Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2004 z dnia 7 października 2004 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 września 2004 r.

Data ogłoszenia:2004-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 3

Strona 1 z 3
9.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1749/2004 z dnia 7 października 2004 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 września 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowenii, Słowacji i Węgier, uwzględniając Akt Przystąpienia Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowenii, Słowacji i Węgier, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2125/95 (1) otworzyło i ustaliło zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. ustanawiające stosowane do rozporządzenia (WE) nr 2125/95 środki przejściowe związane z przystąpieniem Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowenii, Słowacji i Węgier (2) przyjęło środki mające na celu umożliwienie importerom wymienionych państw korzystanie z przepisów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 2125/95. Środki te mają na celu ustalenie różnicy między tradycyjnymi i nowymi importerami w nowych Państwach Członkowskich oraz dostosowanie ilości, których mogą dotyczyć wnioski o wydanie pozwoleń, złożone przez tradycyjnych importerów nowych Państw Członkowskich tak, aby importerzy, o których mowa zostali objęci systemem. W celu zapewnienia ciągłości podaży na rynku rozszerzonej Wspólnoty, a także biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne podaży, istniejące w nowych Państwach Członkowskich przed ich przystąpieniem, należy otworzyć tymczasowo nowy autonomiczny kontyngent taryfowy na grzyby konserwowane z rodzaju Agaricus, objęte kodami CN 0711 51 00, 2003 10 20 i 2003 10 30. Ten nowy kontyngent taryfowy jest uzupełnieniem kontyngentu otwartego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1076/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane (3).


(5)

Ten nowy kontyngent powinien zostać otwarty na okres przejściowy i nie przesądzać o wyniku negocjacji prowadzonych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w następstwie przystąpienia nowych państw. Komitet Zarządzający ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Otwiera się z dniem 1 września 2004 r. autonomiczny kontyngent taryfowy w wysokości 1 200 ton (waga netto po odsączeniu), o numerze seryjnym 09.4110, zwany dalej „autonomicznym kontyngentem”, w odniesieniu do wspólnotowych przywozów grzybów konserwowanych z rodzaju Agaricus objętych kodami CN 0711 51 00, 2003 10 20 i 2003 10 30. 2. Stawka celna ad valorem stosowana w odniesieniu do produktów importowanych w ramach autonomicznego kontyngentu wynosi 12 % dla produktów objętych kodem CN 0711 51 00 i 23 % dla produktów objętych kodami CN 2003 10 20 i 2003 10 30. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 2125/95 i rozporządzenie (WE) nr 359/2004 stosuje się w odniesieniu do zarządzania autonomicznym kontyngentem, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia. Jednakże w odniesieniu do zarządzania autonomicznym kontyngentem nie stosuje się przepisów art. 1, art. 2 ust. 2 oraz art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2125/95. Artykuł 3 Okres ważności pozwoleń na przywóz wydanych dla autonomicznego kontyngentu, zwanych dalej „pozwoleniami”, kończy się 31 marca 2005 r. Rubryka 24 pozwolenia zawiera jeden z zapisów zawartych w załączniku I. Artykuł 4 1. Importerzy mogą składać wnioski o wydanie pozwoleń u właściwych władz Państw Członkowskich w ciągu 5 dni roboczych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. W rubryce 20 wnioski muszą zawierać jeden z zapisów znajdujących się w załączniku II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 19 z 20049.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3522) (1)

 • Dz. U. L312 - 18 z 20049.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L312 - 12 z 20049.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji UE i Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii przyjmującej regulamin wewnętrzny Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia wraz z regulaminem wewnętrznym Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia

 • Dz. U. L312 - 11 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1753/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L312 - 10 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1752/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L312 - 9 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt dla EFOGR, Sekcji Gwarancji na rok obrachunkowy 2005

 • Dz. U. L312 - 7 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2004 z dnia 8 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L312 - 1 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.