Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt dla EFOGR, Sekcji Gwarancji na rok obrachunkowy 2005

Data ogłoszenia:2004-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 9

9.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1751/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt dla EFOGR, Sekcji Gwarancji na rok obrachunkowy 2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcję Gwarancji (1), w szczególności jego art. 5 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

stopa procentowa ustalona dla Wspólnoty. Jeżeli Państwo Członkowskie nie notyfikowało wysokości stóp przed końcem roku obrachunkowego, stopa, którą ma stosować, jest określona na podstawie referencyjnych stóp procentowych określonych w załączniku do wspomnianego rozporządzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu EFOGR.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 411/88 z dnia 12 lutego 1988 r. w sprawie metody i stopy procentowej stosowanych przy obliczaniu kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt (2) jednolita stopa procentowa stosowana do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych odpowiada trzymiesięcznym i dwunastomiesięcznym stopom EURIBOR ważonym odpowiednio w jednej trzeciej i dwóch trzecich. Komisja ustala stopę przed rozpoczęciem każdego roku obrachunkowego EFOGR, Sekcja Gwarancji na podstawie stóp odnotowanych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających ustalenie. Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia widuje wyznaczenie specjalnej Państwa Członkowskiego, jeżeli miesięcy jego stopa procentowa (EWG) nr 411/88 przestopy procentowej dla w ciągu co najmniej 6 jest niższa niż jednolita

Artykuł 1 W odniesieniu do wydatków poniesionych w ciągu roku obrachunkowego 2005 EFOGR, Sekcja Gwarancji: 1) stopę procentową określoną w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 411/88 ustala się na 2,2 %; 2) specjalną stopę procentową określoną w art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 411/88 ustala się na 2,1 % dla Francji, Austrii, Portugalii i Szwecji oraz na 2,0 % dla Irlandii i Finlandii. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2004 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 216 z 5.08.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1259/96 (Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str. 10). (2) Dz.U. L 40 z 13.02.1988, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2623/1999 (Dz.U. L 318 z 11.12.1999, str. 14).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 312 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 19 z 20049.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument K(2004) 3522) (1)

 • Dz. U. L312 - 18 z 20049.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L312 - 12 z 20049.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji UE i Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii przyjmującej regulamin wewnętrzny Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia wraz z regulaminem wewnętrznym Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia

 • Dz. U. L312 - 11 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1753/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L312 - 10 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1752/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L312 - 7 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2004 z dnia 8 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L312 - 3 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2004 z dnia 7 października 2004 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 września 2004 r.

 • Dz. U. L312 - 1 z 20049.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2004 z dnia 8 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.