Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego zmiany dodatków do załącznika 6 umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

Data ogłoszenia:2004-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 55

Strona 1 z 6
28.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/55

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego zmiany dodatków do załącznika 6 umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (2004/660/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję 2002/309/WE, Euratom, Rady i – w odniesieniu do umowy o współpracy naukowej i technologicznej – Komisji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (1), w szczególności jej art. 5 ust. 2 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Stanowisko, jakie Wspólnota ma zająć we Wspólnym Komitecie ds. Rolnictwa, określone w art. 6 Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, będzie oparte na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa załączonym do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa projekt decyzji Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa dołączony do niniejszej decyzji zostanie podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez: — Michaela Scannella, pełniącego obowiązki przewodniczącego delegacji w sprawie uprawnień Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów; — Hansa-Christiana Beaumonda, pełniącego obowiązki Sekretarza Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa. Artykuł 3 Decyzja Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej po jej przyjęciu.

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, dalej zwana „Umową rolną”, weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. Artykuł 6 Umowy rolnej powołuje Wspólny Komitet ds. Rolnictwa odpowiedzialny za zarządzanie Umową rolną i zapewnienie jej skutecznego działania. Artykuł 11 Umowy rolnej stanowi, że Wspólny Komitet ds. Rolnictwa może podjąć decyzję o zmianie załączników 1 i 2 oraz dodatków do pozostałych załączników do Umowy. Należy określić stanowisko, jakie Wspólnota ma zająć we Wspólnym Komitecie ds. Rolnictwa w kwestii zmian dodatków. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 1.

L 301/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2004

ZAŁĄCZNIK

DO DECYZJI NR 4/2004 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA POWOŁANEGO ZGODNIE Z UMOWĄ MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ W SPRAWIE HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI z dnia … w sprawie zmian w dodatkach do załącznika 6 (…/…/…) WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA, uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, w szczególności jej art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2) (7)

Dodatek 4 wymienia kraje trzecie uznawane przez obie strony, z których mogą być przywożone nasiona. Ponadto określa rzeczone gatunki i zakres uznania. Wspomniane wyżej dodatki winny zostać zmienione w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawnych po zakończeniu negocjacji,

(8)

Umowa weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. Załącznik 6 dotyczy nasion i materiału rozmnożeniowego gatunków roślin rolniczych, warzywnych, owocowych, ozdobnych i winorośli. Załącznik 6 został uzupełniony czterema dodatkami. Dodatek 1 sekcja 1 określa przepisy prawne obu stron i uznaje, że wymogi ustanowione tymi przepisami mają takie same skutki. Dodatek 1 sekcja 2 definiuje przepisy prawne obu stron i wzajemnie uznaje świadectwa wystawione zgodnie z przepisami prawnymi drugiej ze stron przez określone instytucje. Dodatek 2 wymienia instytucje odpowiedzialne za testy zgodności nasion we Wspólnocie Europejskiej oraz w Szwajcarii. Dodatek 3 wymienia odstępstwa dopuszczane przez Wspólnotę Europejską i Szwajcarię.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 67 z 200428.9.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/661/WPZiB z dnia 24 września 2004 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L301 - 54 z 200428.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2008

 • Dz. U. L301 - 53 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/97/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2004/60/WE w sprawie limitów czasowych (1)

 • Dz. U. L301 - 51 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/96/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu w łączeniach kolczyków w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L301 - 42 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (1)

 • Dz. U. L301 - 40 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L301 - 38 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie zawieszenia kwot taryfowych dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii

 • Dz. U. L301 - 36 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L301 - 1 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia środków autonomicznych oraz przejściowych dotyczących przywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii i wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Bułgarii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.