Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i personelu wojskowego oddelegowanych do pracy w Europejskiej Agencji Obrony

Data ogłoszenia:2004-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64 - Strona 9

Strona 9 z 9

7.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/71

ROZDZIAŁ V PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 34 Ocena W ciągu trzech lat po wejściu w życie niniejszej decyzji lub po wejściu w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, w zależności od tego która data jest wcześniejsza, Rada oceni i zmieni te zasady lub, w stosownym przypadku, podejmie decyzję o ich wygaśnięciu. Artykuł 35 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r.


Artykuł 33 Zmiany i zasady wykonawcze Przepisy niniejszych Zasad dotyczące art. 4, 5, 8, 10, 12-14, 21-32 mogą być zmienione w niezbędnym zakresie przez Radę Sterującą Agencji stanowiącą zgodnie z art. 9, ust. 1.10 i art. 11 ust. 3.2 wspólnego działania 2004/551/WPZiB. Wszelkie zaproponowane zmiany są przekazywane Radzie. Takie zmiany uznaje się za zatwierdzone, chyba że Rada w ciągu dwóch miesięcy, stanowiąc większością kwalifikowaną zdecyduje o ich modyfikacji.

Zmiany innych przepisów tych zasad, w szczególności tych dotyczących wynagrodzenia, dodatków i świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego są przyjmowane przez Radę stanowiącą jednomyślnie na wniosek Rady Sterującej Agencji.

W imieniu Rady

L. J. BRINKHORST

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 77 z 20047.10.2004

  Druga poprawka do Regulaminu wewnętrznego EKES-u, przyjęta na sesji plenarnej w dniu 31 marca 2004 r.

 • Dz. U. L310 - 75 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/630/WE zatwierdzającą programy wdrażania przez Państwa Członkowskie badań nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiającą zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrażania tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3607) (1)

 • Dz. U. L310 - 72 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie upoważnienia Państw Członkowskich do tymczasowego dopuszczenia do obrotu nasionami gatunków Cedrus libani, Pinus brutia oraz materiałem nasadzeniowym wytwarzanym z tych nasion, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3138)

 • Dz. U. L310 - 9 z 20047.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L310 - 3 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L310 - 1 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2004 z dnia 6 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.