Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 314 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 października 2004 r. w sprawie finansowego wkładu Wspólnoty na rzecz nabycia i zamontowania na pokładzie statków rybackich elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3358)

Data ogłoszenia:2004-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 314 POZ 11

Strona 1 z 2
13.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/11

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 października 2004 r. w sprawie finansowego wkładu Wspólnoty na rzecz nabycia i zamontowania na pokładzie statków rybackich elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3358) (2004/690/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

na monitorowaniu oraz sprawowaniu kontroli i nadzoru w obszarze rybołówstwa.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(3)

uwzględniając decyzję Rady nr 2004/465/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie finansowego wkładu Wspólnoty na rzecz programów kontroli rybołówstwa (1) Państw Członkowskich, w szczególności jej art. 6 ust. 1,

Właściwym jest ustalenie maksymalnej wysokości wkładu Wspólnoty na poczet wydatków kwalifikowanych w roku 2004, stanowiącego pomoc udzieloną poszczególnym Państwom Członkowskim dla celów nabycia i zamontowania na pokładzie elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych umożliwiających ośrodkom monitorowania rybołówstwa monitorowanie statków na odległość za pośrednictwem systemu monitorowania statków.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Właściwym jest ustalenie stawki wkładu Wspólnoty na rzecz takich działań oraz warunków, na których Wspólnota ma dokonywać refundacji wydatków krajowych.

(1)

Państwa Członkowskie przedłożyły Komisji swoje programy kontroli rybołówstwa na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wraz z wnioskami o wkład Wspólnoty na rzecz wydatków poniesionych przy realizacji wymienionych programów.

(5)

Elektroniczne urządzenia lokalizacyjne powinny spełniać wymagania ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków (3).

(2)

Wnioski dotyczące działań wyszczególnionych w decyzji 2004/465/WE mogą się kwalifikować do uzyskania funduszy wspólnotowych. Uwzględniając w szczególności rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (2), należy uznać za priorytetowe rozszerzenie satelitarnych systemów monitorowania na statki o całkowitej odległości między liniami pionowymi większej niż 15 m, projekty pilotażowe związane z wdrażaniem nowych technologii w zakresie kontroli działalności połowowej, szkolenie i wymianę urzędników państwowych odpowiedzialnych za zadania polegające

(6)

Państwa Członkowskie, zgodnie z art. 8 decyzji 2004/465/WE, asygnują wydatki w terminie 12 miesięcy od końca roku, w którym zostały zawiadomione o niniejszej decyzji. Muszą one również przestrzegać przepisu powyższej decyzji w odniesieniu do rozpoczęcia projektów i przedłożenia wniosków o refundację.

(7)

(1) Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 114. Decyzja sprostowana w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 36. (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(3) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 17.

L 314/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2004

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 4 Stawki i warunki 1. Maksymalna wysokość wydatków kwalifikujących się do otrzymania wkładu finansowego Wspólnoty dla celów nabycia elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych montowanych na pokładzie wspólnotowych statków rybackich nie może przekroczyć 4 500 EUR dla jednego statku.

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsza decyzja ustanawia całkowitą wysokość wkładu finansowego Wspólnoty dla każdego Państwa Członkowskiego, stawkę wkładu finansowego Wspólnoty oraz warunki, na których może zostać udzielona pomoc finansowa na rzecz nabycia i zamontowania na pokładzie wspólnotowych statków rybackich elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 314 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 14 z 200413.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE przyjmującą wykaz zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3679) (1)

 • Dz. U. L314 - 8 z 200413.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. ustanawiająca Komitet ds. Ochrony Socjalnej i uchylająca decyzję 2000/436/WE

 • Dz. U. L314 - 3 z 200413.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalające szczególne środki w sektorze kalafiora

 • Dz. U. L314 - 1 z 200413.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1760/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.