywy 2004/60/WE. Środki utworzone na mocy tej dyrektywy są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Artykuł 3 dyrektywy 2004/60/WE zostaje zmieniony w następujący sposób:

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona przez dyrektywę Komisji 2004/71/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 104). (2) Dz.U. L 120 z 24.4.2004, str. 39.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 67 z 200428.9.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/661/WPZiB z dnia 24 września 2004 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L301 - 55 z 200428.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego zmiany dodatków do załącznika 6 umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L301 - 54 z 200428.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2008

 • Dz. U. L301 - 51 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/96/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu w łączeniach kolczyków w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L301 - 42 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (1)

 • Dz. U. L301 - 40 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L301 - 38 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie zawieszenia kwot taryfowych dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii

 • Dz. U. L301 - 36 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L301 - 1 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia środków autonomicznych oraz przejściowych dotyczących przywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii i wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Bułgarii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.