Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 30

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustalające wartości procentowe amortyzacji, które należy stosować do skupu produktów rolnych na rok budżetowy 2005

Data ogłoszenia:2004-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 30

L 315/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1768/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustalające wartości procentowe amortyzacji, które należy stosować do skupu produktów rolnych na rok budżetowy 2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu EFOGR,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. W odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku, zakupionych w ramach publicznej interwencji, które zostały umieszczone w magazynach lub przejęte przez agencje interwencyjne między dniem 1 października 2004 r. a dniem 30 września 2005 r., organy obniżają wartość tych produktów do różnicy między ceną skupu a przewidywalną ceną ich sprzedaży. 2. W celu ustalenia wysokości amortyzacji agencje interwencyjne stosują do wartości zakupionych w każdym miesiącu produktów współczynniki określone w załączniku. 3. Określone w ten sposób kwoty wydatków są zgłaszane Komisji w deklaracjach ustanowionych na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 296/96 (2). Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2004 r.

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, amortyzację produktów składowanych w publicznych magazynach interwencyjnych należy przeprowadzić w momencie ich skupu. Wartość procentowa amortyzacji nie może przekraczać różnicy między ceną zakupu a przewidywaln ceną zbytu każdego z tych produktów. Zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, Komisja może ograniczyć amortyzację w momencie zakupu do odsetka wartości procentowej amortyzacji, ale ten odsetek nie może wynosić mniej niż 70 % całkowitej amortyzacji. Należy wyznaczyć współczynniki dla niektórych produktów na rok budżetowy 2005, które mają być stosowane przez agencje interwencyjne do miesięcznych wartości skupu tych produktów, tak aby agencje mogły ustalić wysokość amortyzacji.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1259/96 (Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str. 10).

(2) Dz.U. L 39 z 17.2.1996, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2035/2003 (Dz.U. L 302 z 20.11.2003, str. 6).

14.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/31

ZAŁĄCZNIK Współczynniki obniżenia wartości, które należy stosować do wartości miesięcznych zakupów

Produkty Współczynniki

Pszenica zwyczajna chlebowa Jęczmień zwyczajny Żyto zwyczajne Kukurydza Sorgo Cukier Ryż niełuskany Alkohol Masło Odtłuszczone mleko w proszku Ćwierćtusze wołowe Wołowina bez kości

— 0,20 — 0,15 0,15 0,55 0,20 0,65 0,40 0,20 0,25 0,25

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 54 z 200414.10.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalającego szczególne środki w sektorze kalafiora (Dz.U. L 314 z 13.10.2004)

 • Dz. U. L315 - 52 z 200414.10.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/694/WPZiB z dnia 11 października 2004 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L315 - 47 z 200414.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3686) (1)

 • Dz. U. L315 - 33 z 200414.10.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiające system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 32 z 200414.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 28 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1767/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • Dz. U. L315 - 27 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1766/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L315 - 26 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1765/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w odniesieniu do dalszego stosowania substancji wymienionych w załączniku II (1)

 • Dz. U. L315 - 24 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1764/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 14 z 200414.10.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładającego określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L315 - 1 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1762/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie administrowania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.