Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1762/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie administrowania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 1

Strona 1 z 4
14.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1762/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie administrowania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

pejskiej, przywóz do Wspólnoty niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Mołdowy, wymienionych w załączniku I, wymaga okazania dokumentu nadzoru zgodnego ze wzorem określonym w załączniku II, wystawionego przez organy Wspólnoty. 2. W okresie określonym w ust. 1 przywóz do Wspólnoty Europejskiej wyrobów wymienionych w załączniku I pochodzących z Mołdowy wymaga ponadto uzyskania dokumentu wywozowego wystawianego przez właściwe organy Mołdowy. Dokument wywozowy musi być zgodny z wzorem określonym w załączniku III. Obowiązuje on na wywóz do całego obszaru celnego Wspólnoty. W celu uzyskania dokumentu nadzoru, o którym mowa w ust. 1, importer musi złożyć kompletnie wypełniony oryginał dokumentu wywozowego. W każdym wypadku importer musi okazać oryginał dokumentu wywozowego nie później niż 31 marca roku następującego po roku, w którym przesłano towary określone w dokumencie wywozowym. 3. Klasyfikacja wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem oparta jest na nomenklaturze statystycznej i celnej Wspólnoty (zwanej dalej „CN”). Pochodzenie wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem ustala się zgodnie z zasadami obowiązującymi we Wspólnocie. 4. Właściwe organy Wspólnoty informują Republikę Mołdowy o wszelkich zmianach w CN dotyczących wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem przed datą wejścia w życie tych zmian we Wspólnocie. 5. Towary przesłane przed 29 października 2004 r. są wyłączone spod zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. Za datę przesłania uznaje się dzień załadunku na środek transportu, którym towar jest wywożony. Artykuł 2 1. Dokument nadzoru, o którym mowa w art. 1, wystawiany jest automatycznie przez właściwe organy Państw Członkowskich, bezpłatnie i na dowolne wnioskowane ilości, w ciągu pięciu dni roboczych od złożenia wniosku przez importera wspólnotowego, bez względu na to, gdzie na terytorium Wspólnoty znajduje się jego siedziba. Przyjmuje się, że wniosek wpłynął do właściwego organu krajowego nie później niż w ciągu trzech dni od jego nadania, o ile nie zostanie udowodnione co innego.

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony (1), weszła w życie z dniem 1 lipca 1998 r. Sytuacja związana z przywozami niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej została poddana szczegółowej analizie i na podstawie przekazanych im istotnych informacji strony zawarły porozumienie w formie wymiany listów (2) ustanawiające system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych na okres od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do 31 grudnia 2006 r., o ile obie strony nie postanowią o wcześniejszym zakończeniu działania systemu. Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia należy podjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (3),

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. W okresie od 29 października 2004 r. do 31 grudnia 2006 r., zgodnie z postanowieniami porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Euro(1) Dz.U. L 181 z 24.6.1998, str. 3. (2) Patrz: str. 33 niniejszego Dziennika Urzędowego. (3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 54 z 200414.10.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalającego szczególne środki w sektorze kalafiora (Dz.U. L 314 z 13.10.2004)

 • Dz. U. L315 - 52 z 200414.10.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/694/WPZiB z dnia 11 października 2004 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L315 - 47 z 200414.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3686) (1)

 • Dz. U. L315 - 33 z 200414.10.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiające system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 32 z 200414.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 30 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustalające wartości procentowe amortyzacji, które należy stosować do skupu produktów rolnych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L315 - 28 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1767/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • Dz. U. L315 - 27 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1766/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L315 - 26 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1765/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w odniesieniu do dalszego stosowania substancji wymienionych w załączniku II (1)

 • Dz. U. L315 - 24 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1764/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 14 z 200414.10.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładającego określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.