Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wniosku złożonego przez Republikę Malty dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku VAT na dostawę elektryczności (notyfikowana jako dokument K(2004) 3240)

Data ogłoszenia:2004-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 7

5.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/7

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wniosku złożonego przez Republikę Malty dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku VAT na dostawę elektryczności (notyfikowana jako dokument K(2004) 3240)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2004/673/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając szóstą dyrektywę Rady nr 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), zmienioną ostatnio dyrektywą 2004/66/WE (2), w szczególności jej art. 12 ust. 3 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

w którym odbiorca rzeczywiście wykorzystuje i konsumuje dostarczone dobra, w celu zapewnienia, by elektryczność opodatkowana była w kraju rzeczywistej konsumpcji.

(5)

Listem zarejestrowanym w Komisji dnia 18 czerwca 2004 r. Republika Malty poinformowała Komisję o zamiarze obniżenia podatku VAT na dostawę elektryczności. Przewidziany środek ma charakter ogólny i polega na zastosowaniu obniżonej stawki VAT na dostawę elektryczności zgodnie z art. 12 ust. 3 lit. b) szóstej dyrektywy w sprawie podatku VAT. Biorąc pod uwagę fakt, że układ elektryczny Malty jest niewielki i izolowany, nie istnieje żadne ryzyko konkurencji na rynku wewnętrznym. Obecnie Malta nie używa gazu naturalnego, ponieważ nie posiada żadnej sieci gazowej, ani połączenia. Ponadto zasady dotyczące podatku VAT w odniesieniu do miejsca dostawy elektryczności, ustalone w szóstej dyrektywie 77/388/EWG zostały zmienione dyrektywą 2003/92/WE (3). Dostawa elektryczności na etapie końcowym, przez handlowców i dystrybutorów do konsumenta końcowego, dokonywana jest w miejscu,

Ponieważ mowa jest o środku ogólnym, który nie przewiduje żadnych wyjątków, można uznać, że ryzyko zakłóceń na polu konkurencji nie istnieje. Ponieważ warunek przewidziany w art. 12 ust. 3 lit. b) wymienionej dyrektywy został spełniony, Malta może stosować dany środek od momentu notyfikowania niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Malta może stosować środek, o którym poinformowała w liście z dnia 18 czerwca 2004 r. mający na celu zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT na dostawę elektryczności niezależnie od warunków produkcji i dostaw. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Malty. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Frederik BOLKESTEIN

(2)

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. (2) Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35. (3) Dz.U. L 260 z 11.10.2003, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 307 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 8 z 20045.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2004 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty w kosztach szczepień przeciwko pryszczycy w Niderlandach w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3453) (1)

 • Dz. U. L307 - 6 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Finlandii członkiem oraz przedstawiciela Finlandii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 5 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 4 z 20045.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotyczącej mianowania przedstawiciela Austrii członkiem oraz przedstawiciela Austrii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L307 - 3 z 20045.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1185/2004 w zakresie terminu zgłaszania ofert w przetargach częściowych na sprzedaż w celu wywozu żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L307 - 1 z 20045.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2004 z dnia 4 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.