Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3522) (1)

Data ogłoszenia:2004-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 19

Strona 1 z 2
9.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/19

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3522)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/685/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

tywa ta określa także wymogi dotyczące terminów przedłożenia takich planów.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania pewnych substancji i ich pozostałości w żywych zwierzętach oraz produktach zwierzęcych oraz uchylająca dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (1), w szczególności czwarty punkt art. 29 ust. 1,

Decyzja Komisji 2004/432/WE (2) zawiera wykaz krajów, które przedłożyły plan monitorowania pozostałości, określający oferowane przez nie gwarancje zgodnie z wymogami wspomnianej dyrektywy.

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 96/23/WE, umieszczenie i zachowanie w wykazach krajów trzecich, przewidzianych w ustawodawstwie wspólnotowym, z których Państwa Członkowskie są uprawnione do importu zwierząt i podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego („produktów”) objętych wspomnianą dyrektywą, podlega przedłożeniu przez zainteresowane kraje trzecie planu określającego gwarancje oferowane przez nie odnośnie monitorowania grup pozostałości oraz substancji wspomnianych w wyżej wymienionej dyrektywie. Dyrek-

Niektóre kraje trzecie przedstawiły Komisji plany monitorowania pozostałości dotyczące zwierząt oraz produktów nieznajdujących się w wykazie w decyzji 2004/432/WE. Ocena tych planów oraz informacji dodatkowych przedłożonych na życzenie Komisji dostarcza wystarczających gwarancji dotyczących monitorowania w tych krajach pozostałości w odniesieniu do rozpatrywanych zwierząt i produktów. Dlatego też te zwierzęta i produkty należy uwzględnić w wykazie dotyczącym tych krajów trzecich.

(4)

Tym samym należy wprowadzić odpowiednie zmiany w decyzji 2004/432/WE.

(1) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 44 (sprostowanie w Dz.U. L 189 z 27.5.2004, str. 33).

L 312/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2004

(5)

Środki określone w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/432/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 12 października 2004 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

9.10.2004

Kod ISO2 Konie Drób Mleko Jaja Króliki Miód

Kraj

Bydło

Owce/ kozy

Trzoda chlewna

Akwakultura

Dziczyzna dzika

Dziczyzna hodowlana

AD X X (2) X X (3) X X X (2) X X X X (4) X X X X (5) X X (2) X X X (2) X X (4) X X X (2) X X X X X (4) X X (3) X (2) X (3) X X X X X X (2) X X X X X X (2) X (2) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (4) X X X X X X X X X X (2) X (2) X X X X X X X X X (2) X X X X X X X X X X

Andora (1) X X

X

PL

AE

Zjedn. Emiraty Arabskie

AF

Afganistan

AL

Albania

AN

Antyle Holenderskie

AR

Argentyna

X

X X X X

AU

Australia

X

BD

Bangladesz

BG

Bulgaria

X

BH

Bahrajn

BR

Brazylia

X

BW

Botswana

X

BY

Białoruś

BZ

Belize

X X X (3) X X

CA

Kanada

X

CH

Szwajcaria

X

CL

Chile

X

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CN

Chiny

CO

Kolumbia

CR

Kostaryka

X (2)

CS

Serbia i Czarnogóra (6)

X

X X

CU

Kuba

EC

Ekwador

EG

Egipt

ER

Erytrea

FK

Falklandy

FO

Wyspy Owcze

GL

Grenlandia

GT

Gwatemala

X

HK

Hongkong

L 312/21

HN

Honduras

L 312/22

Kod ISO2 Konie Drób Mleko Jaja Króliki Miód

Kraj

Bydło

Owce/ kozy

Trzoda chlewna

Akwakultura

Dziczyzna dzika

Dziczyzna hodowlana

HR X X X (2) X X X X X (2) X X X X (2) X (2) X X (2) X X X X X (2) X (2) X X (8) X X X X (2) X X X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (4) X X (4) X X X X (3) X X X X (2) X X X X X X X

Chorwacja

X

X

X

X (4) X X X X X X X X

ID

Indonezja

IL

Izrael

IN

Indie

X (2)

PL

IR

Iran

IS

Islandia

X

JM

Jamajka

JP

Japonia

KE

Kenia

KR

Korea Południowa

KW

Kuwejt

LB

Liban

LK

Sri Lanka

MA

Maroko

MD

Mołdawia

MG

Madagaskar

MK

Była Jugosłowiańską Republika Macedonii (7)

X

MN

Mongolia

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

MX

Meksyk

X

MY

Malezja

MZ

Mozambik

NA

Namibia

X

NC

Nowa Kaledonia

X

NI

Nikaragua

X (2)

NO

Norwegia (9)

X

NZ

Nowa Zelandia

X

OM

Oman

X (2)

PA

Panama

X

PE

Peru

PH

Filipiny

PK

Pakistan

X (2)

9.10.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 18 z 20049.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L312 - 12 z 20049.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji UE i Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii przyjmującej regulamin wewnętrzny Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia wraz z regulaminem wewnętrznym Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia

 • Dz. U. L312 - 11 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1753/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L312 - 10 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1752/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L312 - 9 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt dla EFOGR, Sekcji Gwarancji na rok obrachunkowy 2005

 • Dz. U. L312 - 7 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2004 z dnia 8 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L312 - 3 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2004 z dnia 7 października 2004 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 września 2004 r.

 • Dz. U. L312 - 1 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.