Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 72

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie upoważnienia Państw Członkowskich do tymczasowego dopuszczenia do obrotu nasionami gatunków Cedrus libani, Pinus brutia oraz materiałem nasadzeniowym wytwarzanym z tych nasion, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3138)

Data ogłoszenia:2004-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 72

Strona 1 z 2
L 310/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 września 2004 r. w sprawie upoważnienia Państw Członkowskich do tymczasowego dopuszczenia do obrotu nasionami gatunków Cedrus libani, Pinus brutia oraz materiałem nasadzeniowym wytwarzanym z tych nasion, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3138) (2004/678/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje: We Francji produkcja nasion i materiału nasadzeniowego wytwarzanego ze wspomnianych nasion gatunków Cedrus libani i Pinus brutia jest obecnie niewystarczająca, w wyniku czego nie można spełnić wymogów dotyczących materiału rozmnożeniowego spełniającego przepisy dyrektywy 1999/105/WE. Państwa trzecie nie są w stanie dostarczyć wystarczającej ilości nasion i materiału nasadzeniowego wytwarzanego z nasion odpowiednich gatunków, dającego takie same gwarancje jak wspólnotowy materiał rozmnożeniowy i spełniającego przepisy dyrektywy 1999/105/WE. W związku z tym Francja zwróciła się do Komisji z wnioskiem zgodnie ze wspomnianą dyrektywą, o upoważnienie jej do dopuszczenia do obrotu nasion i materiału nasadzeniowego wytwarzanego z tych nasion, spełniających mniej surowe wymogi niż te ustanowione w dyrektywie. Dlatego też w celu pokrycia niedoborów Francja powinna być upoważniona do czasowego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu nasion i materiału nasadzeniowego wytwarzanego z nasion odpowiednich gatunków, które spełniają mniej surowe wymogi.


(7)

W miarę możliwości nasiona powinny być zbierane w miejscach ich pochodzenia na naturalnych dla danych gatunków obszarach występowania, z zachowaniem możliwie najsurowszych gwarancji zapewniających identyfikację materiału. Ponadto nasiona i materiał nasadzeniowy wytwarzany z tych nasion powinny być dopuszczone do obrotu tylko wtedy, gdy dołączono do nich dokument zawierający określone szczegóły dotyczące przedmiotowego materiału rozmnożeniowego.

(6)

(1)

Inne Państwa Członkowskie powinny ponadto otrzymać upoważnienie na dopuszczenie na swoim terytorium do obrotu nasionami i materiałem nasadzeniowym wytworzonym z tych nasion, zgodnie z definicją podaną w dyrektywie 1999/105/WE, spełniającymi mniej surowe wymogi w zakresie identyfikacji i etykietowania, jeżeli obrót takimi materiałami dopuszczony jest w innych Państwach Członkowskich na mocy niniejszej decyzji.

(2)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3)

Artykuł 1 1. Zezwala się na obrót na terenie Wspólnoty do 31 maja 2005 r. nasionami przeznaczonymi do wytwarzania materiału nasadzeniowego Cedrus libani i Pinus brutia, które spełniają mniej surowe wymogi w zakresie identyfikacji i etykietowania, niż określone w art. 13 i 14 dyrektywy 1999/105/WE, zgodnie z wymogami określonymi w załącznikach do niniejszej decyzji.

(4)

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2000, str. 17. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1).

2. Obrót materiałem nasadzeniowym wytwarzanym z wyżej wymienionych nasion jest dopuszczony na terenie Wspólnoty do 31 maja 2010 r., pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w załączniku II do niniejszej decyzji.

7.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/73

Dla celów niniejszej decyzji, stosuje się definicje określone w art. 2 dyrektywy Rady 1999/105/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 72 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 77 z 20047.10.2004

  Druga poprawka do Regulaminu wewnętrznego EKES-u, przyjęta na sesji plenarnej w dniu 31 marca 2004 r.

 • Dz. U. L310 - 75 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/630/WE zatwierdzającą programy wdrażania przez Państwa Członkowskie badań nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiającą zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrażania tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3607) (1)

 • Dz. U. L310 - 64 z 20047.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i personelu wojskowego oddelegowanych do pracy w Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L310 - 9 z 20047.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L310 - 3 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L310 - 1 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2004 z dnia 6 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.