Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 309 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. wprowadzająca bazę logistyczną systemu TRACES (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3584)

Data ogłoszenia:2004-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 309 POZ 26

L 309/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 września 2004 r. wprowadzająca bazę logistyczną systemu TRACES (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3584) (2004/675/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Rezolucja Parlamentu Europejskiego A5-0396/2000 w sprawie raportu specjalnego nr 1/2000 (4) sporządzonego przez Trybunał Obrachunkowy odnośnie do klasycznego pomoru świń wnosi w pkt 23, aby „system zarządzania obrotem zwierząt (ANIMO) był sterowany i opracowywany pod całkowitą kontrolą Komisji”.


uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 37 i 37a,

(2)

Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. dotycząca wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (5) nakazuje wszystkim Państwom Członkowskim przystąpienie do tegoż systemu przed 31 grudnia 2004 r.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 20 ust. 3,

(3)

Jedenaście Państw Członkowskich od 1 kwietnia 2004 r. lub od 1 maja 2004 r. w pełni uczestniczy w systemie TRACES, toteż niezbędna jest baza logistyczna dla tej działalności. Konieczność takiego wsparcia technicznego zwiększy się jeszcze wraz z udziałem wszystkich Państw Członkowskich, jak również użytkowników nieinstytucjonalnych.

uwzględniając decyzję Rady 92/438/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. dotyczącą informatyzacji weterynaryjnych procedur importowych (projekt Shifta), zmieniającą dyrektywy 90/675/EWG, 91/496/EWG i 91/628/EWG oraz decyzję 90/424/EWG, jak również uchylającą decyzję 88/192/EWG (3), w szczególności jej art. 12,

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 243 z 25.8.1992, str. 27. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(4)

Wdrożenie tejże bazy powinno być poddane testom we wstępnym okresie 15 miesięcy, po którego upływie powinna ona zostać oszacowana i, w miarę potrzeby, przystosowana.

(5)

Przepisy przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(4) Dz.U. C 85 z 23.3.2000, str. 1. (5) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63.

6.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/27

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Artykuł 1 W ramach zintegrowanego informatycznego systemu weterynaryjnego „TRACES”, przewidzianego w decyzji 2003/24/WE, Komisja wdraża na wstępny okres 15 miesięcy bazę logistyczną jako pomoc dla użytkowników tego systemu. Artykuł 2 Komisja dysponuje kwotą 300 000 EUR, przeznaczoną na wdrożenie bazy logistycznej, o której mowa w art. 1.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 309 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 9 z 20046.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/102/WE z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca załączniki II, III, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L309 - 6 z 20046.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/99/WE z dnia 1 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG, dotycząca włączenia acetamipridu i tiaclopridu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L309 - 5 z 20046.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2004 z dnia 5 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 635/2004 dotyczące ustalania kursów walutowych mających zastosowanie w roku 2004 do niektórych rodzajów pomocy bezpośredniej oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym

 • Dz. U. L309 - 3 z 20046.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L309 - 1 z 20046.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.