Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i personelu wojskowego oddelegowanych do pracy w Europejskiej Agencji Obrony

Data ogłoszenia:2004-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64 - Strona 7

Strona 7 z 9

3. Na zasadzie odstępstwa od ust.1 oddelegowani eksperci krajowi, którzy udowodnią, że zmienili miejsce, w którym będą wykonywać swoją podstawową działalność po zakończeniu oddelegowania mają prawo do zwrotu kosztów podróży do tego miejsca w ramach powyższych ograniczeń. Zwrot kosztów nie może wiązać się z płatnością sumy wyższej od tej, do której oddelegowany ekspert krajowy jest uprawniony w przypadku powrotu do miejsca zamieszkania. 4. Jeżeli oddelegowany ekspert krajowy przeprowadził się ze swojego miejsca zamieszkania do miejsca oddelegowania, każdego roku ma on prawo do zryczałtowanej płatności, która jest równa kosztowi powrotnej podróży z jego miejsca oddelegowania do miejsca zamieszkania dla niego, jego małżonka i wszelkich dzieci pozostających na jego utrzymaniu na podstawie przepisów obowiązujących w Agencji. Artykuł 19 Koszty przeprowadzki 1. Jeżeli nie stosuje się drugie zdanie art. 15 ust. 4, oddelegowany ekspert krajowy może przewieźć swoje rzeczy osobiste z miejsca zamieszkania do miejsca oddelegowania na koszt Agencji po otrzymaniu jej wcześniejszej zgody, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym czasie w Agencji, dotyczącymi zwrotu kosztów przeprowadzki, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków: a) początkowy okres oddelegowania musi wynosić trzy lata; b) miejsce zamieszkania oddelegowanego eksperta krajowego musi być oddalone od miejsca oddelegowania o 100 km lub więcej; c) przeprowadzka musi zostać zakończona w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia oddelegowania; d) wniosek o zgodę musi być przedłożony co najmniej dwa miesiące przez zamierzoną przeprowadzką; e) koszty przeprowadzki nie są zwracane przez pracodawcę; f) oddelegowany ekspert krajowy musi przesłać do Agencji oryginały przewidywanych kosztów, rachunków i faktur oraz oświadczenie pracodawcy oddelegowanego eksperta krajowego potwierdzające, że pracodawca nie ponosi kosztów przeprowadzki. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w przypadku, gdy koszty przeprowadzki do miejsca oddelegowania zostały zwrócone przez Agencję, oddelegowany ekspert krajowy na koniec okresu oddelegowania jest uprawniony, po wcześniejszym uzyskaniu zgody, do zwrotu kosztów przeprowadzki z miejsca oddelego-


wania do miejsca zamieszkania, na podstawie zasad obowiązujących w Agencji w momencie zwrotu kosztów przeprowadzki, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 1 lit. d) - f) oraz następujących dalszych warunków: a) przeprowadzka nie może odbywać się wcześniej niż trzy miesiące przed końcem okresu oddelegowania; b) przeprowadzka musi zostać zakończona w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia oddelegowania. 3. Oddelegowany ekspert krajowy, którego oddelegowanie jest zakończone na jego wniosek lub na wniosek pracodawcy w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia oddelegowania nie jest uprawniony do zwrotu kosztów przeprowadzki do miejsca zamieszkania. 4. W przypadku gdy oddelegowany ekspert krajowy udowodni, że miejsce, w którym będzie prowadził podstawową działalność po oddelegowaniu zmieniło się, koszty przeprowadzki do tego nowego miejsca mogą być zwrócone jedynie do kwoty, która zostałaby zapłacona w przypadku przeprowadzki do miejsca zamieszkania. Artykuł 20 Misje i koszty misji 1. Oddelegowany ekspert krajowy może zostać wysłany na misję z zastrzeżeniem art. 4. 2. Koszty misji są zwracane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Sekretariacie Generalnym Rady. Artykuł 21 Szkolenie Oddelegowany ekspert krajowy jest uprawniony do szkoleń organizowanych przez Agencję, jeżeli interesy Agencji to uzasadniają. Uzasadnione interesy oddelegowanego eksperta krajowego, z uwzględnieniem, w szczególności, jego kariery zawodowej są rozważane przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo w kursach. Artykuł 22 Przepisy administracyjne 1. Oddelegowany ekspert krajowy zgłasza się do odpowiedniej dyrekcji/jednostki pierwszego dnia oddelegowania w celu uzupełnienia niezbędnych formalności administracyjnych. Podejmuje on swoje obowiązki pierwszego lub szesnastego dnia miesiąca. 2. Oddelegowany ekspert krajowy przydzielony do Biura Łącznikowego Agencji zgłasza się odpowiedniej dyrekcji/jednostki Agencji w jego miejscu oddelegowania. 3. Płatności dokonywane są przez odpowiednią dyrekcję/jednostkę Agencji w euro, na konto bankowe otwarte w instytucji bankowej w miejscu oddelegowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 77 z 20047.10.2004

  Druga poprawka do Regulaminu wewnętrznego EKES-u, przyjęta na sesji plenarnej w dniu 31 marca 2004 r.

 • Dz. U. L310 - 75 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/630/WE zatwierdzającą programy wdrażania przez Państwa Członkowskie badań nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiającą zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrażania tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3607) (1)

 • Dz. U. L310 - 72 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie upoważnienia Państw Członkowskich do tymczasowego dopuszczenia do obrotu nasionami gatunków Cedrus libani, Pinus brutia oraz materiałem nasadzeniowym wytwarzanym z tych nasion, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3138)

 • Dz. U. L310 - 9 z 20047.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L310 - 3 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L310 - 1 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2004 z dnia 6 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.