Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 75

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/630/WE zatwierdzającą programy wdrażania przez Państwa Członkowskie badań nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiającą zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrażania tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3607) (1)

Data ogłoszenia:2004-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 75

7.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/75

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/630/WE zatwierdzającą programy wdrażania przez Państwa Członkowskie badań nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiającą zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrażania tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3607)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/679/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1) (6)

Programy Państw Członkowskich, które zostały już przedłożone, są, każdy z osobna, zatwierdzone decyzją Komisji 2004/630/WE (3) i przyznano dla nich wkład finansowy. Programy obecnie dostarczane przez nowe Państwa Członkowskie zostały przebadane, stwierdzono ich spójność z ustanowionymi wytycznymi i dlatego powinny być zatwierdzone. Dlatego też decyzja 2004/630/WE powinna zostać zmieniona w celu zatwierdzenia indywidualnych programów przedłożonych przez nowe Państwa Członkowskie; jednak, w świetle doświadczeń nabytych w okresie niedawnych większych epidemii ptasiej grypy, Wspólnota powinna dokonać ponownego przydziału wkładu finansowego. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Decyzja 90/424/EWG przewiduje finansowy udział Wspólnoty w podjęciu technicznych i naukowych działań niezbędnych do rozwoju prawodawstwa wspólnotowego w zakresie weterynarii oraz edukacji lub szkolenia w dziedzinie weterynarii. Decyzja Komisji 2004/111/WE (2) przewiduje wdrażanie w roku 2004 badań nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich, zgodnie z planami badań zatwierdzonymi przez Komisję; badania te będą sprawdzały obecność infekcji u drobiu, co może prowadzić do przeglądu obecnego prawodawstwa i przyczynić się do poznania możliwych zagrożeń dla ludzi i zwierząt, których źródłem są dzikie zwierzęta. Programy przedłożone przez Państwa Członkowskie zostały poddane badaniu przeprowadzonemu przez Komisję pod względem wytycznych ustanowionych decyzją 2004/615/WE zmieniającą decyzję 2004/111/WE w sprawie wdrażania w Państwach Członkowskich badań nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa, które należy przeprowadzić w roku 2004, i uznano, że są one spójne z tymi wytycznymi. Ze względu na trudności przy wdrażaniu podobnych programów po raz pierwszy nowym Państwom Członkowskim przyznano wydłużony nieprzekraczalny termin na przedłożenie ich programów.

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2004/630/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 5 października 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 32 z 5.2.2004, str. 20. Decyzja zmieniona decyzją 2004/615/WE (Dz.U. L 278 z 27.8.2004, str. 59).

(3) Dz.U. L 287 z 8.9.2004, str. 7.

L 310/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2004

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Programy badań Państw Członkowskich nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa

(EUR) Kod Państwo Członkowskie Okres Maksymalna kwota na równoległe finansowanie

AT BE CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT SE SK SI UK Suma

Austria Belgia Cypr Republika Czeska Niemcy Dania Estonia Grecja Hiszpania Finlandia Francja Węgry Irlandia Włochy Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niderlandy Polska Portugalia Szwecja Słowacja Słowenia Wielka Brytania

15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005 15.3.2004–15.3.2005

10 800,00 11 700,00 — 3 600,00 78 500,00 72 600,00 2 600,00 15 700,00 34 300,00 40 500,00 148 900,00 7 800,00 32 300,00 192 000,00 4 200,00 1 900,00 2 500,00 1 700,00 148 000,00 32 000,00 18 700,00 28 500,00 9 700,00 5 500,00 85 600,00 989 600,00”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 75 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 77 z 20047.10.2004

  Druga poprawka do Regulaminu wewnętrznego EKES-u, przyjęta na sesji plenarnej w dniu 31 marca 2004 r.

 • Dz. U. L310 - 72 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie upoważnienia Państw Członkowskich do tymczasowego dopuszczenia do obrotu nasionami gatunków Cedrus libani, Pinus brutia oraz materiałem nasadzeniowym wytwarzanym z tych nasion, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3138)

 • Dz. U. L310 - 64 z 20047.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i personelu wojskowego oddelegowanych do pracy w Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L310 - 9 z 20047.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L310 - 3 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L310 - 1 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2004 z dnia 6 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.