Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładającego określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2004-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 14

Strona 1 z 6
L 315/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2004

ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładającego określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60, 301 i 308,

(4)

operacji mających związek z funduszami i zasobami gospodarczymi będącymi w posiadaniu osób oskarżonych przez MTKJ, które pozostają nadal na wolności oraz w celu zakazania wszelkiego wsparcia, które mogłyby uzyskać w ramach Wspólnoty. Środki te mieszczą się w zakresie zastosowania Traktatu, i w celu uniknięcia zakłócenia konkurencji niezbędne są przepisy wspólnotowe w celu wykonania tych środków w zakresie w jakim dotyczy to Wspólnoty. Dla celów niniejszego Rozporządzenia, uważa się, że terytorium Wspólnoty obejmuje terytoria Państw Członkowskich, do których stosuje się Traktat, na warunkach określonych w tym Traktacie. Ze względów praktycznych Komisja powinna być uprawniona do zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia. W celu zapewnienia, że środki, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu są skuteczne, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego publikacji, Traktat, w art. 60 i 301 upoważnia Radę do podjęcia, na określonych warunkach, środków mających na celu przerwanie lub ograniczenie przepływu płatności lub kapitału oraz zerwanie lub ograniczenie stosunków gospodarczych z państwami trzecimi. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, skierowane do osób fizycznych niezwiązanych bezpośrednio z rządem państwa trzeciego są niezbędne dla osiągnięcia tego celu Wspólnoty, a art. 308 Traktatu upoważnia Radę do podjęcia takich środków, jeżeli żadne szczególne uprawnienia nie zostały przewidziane w Traktacie.


uwzględniając wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ) został ustanowiony na mocy Rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 808 i 827 (1993), które oparte są na rozdziale VII Karty Narodów Zjednoczonych. MTKJ ma uprawnienia do ścigania osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego popełnione na terytorium byłej Jugosławii od roku 1991. Rada Bezpieczeństwa stwierdziła, że rozległe i poważne naruszenia prawa humanitarnego, mające miejsce na terytorium byłej Jugosławii, stanowią zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz że ustanowienie międzynarodowego trybunału jako środka ad hoc i ściganie osób odpowiedzialnych za poważne naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego przyczyniłoby się do przywrócenia i utrzymania pokoju.

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

W dniu 28 sierpnia 2003 r. rezolucja 1503 (2003) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wezwała MTKJ do zakończenia wszelkich prac w roku 2010, a wszystkie państwa do zintensyfikowania współpracy z MTKJ oraz udzielania mu wszelkiej niezbędnej pomocy, szczególnie w doprowadzaniu wszystkich zbiegłych oskarżonych przed MTKJ.

Artykuł 1 Dla celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje: 1) „fundusz” oznacza aktywa finansowe i korzyści ekonomiczne każdego rodzaju, w tym, ale nie wyłącznie, ograniczone do: a) gotówki, czeków, roszczeń pieniężnych, poleceń zapłaty i innych instrumentów płatniczych; b) depozytów złożonych w instytucjach finansowych lub innych jednostkach, sald na kontach, długów i zobowiązań dłużnych;

(3)

Wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB stanowi, że niektóre fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone w celu wspierania skutecznego wykonywania mandatu MTKJ. Te dodatkowe środki restrykcyjne powinny być użyte w celu kontrolowania wszelkich

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 54 z 200414.10.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalającego szczególne środki w sektorze kalafiora (Dz.U. L 314 z 13.10.2004)

 • Dz. U. L315 - 52 z 200414.10.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/694/WPZiB z dnia 11 października 2004 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L315 - 47 z 200414.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3686) (1)

 • Dz. U. L315 - 33 z 200414.10.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiające system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 32 z 200414.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 30 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustalające wartości procentowe amortyzacji, które należy stosować do skupu produktów rolnych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L315 - 28 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1767/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • Dz. U. L315 - 27 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1766/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L315 - 26 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1765/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w odniesieniu do dalszego stosowania substancji wymienionych w załączniku II (1)

 • Dz. U. L315 - 24 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1764/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 1 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1762/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie administrowania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.