Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 309 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2004 z dnia 5 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 635/2004 dotyczące ustalania kursów walutowych mających zastosowanie w roku 2004 do niektórych rodzajów pomocy bezpośredniej oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym

Data ogłoszenia:2004-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 309 POZ 5

6.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1733/2004 z dnia 5 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 635/2004 dotyczące ustalania kursów walutowych mających zastosowanie w roku 2004 do niektórych rodzajów pomocy bezpośredniej oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2004 (4) ustala w Załączniku kursy walutowe mające zastosowanie do płatności, których termin operacyjny przypada na 1 stycznia. Rozporządzenie (WE) nr 635/2004 nie odnosi się do płatności powierzchniowej z tytułu orzechów, przewidzianej w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003. Należy jednakże ustanowić, że kursy ustalone w Załączniku do tego rozporządzenia mają również zastosowanie do płatności powierzchniowej z tytułu orzechów. Należy zatem 635/2004, zmienić rozporządzenie (WE) nr

Na mocy art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 2808/98 terminem operacyjnym dla kursu walutowego w odniesieniu do płatności powierzchniowej z tytułu orzechów, przewidzianej w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (2), ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej, a także ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego niektóre rozporządzenia, jest początek danego roku gospodarczego. Na mocy art. 4 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 659/97 z dnia 16 kwietnia 1997 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w zakresie ustaleń interwencyjnych w sektorze owoców i warzyw (3), rok gospodarczy w odniesieniu do orzechów rozpoczyna się 1 stycznia.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 635/2004 dodaje się lit. f) w brzmieniu: „f) płatność powierzchniowa z tytułu orzechów, przewidziana w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 5 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1250/2004 (Dz.U. L 237 z 8.7.2004, str. 13). (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48). (3) Dz.U. L 100 z 17.4.1997, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1135/2001 (Dz.U. L 154 z 9.6.2001, str. 9).

(4) Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 22.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 309 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 26 z 20046.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. wprowadzająca bazę logistyczną systemu TRACES (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3584)

 • Dz. U. L309 - 9 z 20046.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/102/WE z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca załączniki II, III, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L309 - 6 z 20046.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/99/WE z dnia 1 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG, dotycząca włączenia acetamipridu i tiaclopridu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L309 - 3 z 20046.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L309 - 1 z 20046.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.