Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/131/WE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Haiti na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

Data ogłoszenia:2004-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 30

Strona 1 z 2
L 311/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2004

DECYZJA RADY z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/131/WE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Haiti na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE (2004/681/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu 23 czerwca 2000 r. (1), (zwaną dalej „Umową AKP-WE”), w szczególności jej art. 96, uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów Państw Członkowskich, zebranych w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur dla stosowania Umowy o partnerstwie AKP-WE (2), w szczególności jej art. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Listem z 25 maja 2004 r. tymczasowy premier Haiti potwierdził konkretne zobowiązania Rządu Tymczasowego Haiti do przestrzegania istotnych elementów art. 9 Umowy o partnerstwie AKP-WE, w szczególności w odniesieniu do sytuacji praw człowieka, zasad demokratycznych i państwa prawa w celu przywrócenia w kraju w pełni konstytucyjnych i demokratycznych rządów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2001/131/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 3 ust. 2 i 3 datę „31 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2005 r.”. 2) Załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na podstawie decyzji 2001/131/WE (3) dostarczanie pomocy finansowej dla Haiti zostało częściowo wstrzymane, co uznaje się za „odpowiedni środek” zgodnie z art. 96 ust. 2 lit. c) Umowy o partnerstwie AKP-WE. Decyzja 2003/916/WE traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r., a przegląd środków wymagany jest w terminie sześciu miesięcy. Dnia 12 maja 2004 r. miały miejsce rozmowy pomiędzy Komisją Europejską a tymczasowym premierem Haiti, celem podsumowania politycznego programu Rządu Tymczasowego pod kątem przywracania w pełni demokratycznych i konstytucyjnych rządów, w tym kalendarza wyborczego, z należytym poszanowaniem praw człowieka i podstawowych swobód.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r. W imieniu Rady

L. J. BRINKHORST

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa zmieniona decyzją 1/2003 (Dz.U. L 141 z 7.6.2003, str. 25). (2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 376. (3) Dz.U. L 48 z 17.2.2001, str. 31. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/916/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 156).

8.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/31

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK List, który ma być skierowany do rządu Haiti Szanowny Panie, Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do postanowień art. 9 Umowy o partnerstwie AKP-WE. Fundamentem partnerstwa AKP-WE jest poszanowanie praw człowieka, zasad demokratycznych i państwa prawa; są to istotne elementy powyższej Umowy i, tym samym, stanowią podstawę naszych stosunków. Pod tym względem Unia Europejska uważnie obserwowała ostatnie przemiany na Haiti, zwłaszcza te dotyczące desygnowania nowego Rządu Tymczasowego Haiti, który został zaprzysiężony 17 marca 2004 r., po procesie szerokich konsultacji, opartych na planie CARICOM/OAS. Dnia 12 maja 2004 r. w Brukseli miały miejsce rozmowy pomiędzy Panem a Komisją Europejską, celem przeanalizowania politycznego programu Rządu Tymczasowego pod kątem przywracania demokratycznych i konstytucyjnych rządów. Unia Europejska zwróciła uwagę na złożone przez Pana zobowiązania, w szczególności dotyczące poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka, ustanowienia demokratycznych zasad, w tym przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów, państwa prawa i dobrych rządów, co zostało stwierdzone w Pana piśmie z 25 maja 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 32 z 20048.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie przyznania Danii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni nieobecności w portach zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Rady (WE) nr 2287/2003 (notyfikowana jako dokument K(2004) 3407)

 • Dz. U. L311 - 27 z 20048.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Gwinei-Bissau na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L311 - 26 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2004 z dnia 7 października 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L311 - 25 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2004 z dnia 6 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1502/2004 w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L311 - 24 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L311 - 23 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2004, z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1490/2002 w zakresie zastąpienia Państwa Członkowskiego sprawozdawcy (1)

 • Dz. U. L311 - 19 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2004 z dnia 7 października 2004 r. otwierające i ustanawiające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do czosnku od 1 września 2004 r.

 • Dz. U. L311 - 18 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2004 z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2235/92 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania pomocy w odniesieniu do konsumpcji przetworów mlecznych ze świeżego mleka na Wyspach Kanaryjskich

 • Dz. U. L311 - 17 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2004 z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz, wywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L311 - 16 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 8. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L311 - 14 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 12 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 8 października 2004 r.

 • Dz. U. L311 - 10 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L311 - 1 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1736/2004 z dnia 4 października 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz lin z włókien syntetycznych pochodzących z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.