Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. ustalająca, na rok budżetowy 2004, ostateczne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument K(2004) 3663)

Data ogłoszenia:2004-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 25

12.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 października 2004 r. ustalająca, na rok budżetowy 2004, ostateczne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument K(2004) 3663) (2004/688/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

obiektywnych kryteriów, uwzględniając szczególne sytuacje i potrzeby, a także nakłady do przyznania z uwagi na cel systemu.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 14 ust. 2,

(4)

Na mocy Decyzji 2003/628/WE (3), Komisja ustaliła orientacyjne przydziały finansowe na rok gospodarczy 2003/2004.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Przepisy dotyczące restrukturyzacji i konwersji winnic zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999 i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1227/2000 z 31 maja 2000 r., ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego (2).

Na mocy art. 17 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000, wydatki poniesione i rozliczone Państw Członkowskich ograniczone są do kwoty ich przydziałów, znajdującej się w Decyzji 2003/628/WE. Ograniczenie to stosuje się w roku budżetowym 2004 do Niemiec i Włoch, w odniesieniu do rozliczonych wydatków, które zmniejszane są, odpowiednio, o 125 227 EUR i o 182 679 EUR w celu ograniczenia całości ich wydatków do przydziałów pierwotnych, a także do Portugalii, w odniesieniu do poniesionych wydatków, które zmniejszane są o 140 EUR.

(2)

Szczegółowe przepisy dotyczące planowania finansowego i uczestniczenia w finansowaniu systemu restrukturyzacji i konwersji, ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1227/2000 przewidują, że odniesienia do danego roku budżetowego odnoszą się do płatności rzeczywiście dokonanych przez Państwa Członkowskie między 16 października a 15 października roku następnego.

(6)

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, Komisja przyznaje co roku Państwom Członkowskim pierwszą transzę środków na podstawie

1. Rozporządzenie ostatnio zmie(WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1389/2004 (Dz.U. L 255 z

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. nione rozporządzeniem Komisji z 14.10.2003, str. 13). (2) Dz.U. L 143 z 16.6.2000, str. nione rozporządzeniem (WE) 31.7.2004, str. 7).

Na mocy art. 16 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1227/2000, Państwa Członkowskie mogą przedstawić późniejszy wniosek w ramach bieżącego roku budżetowego. Na mocy art. 17 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, wniosek ten przyjmowany jest w odniesieniu do Państw Członkowskich, które wydały pierwotny przydział, proporcjonalnie do ich wniosków, przy wykorzystaniu dostępnych środków, po odjęciu, dla wszystkich Państw Członkowskich, sumy kwot przekazanych zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego rozporządzenia i skorygowanych ewentualnie przy zastosowaniu art. 17 ust. 1 i 3 o całość kwoty przyznanej Państwom Członkowskim. Przepis ten stosuje się w roku budżetowym 2004 do Hiszpanii, Francji, Włoch, Austrii i Portugalii,

(3) Dz.U. L 217 z 29.8.2003, str. 73.

L 313/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2004

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Artykuł 1 Ostateczne przydziały finansowe na rok gospodarczy 2003/2004 między zainteresowane Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2004, znajdują się w Załączniku do niniejszej decyzji. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Ostateczne przydziały finansowe na rok gospodarczy 2003/2004 (rok budżetowy 2004)

Państwo Członkowskie Powierzchnia (ha) Przydział finansowy (EUR)

Niemcy Grecja Hiszpania Francja Włochy Luksemburg Austria Portugalia RAZEM

2 198 1 519 22 482 21 058 17 990 10 1 837 4 854 71 948

13 989 772 7 176 037 152 001 024 111 840 613 120 341 710 81 856 7 798 847 29 967 725 443 197 584

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 27 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dz.U. L 310 z 7.10.2004)

 • Dz. U. L313 - 23 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3661)

 • Dz. U. L313 - 21 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uznania w zasadzie kompletności dokumentacji przedłożonej do szczegółowego rozpatrzenia w związku z możliwością włączenia proquinazidu, IKI-220 (flonicamidu) oraz gamma-cyhalothrinu do załącznika I do dyrektywy Rady (notyfikowana jako dokument K(2004) 3384) (1)

 • Dz. U. L313 - 16 z 200412.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/103/WE z dnia 7 października 2004 r. w sprawie kontroli tożsamości i zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu oraz określającej wymogi odnoszące się do wymienionych kontroli

 • Dz. U. L313 - 14 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1759/2004 z dnia 11 paždziernika 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L313 - 13 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1758/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L313 - 10 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2004 z dnia 11 października 2004 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L313 - 6 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1756/2004 z dnia 11 października 2004 r. określające szczegółowe warunki dla wymaganych dowodów oraz kryteria rodzaju i poziomu redukcji kontroli zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE

 • Dz. U. L313 - 4 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1755/2004 z dnia 11 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L313 - 1 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1754/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 176/2000 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1015/94 nakładające cło ostateczne na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.