Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 52

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2004/694/WPZiB z dnia 11 października 2004 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2004-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 52

L 315/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/694/WPZiB z dnia 11 października 2004 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat ustanawiający Unię Europejską, a w szczególności jego art. 15,


Artykuł 1 1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do osób fizycznych wymienionych w załączniku, które zostały oskarżone przez MTKJ są zamrożone. 2. Żadne fundusze ani zasoby gospodarcze nie są udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osoby fizycznej wymienionej w załączniku. 3. Możliwe jest ustanowienie wyjątków dla następujących funduszy lub zasobów gospodarczych a) koniecznych do pokrycia podstawowych wydatków, w tym płatności za środki spożywcze, wynajem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej; b) przeznaczonych wyłącznie na pokrycie rozsądnych kosztów honorariów oraz zwrotów poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych; c) przeznaczonych wyłącznie na pokrycie kosztów lub opłat za obsługę związaną z przetrzymywaniem zamrożonych funduszy lub utrzymywaniem zasobów gospodarczych; d) niezbędnych do pokrycia kosztów nadzwyczajnych. 4. Ustęp 2 nie stosuje się dodatkowo do zamrożonych kont:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 marca 2004 r., Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB (1) odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) w formie środków ograniczających przyjęcie osób prowadzących działania, które pomagają osobom pozostającym na wolności unikać w dalszym ciągu odpowiedzialności za zbrodnie, za które zostały oskarżone przez MTKJ lub osób, które zachowują się w sposób, który może utrudnić MTKJ skuteczne wykonywanie jego mandatu.

(2)

Rada powtórnie wyraziła potrzebę zintensyfikowania wysiłków w celu doprowadzenia Radovana Karadzica, Ratko Mladica i Ante Gotovina przed MTKJ.

(3)

W celu uzupełnienia środków zalecanych przez rezolucję Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (UNSCR) 1503 przyjętą 28 sierpnia 2003 r., przeciwko podmiotom indywidualnym, grupom lub organizacjom pomagającym oskarżonym przebywającym na wolności oraz uwzględniając fakt, że ta rezolucja wzywa wszystkie państwa do zintensyfikowania współpracy z MTKJ w szczególności, jeżeli chodzi o Radovana Karadzica, Ratko Mladica i Ante Gotovina, Rada uważa zamrożenie środków tych osób za odpowiednie jako część ogólnego wysiłku UE mającego na celu zapobieganie udzielaniu im wszelkiej pomocy i doprowadzeniu ich przed MTKJ.

(4)

Rada odnowi lub zmieni, tam gdzie to stosowne te środki, jeżeli osoba, której aktywa zostały zamrożone przebywa na wolności.

a) odsetek lub innych dochodów należnych na tych rachunkach; lub b) płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które powstały przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać środkom ograniczającym, pod warunkiem, że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności na rachunkach podlegają ust. 1.

(5)

Działanie ze strony Wspólnoty jest niezbędne w celu zastosowania tych środków,

(1) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 65.

14.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/53

Artykuł 2 Rada, działając na wniosek Państw Członkowskich lub Komisji, w miarę potrzeb, przyjmuje zmiany wykazu zawartego w załączniku. Artykuł 3 W celu zmaksymalizowania wpływu wspomnianego powyżej środka Unia Europejska zachęca państwa trzecie do przyjęcia środków ograniczających podobnych do tych zawartych w niniejszym wspólnym stanowisku. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne od dnia jego przyjęcia. Stosuje się je przez okres 12 miesięcy. Jest przed-

miotem ciągłego przeglądu. Jest odnawiane lub zmieniane, tam gdzie stosowne, jeżeli Rada uzna, że jego cele nie zostały osiągnięte. Artykuł 5 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2004 r. W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, o których mowa w art. 1 1. Radovan Karadžić 2. Ratko Mladić 3. Ante Gotovina urodzony 19.6.1945 r., w gminie Savnik, Serbia i Czarnogóra urodzony 12.3.1942 r., w gminie Kalinovnik, Bośnia i Hercegowina urodzony 12.10.1955, na wyspie Pasman, w gminie Zadar, Republika Chorwacji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 315 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 54 z 200414.10.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalającego szczególne środki w sektorze kalafiora (Dz.U. L 314 z 13.10.2004)

 • Dz. U. L315 - 47 z 200414.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3686) (1)

 • Dz. U. L315 - 33 z 200414.10.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiające system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 32 z 200414.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 30 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustalające wartości procentowe amortyzacji, które należy stosować do skupu produktów rolnych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L315 - 28 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1767/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • Dz. U. L315 - 27 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1766/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L315 - 26 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1765/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w odniesieniu do dalszego stosowania substancji wymienionych w załączniku II (1)

 • Dz. U. L315 - 24 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1764/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 14 z 200414.10.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładającego określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L315 - 1 z 200414.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1762/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie administrowania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.