Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1756/2004 z dnia 11 października 2004 r. określające szczegółowe warunki dla wymaganych dowodów oraz kryteria rodzaju i poziomu redukcji kontroli zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE

Data ogłoszenia:2004-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 6

Strona 1 z 3
L 313/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1756/2004 z dnia 11 października 2004 r. określające szczegółowe warunki dla wymaganych dowodów oraz kryteria rodzaju i poziomu redukcji kontroli zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Ustanowiono specjalne warunki dla roślin, produktów roślinnych i innych produktów, które podlegają zezwoleniu na przywóz do Wspólnoty w ramach odstępstwa zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE. Dlatego też wymienione rośliny, produkty roślinne lub inne produkty nie powinny podlegać kontrolom zdrowia roślin o zmniejszonej częstotliwości.

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 13a ust. 5 lit. c),

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE, wszystkie przesyłki roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V powinny być w zasadzie poddane kontroli tożsamości i zdrowia roślin przed uzyskaniem pozwolenia na wprowadzenie do Wspólnoty.

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie stosuje się do kontroli zdrowia roślin przewidzianych w art. 13a ust. 1 lit. b) ppkt iii) dyrektywy 2000/29/WE w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy 2000/29/WE pochodzących z określonego kraju, terytorium lub jego części (zwanych dalej „wymienionymi produktami”), z wyjątkiem:

(2)

Aby umożliwić przeprowadzanie kontroli zdrowia roślin w zmniejszonej częstotliwości, należy przewidzieć szczegółowe warunki dla dowodów, jak określono w art. 13a ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2000/29/WE, wskazujących, iż rośliny, produkty roślinne lub inne produkty wymienione w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które są wprowadzane do Wspólnoty, spełniają warunki ustanowione w wymienionej dyrektywie.

a) roślin przeznaczonych do sadzenia;

(3)

Ponieważ rośliny przeznaczone do sadzenia oraz rośliny, produkty roślinne lub inne produkty, które podlegają środkom przyjętym zgodnie z art. 16 ust. 3 dyrektywy 2000/29/WE, stanowią duże ryzyko dotyczące wprowadzenia organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych, redukcja kontroli nie powinna mieć do nich zastosowania.

Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/70/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 97).

b) wszystkich roślin, produktów roślinnych lub innych produktów podlegających zezwoleniu na przywóz do Wspólnoty zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE;

(1)

c) wszystkich roślin, produktów roślinnych lub innych produktów podlegających tymczasowym środkom zgodnie z przepisami art. 16 ust. 3 dyrektywy 2000/29/WE;

12.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/7

d) wszystkich roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wskazanych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13a ust. 5 lit. b) dyrektywy 2000/29/WE.

Artykuł 4 1. Poziom zmniejszonej częstotliwości, jak określono w art. 2 ust. 2 opiera się na następujących kryteriach:

Artykuł 2 1. Każde Państwo Członkowskie może złożyć wniosek do Komisji o przeprowadzanie w odniesieniu do wymienionego produktu kontroli zdrowia roślin o zmniejszonej częstotliwości. Wymieniony wniosek zawiera informacje wskazane w załączniku I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 313 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 27 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2004 z dnia 5 października 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dz.U. L 310 z 7.10.2004)

 • Dz. U. L313 - 25 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. ustalająca, na rok budżetowy 2004, ostateczne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument K(2004) 3663)

 • Dz. U. L313 - 23 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3661)

 • Dz. U. L313 - 21 z 200412.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uznania w zasadzie kompletności dokumentacji przedłożonej do szczegółowego rozpatrzenia w związku z możliwością włączenia proquinazidu, IKI-220 (flonicamidu) oraz gamma-cyhalothrinu do załącznika I do dyrektywy Rady (notyfikowana jako dokument K(2004) 3384) (1)

 • Dz. U. L313 - 16 z 200412.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/103/WE z dnia 7 października 2004 r. w sprawie kontroli tożsamości i zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu oraz określającej wymogi odnoszące się do wymienionych kontroli

 • Dz. U. L313 - 14 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1759/2004 z dnia 11 paždziernika 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L313 - 13 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1758/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L313 - 10 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2004 z dnia 11 października 2004 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L313 - 4 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1755/2004 z dnia 11 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L313 - 1 z 200412.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1754/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 176/2000 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1015/94 nakładające cło ostateczne na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.