Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i personelu wojskowego oddelegowanych do pracy w Europejskiej Agencji Obrony

Data ogłoszenia:2004-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64 - Strona 3

Strona 3 z 9

e) wszelkie prawa do każdej pracy wykonanej przez oddelegowanego eksperta krajowego w trakcie wykonywania przez niego swoich obowiązków są własnością Agencji; f) oddelegowany ekspert krajowy zamieszkuje w miejscu, do którego został oddelegowany lub w odległości nie większej niż jest to niezbędne do właściwego wykonywania jego obowiązków; g) oddelegowany ekspert krajowy wspomaga i służy pomocą swojemu zwierzchnikowi, do którego został przydzielony oraz ponosi odpowiedzialność przed swoim zwierzchnikiem za wykonanie powierzonych mu zadań; h) oddelegowany ekspert krajowy, wykonując swoje obowiązki, nie przyjmuje żadnych dyspozycji od swojego pracodawcy lub rządu krajowego. Nie podejmuje żadnych działań na rzecz swojego pracodawcy lub rządów, ani żadnej innej osoby, spółki prywatnej lub organu publicznego. 2. Zarówno w trakcie jak i po okresie oddelegowania, oddelegowany ekspert krajowy zachowuje najwyższą dyskrecję dotyczącą wszystkich faktów i informacji, z którymi się zapoznał w trakcie lub w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Nie może on w żadnej formie ujawniać osobom niepowołanym żadnych dokumentów lub informacji, które nie zostały oficjalnie podane do wiadomości publicznej, a także nie może wykorzystywać ich do celów osobistych.


L 310/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2004

3. Na koniec oddelegowania ekspert krajowy jest nadal zobowiązany do działania w sposób uczciwy i dyskretny w trakcie wykonywania swoich nowych obowiązków, które zostały mu przydzielone oraz w zakresie przyjmowania pewnych stanowisk lub przywilejów. W tym celu, w ciągu trzech lat po okresie oddelegowania, ekspert krajowy informuje Agencję o wszelkich obowiązkach i zadaniach, które wykonuje dla swojego pracodawcy, które mogą potencjalnie prowadzić do konfliktu interesów w związku z zadaniami, które wykonywał w czasie oddelegowania. 4. Oddelegowany ekspert krajowy podlega zasadom bezpieczeństwa obowiązującym w Agencji. 5. Niezastosowanie się do przepisów niniejszego artykułu w okresie oddelegowania upoważnia Agencję do zakończenia oddelegowania eksperta krajowego na warunkach określonych w art. 8. Artykuł 6 Poziom, doświadczenie zawodowe i znajomość języków 1. Aby zakwalifikować się do oddelegowania do Agencji ekspert krajowy musi mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w pełnym wymiarze godzin w zakresie administracji, badań naukowych, w dziedzinach technicznych, doradztwa lub nadzoru w pełnieniu funkcji równoważnych stopniom AD5AD16 oraz AST5-AST11 określonym w Regulaminie pracowniczym urzędników i warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, ustanowionym w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), zwanym dalej „Regulaminem pracowniczym”. Przed oddelegowaniem pracodawca oddelegowanego eksperta krajowego przedstawia Agencji oświadczenie dotyczące zatrudnienia eksperta obejmujące ostatnie dwanaście miesięcy. 2. Oddelegowany ekspert krajowy musi posiadać bardzo dobrą znajomość jednego z języków Wspólnoty i wystarczającą znajomość drugiego języka Wspólnoty do wykonywania swoich obowiązków. Artykuł 7 Zawieszenie oddelegowania 1. Agencja może wyrazić zgodę na zawieszenie oddelegowania i określić stosujące się do niego warunki. W okresie takich zawieszeń: a) nie wypłaca się dodatków, o których mowa w art. 15 i 16; b) nie wypłaca się kosztów, o których mowa w art. 18 i 19 wyłącznie jeżeli zawieszenie nastąpiło na wniosek Agencji. 2. Agencja zawiadamia eksperta krajowego. pracodawcę oddelegowanego

sięcznego okresu wypowiedzenia. Może również zostać zakończone na wniosek oddelegowanego eksperta krajowego pod warunkiem zachowania takiego samego okresu wypowiedzenia i z zastrzeżeniem zgody Agencji. 2. W pewnych wyjątkowych sytuacjach oddelegowanie może zostać zakończone bez wypowiedzenia: a) przez pracodawcę oddelegowanego eksperta krajowego, jeżeli wymagają tego istotne interesy pracodawcy, b) na mocy porozumienia pomiędzy Agencją a pracodawcą, na wniosek oddelegowanego eksperta krajowego skierowany do obu stron, jeżeli wymagają tego istotne interesy osobiste lub zawodowe oddelegowanego eksperta krajowego, c) przez Agencję w przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z tych zasad przez oddelegowanego eksperta krajowego. Oddelegowany ekspert krajowy ma możliwość przedstawienia swojej obrony. 3. W przypadku zakończenia okresu oddelegowania na mocy ust. 2 lit. c) Agencja niezwłocznie informuje pracodawcę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 77 z 20047.10.2004

  Druga poprawka do Regulaminu wewnętrznego EKES-u, przyjęta na sesji plenarnej w dniu 31 marca 2004 r.

 • Dz. U. L310 - 75 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/630/WE zatwierdzającą programy wdrażania przez Państwa Członkowskie badań nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiającą zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrażania tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3607) (1)

 • Dz. U. L310 - 72 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie upoważnienia Państw Członkowskich do tymczasowego dopuszczenia do obrotu nasionami gatunków Cedrus libani, Pinus brutia oraz materiałem nasadzeniowym wytwarzanym z tych nasion, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3138)

 • Dz. U. L310 - 9 z 20047.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L310 - 3 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L310 - 1 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2004 z dnia 6 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.