Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2004 z dnia 7 października 2004 r. otwierające i ustanawiające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do czosnku od 1 września 2004 r.

Data ogłoszenia:2004-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 19

Strona 1 z 3
8.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1743/2004 z dnia 7 października 2004 r. otwierające i ustanawiające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do czosnku od 1 września 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

kontyngent taryfowy jest uzupełnieniem kontyngentu otwartego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1077/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. otwierającym i ustalającym zarządzanie niezależnym kontyngentem taryfowym na czosnek (3). Nowy kontyngent powinien zostać otwarty na okres przejściowy i nie przesądzać o wyniku toczących się negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w następstwie przystąpienia nowych członków. Komitet Zarządzający ds. Świeżych Owoców i Warzyw nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,


uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

(5)

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 1. Niniejszym otwiera się od 1 września 2004 r. autonomiczny kontyngent taryfowy w wysokości 4 400 ton (oznaczony numerem 09.4108), dalej zwany „kontyngentem autonomicznym”, w odniesieniu do przywozów wspólnotowych czosnku świeżego lub zamrożonego, objętego kodem CN 0703 20 00. 2. Stawka celna ad valorem stosowana w odniesieniu do produktów przywożonych w ramach kontyngentu autonomicznego wynosi 9,6 %. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 565/2002 i rozporządzenie (WE) nr 228/2004 stosuje się w odniesieniu do zarządzania autonomicznym kontyngentem, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia. Jednakże w odniesieniu do zarządzania kontyngentem autonomicznym nie stosuje się przepisów art. 1, art. 5 ust. 5 ani art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 565/2002. Artykuł 3 Okres ważności pozwoleń na przywóz, przyznanych w ramach autonomicznego kontyngentu, dalej zwanych „pozwoleniami”, jest ograniczony do 31 marca 2005 r. W rubryce 24 pozwolenia zawierają jeden z zapisów znajdujących się w załączniku I.

(3) Dz.U. L 203 z 8.6.2004, str. 7.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2002 (1) ustanowiło sposób zarządzania kontyngentami taryfowymi na czosnek przywożony z krajów trzecich i wprowadziło system świadectw pochodzenia.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2004 z dnia 3 lutego 2004 r. ustanawiające środki przejściowe stosowane do rozporządzenia (WE) nr 565/2002 w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (2) wprowadziło środki umożliwiające importerom wymienionych państw korzystanie z systemu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 565/2002. Środki te miały na celu wprowadzenie rozróżnienia między tradycyjnymi i nowymi importerami w nowych Państwach Członkowskich i dostosowanie pojęcia ilości referencyjnej, tak aby mogli oni korzystać z wymienionego systemu.

(3)

W celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia rynku rozszerzonej Wspólnoty, biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne zaopatrzenia istniejące w nowych Państwach Członkowskich przed ich przystąpieniem, należy otworzyć tymczasowo nowy autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz świeżego lub zamrożonego czosnku, objętego kodami CN 0703 20 00. Wymieniony nowy

(1) Dz.U. L 86 z 3.4.2002, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 537/2004 (Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 9). (2) Dz.U. L 39 z 11.2.2004, str. 10.

L 311/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 32 z 20048.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie przyznania Danii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni nieobecności w portach zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Rady (WE) nr 2287/2003 (notyfikowana jako dokument K(2004) 3407)

 • Dz. U. L311 - 30 z 20048.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/131/WE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Haiti na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L311 - 27 z 20048.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Gwinei-Bissau na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L311 - 26 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2004 z dnia 7 października 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L311 - 25 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2004 z dnia 6 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1502/2004 w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L311 - 24 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L311 - 23 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2004, z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1490/2002 w zakresie zastąpienia Państwa Członkowskiego sprawozdawcy (1)

 • Dz. U. L311 - 18 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2004 z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2235/92 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania pomocy w odniesieniu do konsumpcji przetworów mlecznych ze świeżego mleka na Wyspach Kanaryjskich

 • Dz. U. L311 - 17 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2004 z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz, wywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L311 - 16 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 8. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L311 - 14 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 12 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 8 października 2004 r.

 • Dz. U. L311 - 10 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L311 - 1 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1736/2004 z dnia 4 października 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz lin z włókien syntetycznych pochodzących z Indii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.