Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3661)

Data ogłoszenia:2004-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 23

12.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 października 2004 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3661) (2004/687/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

niem proporcji winnic wspólnotowych istniejących w danym Państwie Członkowskim.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art 14 ust 1,

Do celów stosowania art 14 ust 4 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 istotne jest, by przydziały finansowe dokonywane były w odniesieniu do określonej liczby hektarów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Przepisy dotyczące restrukturyzacji i konwersji winnic zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999 i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r., ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego (2).

(6)

Na mocy art 13 ust 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, wkład Wspólnoty w finansowanie kosztów restrukturyzacji i konwersji jest wyższy w regionach Celu 1, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (3).

Należy uwzględniać środki wyrównawcze za straty przychodów plantatorów winorośli podczas okresu, gdy winnica nie produkuje jeszcze win.

(2)

Szczegółowe przepisy dotyczące planowania finansowego i uczestniczenia w finansowaniu systemu restrukturyzacji i konwersji, ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1227/2000, przewidują, że odniesienia do danego roku budżetowego odnoszą się do płatności rzeczywiście dokonanych przez Państwa Członkowskie między 16 października a 15 października roku następnego.

(7)

(3)

Zgodnie z art 14 ust 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, przydziały finansowe między Państwa Członkowskie dokonywane są z należytym uwzględnieRozporządzenie ostatnio zmie(WE) nr 1795/2003 (Dz.U. Rozporządzenie ostatnio zmie1389/2004 (Dz.U. L 255 z

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. nione rozporządzeniem Komisji L 262 z 14.10.2003, str. 13). (2) Dz.U. L 143 z 16.6.2000, str. 1. nione rozporządzeniem (WE) nr 31.7.2004, str. 7).

Zgodnie z art 17 ust 5 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000, kiedy wydatki rzeczywiście poniesione przez Państwo Członkowskie podczas danego roku budżetowego są niższe od 75 % kwot pierwotnego przydziału, wydatki do przyjęcia na następny rok budżetowy, jak również odpowiednia powierzchnia całkowita zmniejszane są o jedną trzecią różnicy między tym progiem a wydatkami rzeczywiście poniesionymi w rozpatrywanym roku budżetowym. Przepis ten stosuje się dla roku gospodarczego 2004/2005 do Grecji, której wydatki na rok budżetowy 2004 wynoszą 71,47 % kwot jej pierwotnego przydziału.

(3) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1105/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 3).

L 313/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2004

(8)

Zgodnie z art 14 ust 2 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, dotacja początkowa zostanie dostosowana w zależności od rzeczywistych wydatków oraz od przewidywań skorygowanych wydatków przekazanych przez Państwa Członkowskie, z uwzględnieniem celu systemu oraz do wysokości dostępnych środków,

rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2004/2005, znajdują się w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Orientacyjne przydziały finansowe między zainteresowane Państwa Członkowskie, w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK Orientacyjne przydziały finansowe na rok gospodarczy 2004/2005

Państwo Członkowskie Powierzchnia (ha) Przydział finansowy (EUR)

Republika Czeska Niemcy Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Luksemburg Węgry Malta Austria Portugalia Słowenia Słowacja RAZEM

189 1 971 1 360 19 379 13 541 14 529 196 14 1 261 17 1 271 6 987 172 801 61 688

1 743 010 12 671 756 9 704 037 145 492 269 107 042 204 103 020 889 2 378 955 112 000 10 086 046 171 637 7 224 984 44 532 820 2 919 879 2 899 514 450 000 000

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 27 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dz.U. L 310 z 7.10.2004)

 • Dz. U. L313 - 25 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. ustalająca, na rok budżetowy 2004, ostateczne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument K(2004) 3663)

 • Dz. U. L313 - 21 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uznania w zasadzie kompletności dokumentacji przedłożonej do szczegółowego rozpatrzenia w związku z możliwością włączenia proquinazidu, IKI-220 (flonicamidu) oraz gamma-cyhalothrinu do załącznika I do dyrektywy Rady (notyfikowana jako dokument K(2004) 3384) (1)

 • Dz. U. L313 - 16 z 200412.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/103/WE z dnia 7 października 2004 r. w sprawie kontroli tożsamości i zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu oraz określającej wymogi odnoszące się do wymienionych kontroli

 • Dz. U. L313 - 14 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1759/2004 z dnia 11 paždziernika 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L313 - 13 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1758/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L313 - 10 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2004 z dnia 11 października 2004 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L313 - 6 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1756/2004 z dnia 11 października 2004 r. określające szczegółowe warunki dla wymaganych dowodów oraz kryteria rodzaju i poziomu redukcji kontroli zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE

 • Dz. U. L313 - 4 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1755/2004 z dnia 11 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L313 - 1 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1754/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 176/2000 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1015/94 nakładające cło ostateczne na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.