Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 67 - Strona 2

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2004/661/WPZiB z dnia 24 września 2004 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2004-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 67 - Strona 2

Strona 2 z 2

c) zastosowanie znajduje wielostronna umowa międzynarodowa dotycząca przywilejów i immunitetów. Rada jest należycie informowana o każdym z powyższych przypadków. 4. Uważa się, że ust. 3 ma zastosowanie również w przypadkach, w których Państwo Członkowskie jest krajem przyjmującym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). 5. Państwa Członkowskie mogą przyznać wyłączenia stosowania środków przewidzianych w ust. 1, jeżeli podróż jest uzasadniona ważnymi powodami humanitarnymi lub uczestnictwem w spotkaniach międzyrządowych, z uwzględnieniem spotkań popieranych przez UE, na których prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio wspierający demokrację, prawa człowieka i państwo prawne na Białorusi. 6. Państwo Członkowskie, które zamierza przyznać wyłączenia określone w ust. 5 powiadamia o tym na piśmie Radę. Wyłączenie uznaje się za przyznane pod warunkiem, że jeden lub kilku członków Rady nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń w terminie 48 godzin od otrzymania notyfikacji o zaproponowanym wyłączeniu. W przypadku, gdy jeden lub kilku członków Rady zgłosi zastrzeżenie, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować o przyznaniu zaproponowanego wyłączenia. 7. W przypadkach, gdy zgodnie z ust. 3, 4, 5 i 6 Państwo Członkowskie zezwala na wjazd lub przejazd przez swoje terytorium osób wymienionych w załączniku, zezwolenie jest ograniczone do celów, dla których zostało udzielone i do osób, których dotyczy.


Artykuł 2 Rada, stanowiąc na wniosek Państwa Członkowskiego lub Komisji, przyjmuje zmiany listy znajdującej się w załączniku, które są wymagane w związku z rozwojem wydarzeń politycznych na Białorusi. Artykuł 3 W celu maksymalizacji wpływu określonych powyżej środków UE zachęca państwa trzecie do przyjęcia środków ograniczających podobnych do zawartych w niniejszym wspólnym stanowisku. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko stosuje się przez okres 12 miesięcy. Jest on na bieżąco weryfikowane. Podlega ono, w stosownych przypadkach, odnowieniu lub zmianie, jeżeli Rada uzna, że jego cele nie zostały osiągnięte. Artykuł 5 Niniejsze wspólne stanowisko wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia. Artykuł 6 Wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r. W imieniu Rady

L. J. BRINKHORST

Przewodniczący

28.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/69

ZAŁĄCZNIK Lista osób, o których mowa w art. 1 1) SIWAKOW, JURI (JURIJ) Leonidowicz, Minister Turystyki i Sportu Białorusi, urodzony dnia 5 sierpnia 1946 r. w Obwodzie Sachalińskim, była Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika Radziecka. 2) SZEJMAN (SZEIMAN), WIKTOR Władimirowicz, Prokurator Generalny Białorusi, urodzony dnia 26 maja 1958 r. w Okręgu Grodzieńskim. 3) PAWLICZENKO (PAWLIUCZENKO), DMITRIJ (Dmitr) Waleriewicz, oficer jednostki służb specjalnych Białorusi, urodzony w 1966 r. w Witebsku. 4) NAUMOW, WLADIMIR Wladimirowicz, Minister Spraw Wewnętrznych, urodzony w 1956 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 301 POZ 67 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 55 z 200428.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego zmiany dodatków do załącznika 6 umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L301 - 54 z 200428.9.2004

  Decyzja Rady z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2008

 • Dz. U. L301 - 53 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/97/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2004/60/WE w sprawie limitów czasowych (1)

 • Dz. U. L301 - 51 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/96/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu w łączeniach kolczyków w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L301 - 42 z 200428.9.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (1)

 • Dz. U. L301 - 40 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L301 - 38 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie zawieszenia kwot taryfowych dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii

 • Dz. U. L301 - 36 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L301 - 1 z 200428.9.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia środków autonomicznych oraz przejściowych dotyczących przywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii i wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Bułgarii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.