Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 308 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1682/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1655/2000 dotyczące instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE)

Data ogłoszenia:2004-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 308 POZ 1

Strona 1 z 4
5.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/1

I

(Akty, których publikacja jest obowi ązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1682/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1655/2000 dotyczące instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,


(3) Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego został przyjęty w dniu 22 lipca 2002 r. decyzją nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4). Należy dostosować rozporządzenie (WE) nr 1655/2000 do celów i priorytetów ustanowionych w tym programie.

uwzględniając wniosek Komisji, (4) Istnieje potrzeba wypełnienia luki między zakończeniem trzeciego etapu instrumentu LIFE a nowymi perspektywami finansowymi na lata następujące po roku 2006, przez okres dwóch lat kończący się dnia 31 grudnia 2006 r.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego, (1)

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Instrument finansowy na rzecz środowiska LIFE, ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 1655/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), jest wprowadzany etapami, z których trzeci zakończy się dnia 31 grudnia 2004 r.

(5) Należy wzmocnić instrument LIFE jako szczególny instrument finansowy uzupełniający wspólnotowe programy badawcze oraz fundusze strukturalne i programy rozwoju terenów wiejskich. Należy podjąć wysiłki zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystania tych instrumentów finansowych Wspólnoty do finansowania części projektów dotyczących środowiska i przyrody. Należy także przedsięwziąć odpowiednie środki w celu uniemożliwienia podwójnego finansowania.

(2) Biorąc pod uwagę pozytywny wkład instrumentu LIFE w osiąganie celów wspólnotowej polityki w zakresie środowiska oraz mając na celu dalsze przyczynianie się tego programu do wdrażania, aktualizacji i rozwoju polityki wspólnotowej oraz prawodawstwa w zakresie środowiska, w szczególności w odniesieniu do włączenia kwestii dotyczących środowiska do innych polityk, a także do stałego rozwoju, trzeci etap powinien zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2006 r.

(6) Komunikat zatytułowany „Rozwój planu działań na rzecz technologii środowiskowej” został przyjęty przez Komisję dnia 25 marca 2003 r. W następstwie tego komunikatu powstał plan działań na rzecz technologii środowiskowej przyjęty w dniu 28 stycznia 2004 r., który powinien służyć jako odniesienie dla wytycznych do LIFE-środowisko.

(1) (2)

(3)

Dz.U. C 80 z 30.3.2004, str. 57. Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. Dz.U. L 192 z 28.7.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 788/2004 (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 17).

(7) W sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 11/2003 (5) przeanalizowano koncepcję instrumentu LIFE, zarządzanie nim i jego wdrażanie. Należy uwzględnić zalecenia Trybunału.

(4) (5)

Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 1. Dz.U. C 61 z 10.3.2004, str. 1.

L 308/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

5.10.2004

(8) W dniu 1 maja 2004 r. dziesięć nowych Państw Członkowskich przystąpiło do Unii Europejskiej. Wydarzenie to powinno znaleźć odzwierciedlenie w środkach budżetowych przydzielonych dla instrumentu LIFE.

Artykuł 1 (9) Należy usprawnić wykorzystanie i rozpowszechnianie informacji na temat wyników oraz zwiększyć wysokość przydzielonych na ten cel środków budżetowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 308 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.