Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 77

Tytuł:

Druga poprawka do Regulaminu wewnętrznego EKES-u, przyjęta na sesji plenarnej w dniu 31 marca 2004 r.

Data ogłoszenia:2004-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 77

Strona 1 z 3
7.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/77

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

Druga poprawka (1) do Regulaminu wewnętrznego EKES-u, przyjęta na sesji plenarnej w dniu 31 marca 2004 r. W art. 3, 8, 10, 10a, 13, 16, 19, 24, 50, 51, 52 i 72 Regulaminu wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wprowadza się następujące zmiany: 1) W tytule I rozdział II art. 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 1. Biuro składa się z 37 członków, w ten sposób zapewniając, że każde Państwo Członkowskie będzie w nim reprezentowane. 2. Biuro składa się z:


a) Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz 25 członków wybranych bezpośrednio przez Zgromadzenie; b) trzech przewodniczących grup politycznych, wybranych zgodnie z przepisami art. 27; c) sześciu przewodniczących sekcji specjalistycznych. 3. Przewodniczący jest wybierany naprzemiennie spośród członków trzech grup politycznych.

4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący nie mogą ponownie zostać wybrani na to samo odnośne stanowisko w okresie dwóch lat następujących po pierwszym dwuletnim mandacie. 5. Wiceprzewodniczący są wybierani spośród członków tych dwóch grup politycznych, do których Przewodniczący nie należy. 6. Wybory członków Biura muszą zostać dokonane w poszanowaniu zasady stworzonej w ust. 1 niniejszego artykułu, z zachowaniem równowagi pomiędzy grupami politycznymi utworzonymi na mocy art. 27.”. 2) W tytule 1 rozdział II art. 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Biuro może tworzyć w swoich ramach grupy ad hoc celem zajęcia się jakąkolwiek kwestią odnoszącą się do jego kompetencji. Z wyłączeniem kwestii nominacji urzędników, inni członkowie mogą zostać dołączeni do prac tych grup.”. 3) W tytule I rozdział II art. 10 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 10 1. Niniejszym ustanawia się »grupę budżetową« zobowiązaną do wspierania prac Biura w wykonywaniu jego prerogatyw w dziedzinie finansowej i budżetowej. 2. Grupie budżetowej przewodniczy jeden z Wiceprzewodniczących, z zachowaniem podległości Przewodniczącemu. Składa się ona z dziewięciu członków mianowanych przez Biuro na podstawie propozycji grup politycznych. 3. W ramach określonych kwestii Biuro może delegować swoje uprawnienia decyzyjne do grupy budżetowej. 4. Propozycje przyjęte jednogłośnie przez grupę budżetową są przedstawione, bez debaty, do zatwierdzenia przez Biuro. 5. Grupa budżetowa uczestniczy w opracowywaniu budżetu i zapewnia jego prawidłowe wykonanie.

6. Przewodniczący grupy budżetowej uczestniczy w negocjacjach z władzami budżetowymi i zdaje z nich sprawozdanie do Biura.

(1) Pierwsza poprawka została przyjęta na sesji plenarnej w dniu 27 lutego 2003 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 258 z 10 października 2003 r.

L 310/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2004

7. W ramach wykonywania jej zakresu odpowiedzialności, mandat grupy budżetowej zawiera zadanie doradzania Przewodniczącemu, Biuru i Komitetowi, jak również zadanie kontrolowania dotyczące służb.”. 4) W tytule I rozdział II dodaje się art. 10a w brzmieniu: „Artykuł 10a 1. Niniejszym ustanawia się »grupę ds. komunikacji«, zobowiązaną do nadania biegu strategii komunikacji Komitetu i do zapewnienia jej ciągłego przebiegu. 2. Grupie ds. komunikacji przewodniczy jeden z Wiceprzewodniczących, z zachowaniem podległości Przewodniczącemu. Składa się ona z dziewięciu członków, mianowanych przez Biuro, na podstawie propozycji grup politycznych.”. 5) W tytule I rozdział III art. 13 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 13 Obydwaj Wiceprzewodniczący są odpowiednio przewodniczącymi grupy budżetowej i grupy ds. komunikacji i wykonują tę pracę z zachowaniem podległości Przewodniczącemu.”. 6) W tytule I rozdział IV art. 16 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 16 1. Biuro sekcji specjalistycznej, wybierane na dwa lata, składa się z dwunastu członków, w tym jeden przewodniczący i trzech wiceprzewodniczących, czyli jeden na grupę. 2. Wybór przewodniczących sekcji specjalistycznej oraz innych członków ich Biura jest dokonywany przez Komitet. 3. Przewodniczący i inni członkowie Biura mogą być ponownie wybierani.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 310 POZ 77 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 75 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/630/WE zatwierdzającą programy wdrażania przez Państwa Członkowskie badań nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiającą zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrażania tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3607) (1)

 • Dz. U. L310 - 72 z 20047.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie upoważnienia Państw Członkowskich do tymczasowego dopuszczenia do obrotu nasionami gatunków Cedrus libani, Pinus brutia oraz materiałem nasadzeniowym wytwarzanym z tych nasion, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3138)

 • Dz. U. L310 - 64 z 20047.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i personelu wojskowego oddelegowanych do pracy w Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L310 - 9 z 20047.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie regulaminu pracowniczego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L310 - 3 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L310 - 1 z 20047.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1734/2004 z dnia 6 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.