Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i personelu wojskowego oddelegowanych do pracy w Europejskiej Agencji Obrony

Data ogłoszenia:2004-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64

Strona 1 z 9
L 310/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2004

DECYZJA RADY z dnia 24 września 2004 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i personelu wojskowego oddelegowanych do pracy w Europejskiej Agencji Obrony (2004/677/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r., w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony (1), w szczególności jej art. 11 ust. 2,

4. Oddelegowani eksperci krajowi muszą być obywatelami Państwa Członkowskiego i są rekrutowani na podstawie możliwie najszerszej reprezentacji geograficznej spośród uczestniczących Państw Członkowskich. Państwa Członkowskie i Agencja współpracują ze sobą w celu zapewnienia, na ile to możliwe, równego zatrudniania mężczyzn i kobiet oraz przestrzegają zasady równości szans.


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Oddelegowani eksperci krajowi oraz oddelegowany personel wojskowy powinien umożliwić Europejskiej Agencji Obrony, zwanej dalej „Agencją”, korzystanie z wysokiego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego, zwłaszcza w dziedzinach, w których takie kompetencje nie są łatwo dostępne.

5. Oddelegowanie odbywa się poprzez wymianę listów pomiędzy szefem wykonawczym Agencji i stałym przedstawicielstwem danego Państwa Członkowskiego. Kopię zasad mających zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych w trakcie ich oddelegowania do Agencji załącza się do wymiany listów.

6. Oddelegowani eksperci krajowi powinni być rekrutowani z rządów, ministerstw i agencji rządowych Państw Członkowskich.

(2)

W trakcie czasowego oddelegowania przez administracje Państw Członkowskich do pracy w charakterze ekspertów Agencji oddelegowani eksperci krajowi przyczyniają się do wymiany doświadczenia zawodowego i wiedzy zawodowej w dziedzinie rozwoju zdolności obronnych, badań, zakupów i uzbrojenia,

Artykuł 2 Okres oddelegowania 1. Okres oddelegowania nie może być krótszy niż sześć miesięcy i nie może przekraczać trzech lat oraz może być sukcesywnie przedłużany, przy czym całkowity okres oddelegowania nie może przekraczać czterech lat.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

2. Przewidywany okres oddelegowania określa się na początku wymiany listów, o której mowa w art. 1 ust. 5. Taką samą procedurę stosuje się w przypadku przedłużania okresu oddelegowania.

Artykuł 1 Zakres 1. Niniejsze zasady stosują się do ekspertów krajowych oddelegowanych do Agencji przez Państwo Członkowskie uczestniczące w pracach tej Agencji. 3. Oddelegowany ekspert krajowy, który wcześniej został oddelegowany do pracy w Agencji może zostać ponownie oddelegowany, zgodnie z wewnętrznymi zasadami określającymi maksymalną długość okresów oddelegowania, w trakcie których takie osoby mogą pracować w departamentach Agencji pod następującymi warunkami:

2. Osoby objęte niniejszymi zasadami pozostają w stosunku pracy ze swoimi pracodawcami w okresie oddelegowania, a ich pracodawca kontynuuje wypłacanie im wynagrodzenia.

a) oddelegowany ekspert krajowy w dalszym ciągu spełnia warunki niezbędne do oddelegowania;

3. Agencja rekrutuje oddelegowanych ekspertów krajowych odpowiednio do swoich potrzeb i możliwości budżetowych. Dyrektor Naczelny Agencji określa zasady takiej rekrutacji za zgodą Rady Sterującej Agencji.

(1) Dz.U. L. 245 z 17.7.2004, str.17.

b) musi upłynąć okres trzech lat pomiędzy końcem poprzedniego oddelegowania i ponownym oddelegowaniem; niniejszy przepis nie uniemożliwia Agencji przyjęcia oddelegowanego eksperta krajowego, dla którego okres pierwszego oddelegowania trwał krócej niż cztery lata, ale w takim przypadku nowy okres oddelegowania nie przekracza niewykorzystanej części okresu czteroletniego.

7.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/65

Artykuł 3 Miejsce oddelegowania Miejscem oddelegowania jest siedziba Agencji lub miejsce, w którym znajduje się dyrekcja/jednostka, do której oddelegowany ekspert krajowy został przydzielony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 77 z 20047.10.2004

  Druga poprawka do Regulaminu wewnętrznego EKES-u, przyjęta na sesji plenarnej w dniu 31 marca 2004 r.

 • Dz. U. L310 - 75 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/630/WE zatwierdzającą programy wdrażania przez Państwa Członkowskie badań nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiającą zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrażania tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3607) (1)

 • Dz. U. L310 - 72 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie upoważnienia Państw Członkowskich do tymczasowego dopuszczenia do obrotu nasionami gatunków Cedrus libani, Pinus brutia oraz materiałem nasadzeniowym wytwarzanym z tych nasion, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3138)

 • Dz. U. L310 - 9 z 20047.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L310 - 3 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L310 - 1 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2004 z dnia 6 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.