Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i personelu wojskowego oddelegowanych do pracy w Europejskiej Agencji Obrony

Data ogłoszenia:2004-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64 - Strona 5

Strona 5 z 9

4. Na podstawie należycie uzasadnionego wniosku złożonego przez pracodawcę oddelegowanego eksperta krajowego Agencja może, w odniesieniu do konkretnego przypadku, przyznać 2 dni urlopu okolicznościowego w okresie 12 miesięcy. 5. Dni rocznego urlopu nie wykorzystane do końca okresu oddelegowania przepadają. Artykuł 13 Urlop macierzyński 1. Oddelegowana ekspert krajowa, która jest w ciąży otrzymuje szesnaście tygodni urlopu macierzyńskiego, w czasie którego otrzymuje dodatki, o których mowa w art. 15. 2. Oddelegowana ekspert krajowa, która karmi piersią może na wniosek, na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ten fakt, otrzymać czterotygodniowy urlop okolicznościowy począwszy od końca urlopu macierzyńskiego, podczas tego okresu otrzymuje dodatki określone w art. 15. 3. W przypadkach gdy ustawodawstwo krajowe pracodawcy oddelegowanej ekspert krajowej przyznaje dłuższy urlop macierzyński, oddelegowanie jest zawieszone na okres przekraczający urlop przyznany przez Agencję. W takim przypadku okres równy okresowi zawieszenia jest dodawany na koniec oddelegowania, jeżeli uzasadniają to interesy Agencji. 4. Oddelegowana ekspert krajowa może, zamiennie, ubiegać się zawieszenie oddelegowania, na cały okres przeznaczony na urlop macierzyński i urlop na karmienie piersią. W takim przypadku okres równy okresowi zawieszenia jest dodawany na koniec oddelegowania, jeżeli uzasadniają to interesy Agencji. Artykuł 14 Zarządzanie i kontrola Zarządzanie i kontrola urlopów leżą w gestii administracji Agencji. Kontrola czasu pracy i nieobecności należy do obowiązków dyrekcji lub jednostki, do której oddelegowany ekspert krajowy jest przydzielony.


ROZDZIAŁ III DODATKI I WYDATKI

Artykuł 15 Dieta służbowa 1. Oddelegowany ekspert krajowy jest uprawniony do dziennej diety służbowej w okresie trwania oddelegowania; jest ona odpowiednikiem kwoty płaconej krajowemu ekspertowi oddelegowanemu do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. 2. Jeżeli oddelegowany ekspert krajowy nie otrzymał dodatku z tytułu przeprowadzki ani od Agencji ani od pracodawcy, wypłacany jest dodatkowy miesięczny dodatek, który jest sumą równoważną dodatkowi płaconemu ekspertowi krajowemu oddelegowanemu do Sekretariatu Generalnego Rady. Dodatek ten jest płacony miesięcznie z dołu.

L 310/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2004

3. Dodatki te są płatne za okresy obejmujące misję, urlop roczny, macierzyński, okolicznościowy i dni wolne przyznane przez Agencję. 4. Oddelegowany ekspert krajowy, który podczas trzech lat kończących się sześć miesięcy przed oddelegowaniem mieszkał na stałe lub wykonywał główną działalność zawodową w miejscu oddalonym o 150 km lub mniej od miejsca oddelegowania otrzymuje dzienną dietę służbową określoną w ust. 1. Dla celów niniejszego przepisu okoliczności wynikające z pracy wykonanej przez oddelegowanych ekspertów krajowych dla państwa innego niż miejsce oddelegowania lub dla organizacji międzynarodowej nie są brane pod uwagę. 5. W momencie rozpoczęcia pracy przez oddelegowanego eksperta krajowego otrzymuje on zaliczkę równą 75 dni dziennej diety służbowej po czym uprawnienie do wszelkich dalszych dodatków przestaje przysługiwać w tym okresie. Jeżeli oddelegowanie do Agencji kończy się przed wygaśnięciem okresu, który wzięto pod uwagę przy obliczaniu zaliczki oddelegowany ekspert krajowy jest zobowiązany do zwrotu kwoty odpowiadającej pozostałej części tego okresu. 6. W momencie wymiany listów, o której mowa w art. 1 ust. 5, Agencja jest poinformowana o wszelkich płatnościach podobnych do tych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, otrzymywanych przez oddelegowanego eksperta krajowego. Wszelkie takie kwoty są odejmowane od dodatków płaconych przez Agencję na podstawie wyżej wymienionego ust. 1. 7. Dzienne i miesięczne dodatki są dostosowywane każdego roku, bez mocy wstecznej, na podstawie zmian podstawowych pensji urzędników Wspólnoty w Brukseli i Luksemburgu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 77 z 20047.10.2004

  Druga poprawka do Regulaminu wewnętrznego EKES-u, przyjęta na sesji plenarnej w dniu 31 marca 2004 r.

 • Dz. U. L310 - 75 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/630/WE zatwierdzającą programy wdrażania przez Państwa Członkowskie badań nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiającą zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrażania tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3607) (1)

 • Dz. U. L310 - 72 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie upoważnienia Państw Członkowskich do tymczasowego dopuszczenia do obrotu nasionami gatunków Cedrus libani, Pinus brutia oraz materiałem nasadzeniowym wytwarzanym z tych nasion, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3138)

 • Dz. U. L310 - 9 z 20047.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L310 - 3 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L310 - 1 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2004 z dnia 6 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.