Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uznania w zasadzie kompletności dokumentacji przedłożonej do szczegółowego rozpatrzenia w związku z możliwością włączenia proquinazidu, IKI-220 (flonicamidu) oraz gamma-cyhalothrinu do załącznika I do dyrektywy Rady (notyfikowana jako dokument K(2004) 3384) (1)

Data ogłoszenia:2004-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 21

12.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/21

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uznania w zasadzie kompletności dokumentacji przedłożonej do szczegółowego rozpatrzenia w związku z możliwością włączenia proquinazidu, IKI-220 (flonicamidu) oraz gamma-cyhalothrinu do załącznika I do dyrektywy Rady (notyfikowana jako dokument K(2004) 3384)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2004/686/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG odnośnie środków ochrony roślin zawierających określoną substancję czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, dokumentacja została następnie przekazana, przez odnośnych wnioskodawców, Komisji oraz pozostałym Państwom Członkowskim oraz przedstawiona do rozpatrzenia Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

(4)

Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje ustalenie wspólnotowej listy substancji czynnych dopuszczonych do wykorzystania w środkach ochrony roślin. Dokumentacja dotycząca substancji czynnej proquinazid została przedłożona władzom Zjednoczonego Królestwa przez DuPont (UK) Ltd. w dniu 9 stycznia 2004 r. wraz z wnioskiem o uzyskanie włączenia substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca IKI-220 (flonicamidu) została przedłożona władzom francuskim przez ISK Biosciences Europe S.A. w dniu 23 grudnia 2003 r. wraz z wnioskiem o uzyskanie włączenia substancji do załącznika I dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca gamma-cyhalothrinu została przedłożona władzom Zjednoczonego Królestwa przez Pytech Chemicals GmbH w dniu 4 listopada 2003 r. wraz z wnioskiem o uzyskanie włączenia substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Władze Zjednoczonego Królestwa i Francji przekazały Komisji informację, że po wstępnym rozpatrzeniu, dokumentacja dotycząca określonych substancji czynnych wydaje się spełniać wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Ich zdaniem, przedłożona dokumentacja spełniła także wymogi w zakresie danych i informacji

(2)

Niniejsza Decyzja powinna stanowić formalne potwierdzenie, na poziomie Wspólnoty, że powyższą dokumentację uznano za spełniającą w zasadzie wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II i, dla przynajmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego określoną substancję czynną, wymogi określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG. Niniejsza decyzja nie naruszy prawa Komisji do występowania do wnioskodawcy o przedłożenie uzupełniających danych lub informacji, wyjaśniających pewne pozycje zawarte w dokumentacji. Środki przewidziane na mocy niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

(6)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla postanowień art. 6 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG, dokumentacja dotycząca substancji czynnych wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji przedłożona Komisji i Państwom Członkowskim celem włączenia tych substancji do załącznika I do tej dyrektywy, spełnia w zasadzie wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do tej dyrektywy.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/71/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 104).

L 313/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2004

Dokumentacja ta spełnia także wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do tej dyrektywy dotyczące środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną, biorąc pod uwagę proponowane sposoby wykorzystania środka. Artykuł 2 Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy będą kontynuowały proces szczegółowego rozpatrywania odnośnej dokumentacji i przekażą Komisji Europejskiej wnioski pokontrolne wraz z zaleceniami dotyczącymi ewentualnego włączenia bądź niewłączenia określonej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oraz z wszelkimi odnośnymi warunkami. Nastąpi to w najkrótszym możliwym terminie, najpóźniej

w okresie jednego roku licząc od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK Substancje aktywne, których dotyczy niniejsza decyzja

Nazwa zwyczajowa, numer identyfikacyjny CIPAC Data złożenia wniosku Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Nr

Wnioskodawca

1

Proquinazid CIPAC-Nr: 764 IKI-220 (flonicamid) CIPAC-Nr nie został jeszcze przydzielony Gamma-cyhalothrin CIPAC-Nr nie został jeszcze przydzielony

DuPont (UK) Ltd

9.1.2004

UK

2

ISK Biosciences Europe SA

23.12.2003

FR

3

Pytech Chemicals GmbH

4.11.2003

UK

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 27 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dz.U. L 310 z 7.10.2004)

 • Dz. U. L313 - 25 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. ustalająca, na rok budżetowy 2004, ostateczne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument K(2004) 3663)

 • Dz. U. L313 - 23 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3661)

 • Dz. U. L313 - 16 z 200412.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/103/WE z dnia 7 października 2004 r. w sprawie kontroli tożsamości i zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu oraz określającej wymogi odnoszące się do wymienionych kontroli

 • Dz. U. L313 - 14 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1759/2004 z dnia 11 paždziernika 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L313 - 13 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1758/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L313 - 10 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2004 z dnia 11 października 2004 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L313 - 6 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1756/2004 z dnia 11 października 2004 r. określające szczegółowe warunki dla wymaganych dowodów oraz kryteria rodzaju i poziomu redukcji kontroli zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE

 • Dz. U. L313 - 4 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1755/2004 z dnia 11 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L313 - 1 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1754/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 176/2000 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1015/94 nakładające cło ostateczne na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.