Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie przyznania Danii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni nieobecności w portach zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Rady (WE) nr 2287/2003 (notyfikowana jako dokument K(2004) 3407)

Data ogłoszenia:2004-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 32

L 311/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 września 2004 r. w sprawie przyznania Danii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni nieobecności w portach zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Rady (WE) nr 2287/2003 (notyfikowana jako dokument K(2004) 3407)

(Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

(2004/682/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

tych wyników programów wycofania z eksploatacji od 1 stycznia 2002 r. dla statków rybackich, których dotyczą postanowienia tego załącznika.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 (1) z dnia 19 grudnia 2003 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe, w szczególności ust. 6 lit. c) załącznika V,

Dania i Zjednoczone Królestwo przedłożyły dane dotyczące wycofania z eksploatacji w 2002 r. i 2003 r. statków rybackich wyposażonych we włoki denne, okrężnice lub podobne ciągnione narzędzia połowowe o rozmiarze oczek sieci większym lub równym 100 mm z wyjątkiem włoków ramowych.

(4)

Zjednoczone Królestwo przedłożyło dane o wycofaniu z eksploatacji w 2002 r. i 2003 r. statków rybackich przewożących na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek większym lub równym 80 mm.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W świetle przedłożonych danych należy przyznać Danii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkową liczbę dni dla statków rybackich przewożących na pokładzie sprzęt rybacki wymieniony w ust. 4 lit. a) i b) załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Ustęp 6 lit. a) załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003 określa liczbę dni, w których niektóre wspólnotowe statki rybackie mogą być nieobecne w porcie na obszarach geograficznych określonych w ust. 2 tego załącznika od 1 lutego 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Artykuł 1 Następujące dni dodatkowe, poza wymienionymi w ust. 6 lit. a) załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003, przyznaje się w każdym miesiącu kalendarzowym statkom posiadającym na pokładzie włoki denne, okrężnice lub podobny sprzęt własny o rozmiarze oczek większym lub równym 100 mm, z wyjątkiem włoków ramowych:

(2)

Ustęp 6 lit. c) tego załącznika daje Komisji możliwość przyznawania dodatkowej liczby dni nieobecności w porcie w przypadku posiadania na pokładzie narzędzi określonych w ust. 4 załącznika, na podstawie osiągnię-

a) Dania: trzy dni;

(1) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1645/2004 (Dz.U. L 296 z 21.9.2004, str. 3).

b) Zjednoczone Królestwo: pięć dni.

8.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/33

Artykuł 2 Dwa dodatkowe dni, poza wymienionymi w ust. 6 lit. a) załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003, przyznaje się Zjednoczonemu Królestwu w każdym miesiącu kalendarzowym dla statków posiadających na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek większym lub równym 80 mm. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 września 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 311 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 30 z 20048.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/131/WE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Haiti na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L311 - 27 z 20048.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Gwinei-Bissau na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L311 - 26 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2004 z dnia 7 października 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L311 - 25 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2004 z dnia 6 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1502/2004 w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L311 - 24 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu gładzicy przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L311 - 23 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2004, z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1490/2002 w zakresie zastąpienia Państwa Członkowskiego sprawozdawcy (1)

 • Dz. U. L311 - 19 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2004 z dnia 7 października 2004 r. otwierające i ustanawiające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do czosnku od 1 września 2004 r.

 • Dz. U. L311 - 18 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2004 z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2235/92 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania pomocy w odniesieniu do konsumpcji przetworów mlecznych ze świeżego mleka na Wyspach Kanaryjskich

 • Dz. U. L311 - 17 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2004 z dnia 7 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz, wywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L311 - 16 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 8. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L311 - 14 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 12 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 8 października 2004 r.

 • Dz. U. L311 - 10 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2004 z dnia 7 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L311 - 1 z 20048.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1736/2004 z dnia 4 października 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz lin z włókien syntetycznych pochodzących z Indii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.