Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 16

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/103/WE z dnia 7 października 2004 r. w sprawie kontroli tożsamości i zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu oraz określającej wymogi odnoszące się do wymienionych kontroli

Data ogłoszenia:2004-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 16

Strona 1 z 5
L 313/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2004

DYREKTYWA KOMISJI 2004/103/WE z dnia 7 października 2004 r. w sprawie kontroli tożsamości i zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu oraz określającej wymogi odnoszące się do wymienionych kontroli


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się na obszarze Wspólnoty (1), w szczególności jej art. 13c ust. 2 lit. d) oraz art. 13c ust. 2 lit. e) oraz art. 13c ust. 4 akapit czwarty i piąty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

wania wymienionych dokumentów oraz procedurami wymiany informacji. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do roślin, produktów roślinnych lub innych produktów pochodzących z państw trzecich, wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy 2000/29/WE (zwanych dalej „wymienionymi produktami”). W przypadkach i w okolicznościach określonych przez niniejszą dyrektywę, Państwa Członkowskie mogą ustanowić, iż wymienione kontrole określone w art. 13a ust. 1 lit. b) ppkt ii) oraz iii) dyrektywy 2000/29/WE, dotyczące wymienionych produktów, mogą być przeprowadzane w innym miejscu. W przypadku tranzytu towarów nieprzeznaczonych dla Wspólnoty, określonego w art. 13c ust. 2 lit. c) dyrektywy 2000/29/WE, wymienione kontrole mogą być przeprowadzane w pomieszczeniach urzędowego organu miejsca przeznaczenia lub w każdym miejscu znajdującym się w pobliżu, jeżeli spełnione są wymogi określone w ust. 2. W przypadkach określonych w art. 13c ust. 2 lit. d) dyrektywy 2000/29/WE wymienione kontrole mogą być przeprowadzane w miejscu przeznaczenia, takim jak miejsce produkcji, jeżeli spełnione są wymogi określone w ust. 2. 2. Wymogi określone w ust. 1 obejmują:

Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE, rośliny, produkty roślinne lub inne produkty wymienione w części B załącznika V do niniejszej dyrektywy, pochodzące z państw trzecich, powinny być w zasadzie poddane kontroli tożsamości i zdrowia roślin w miejscu wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu. W przypadku tranzytu towarów nieprzeznaczonych dla Wspólnoty, wymienione kontrole tożsamości i zdrowia roślin mogą być również przeprowadzane w pomieszczeniach urzędowego organu miejsca przeznaczenia lub w każdym miejscu znajdującym się w pobliżu; w niektórych innych przypadkach wymienione kontrole mogą być przeprowadzane w miejscu przeznaczenia, takim jak miejsce produkcji, tak długo jak dostarczane są określone gwarancje i dokumenty w zakresie transportu roślin, produktów roślinnych lub innych produktów. Należy określić przypadki, w których kontrole tożsamości i zdrowia roślin mogą być przeprowadzane w miejscu przeznaczenia. Aby zapewnić, iż nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się szkodliwych organizmów podczas transportu, należy ustanowić w odniesieniu do wymienionego transportu przepisy lub określone gwarancje i dokumenty. Należy ustanowić minimalne wymogi dotyczące przeprowadzania kontroli tożsamości i zdrowia roślin w zakresie wymogów technicznych mających zastosowanie do odpowiedzialnych organów urzędowych zajmujących się kontrolą w miejscach przeznaczenia, jak również w zakresie pomieszczeń, narzędzi i urządzeń umożliwiających wymienionym odpowiedzialnym organom urzędowym przeprowadzanie kontroli tożsamości i zdrowia roślin. Należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące współpracy pomiędzy odpowiedzialnymi organami urzędowymi i władzami celnymi, włącznie z wzorami formularzy dokumentów, które mają być wykorzystane podczas wymienionej współpracy, sposobami przekazy-

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 27 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dz.U. L 310 z 7.10.2004)

 • Dz. U. L313 - 25 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. ustalająca, na rok budżetowy 2004, ostateczne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument K(2004) 3663)

 • Dz. U. L313 - 23 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3661)

 • Dz. U. L313 - 21 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uznania w zasadzie kompletności dokumentacji przedłożonej do szczegółowego rozpatrzenia w związku z możliwością włączenia proquinazidu, IKI-220 (flonicamidu) oraz gamma-cyhalothrinu do załącznika I do dyrektywy Rady (notyfikowana jako dokument K(2004) 3384) (1)

 • Dz. U. L313 - 14 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1759/2004 z dnia 11 paždziernika 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L313 - 13 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1758/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L313 - 10 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2004 z dnia 11 października 2004 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L313 - 6 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1756/2004 z dnia 11 października 2004 r. określające szczegółowe warunki dla wymaganych dowodów oraz kryteria rodzaju i poziomu redukcji kontroli zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE

 • Dz. U. L313 - 4 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1755/2004 z dnia 11 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L313 - 1 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1754/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 176/2000 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1015/94 nakładające cło ostateczne na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.