Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1769/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2004-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 29

2.1. Państwa Członkowskie mają obowiązek utworzyć zapis komputerowy dla poszczególnych części płatności i wpływów EFOGR (Sekcja Gwarancji). Części te są pojedynczymi pozycjami, z których składa się płatność dla (wpływ od) beneficjenta. 2.2. Zapisy muszą posiadać płaską strukturę pliku. Jeżeli pola posiadają więcej niż jedną wartość, wymaga się oddzielnego zapisu zawierającego wszystkie pola danych. Należy upewnić się, że nie występują podwójne obliczenia (1). 2.3. Wszystkie informacje dotyczące tej samej kategorii płatności lub wpływów muszą być zawarte w tym samym pliku komputerowym. Nie zezwala się na tworzenie oddzielnych plików dotyczących tych samych płatności (na przykład dla podmiotów gospodarczych, do celów kontroli, lub dla danych podstawowych i danych dotyczących pomiarów). 2.4. Pliki komputerowe muszą posiadać następujące cechy: 1) Pierwszy zapis w pliku (rząd nagłówka) zawiera opis pliku. Nazwy pól składają się z litery „F”, za którą znajduje się numer pola identycznego z polem zastosowanym w załączniku I („tabela X”). Dozwolone są tylko nazwy pól istniejące w tym załączniku. 2) Następnymi zapisami w pliku są dane (rzędy danych) w porządku wskazanym przez pierwszy zapis opisujący strukturę pliku. 3) Pola oddzielone są średnikiem (;). Zarówno rząd nagłówka, jak i wszystkie rzędy danych zawierają taką samą liczbę średników. W rzędach danych puste pola występują jako podwójny średnik (;;) w obrębie zapisu lub jako pojedynczy średnik (;) na końcu zapisu. 4) Zapisy różnią się długością. Każdy zapis zakończony jest sekwencją „CR LF” albo „Carriage Return - Line Feed” (w systemie szesnastkowym: - „0D 0A”). Rząd nagłówka nigdy nie kończy się znakiem „;”. Rzędy danych kończą się znakiem „;” tylko jeżeli ostatnie pole jest puste. 5) Plik zapisany jest w kodzie ASCII zgodnie z poniższą tabelą. Inne kody (takie jak EBCDIC, TAR, ZIP itp.) są niedozwolone.


kod

Państwo Członkowskie

ISO 8859-1 ISO 8859-2 ISO 8859-3 ISO 8859-7 ISO 8859-13

BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE oraz GB CZ, HU, PL, SI oraz SK MT GR i CY EE, LV oraz LT

(1) Uwaga: Należy najpierw zapoznać się z uwagami wstępnymi dotyczącymi „ilości” w rozdziale 5 załącznika III.

L 316/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2004

6) Pola numeryczne: a) Separator miejsc dziesiętnych: „.” b) Symbol („+”) lub („–”) pojawia się po lewej stronie, a zaraz po nim następują liczby. Dla liczb dodatnich znak „+” jest nieobowiązkowy. c) Stała liczba miejsc dziesiętnych (szczegóły znajdują się w załączniku III). d) Brak spacji między cyframi. Brak spacji lub innych znaków między tysiącami. 7) Pole daty: „RRRRMMDD” (cztery cyfry dla roku, dwie cyfry dla miesięcy, dwie cyfry dla dni). 8) Kod budżetowy EFOGR (pole F109) format ABB bez spacji: „999999999999999” (gdzie „9” oznacza każdą cyfrę od 0 do 9). 9) Cudzysłów („ ”) jest niedozwolony na początku lub na końcu zapisów. Średnika jako separatora pola „;” nie wolno używać w przypadku danych w formacie tekstowym. 10) Dotyczy wszystkich pól: nie wolno używać spacji na początku lub końcu pola. 11) Pliki spełniające te zasady powinny wyglądać tak jak poniższy (przykład na rok budżetowy 2004): F100;F101;F106;F107;F108;F109 BE01;154678;+152.50;EUR;20030715;050201011000001 BE01;024578;-1000.00;EUR;20030905;050208031502002 BE01;154985;9999.20;EUR;20030101;050205011100001 BE01;100078;+152.75;EUR;20030331;050208091515002 BE01;215452;+0.50;EUR;20030615;050201011000002 (należy zauważyć: +0.50, a nie +.50) BE01;123456;21550.15;EUR;20030101;050805013810001 itp. (inne rzędy danych z polami w tym samym układzie). 2.5. Pliki danych o cechach opisanych w pkt 2.4 przesyłane są z przesyłką typu „X-TABLE-DATA” (patrz: STADIUMClient).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 96 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka owiec w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4055) (1)

 • Dz. U. L316 - 91 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania niektórych TSE kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4011)

 • Dz. U. L316 - 87 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz wykazu programów kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4010)

 • Dz. U. L316 - 86 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L316 - 85 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L316 - 84 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1782/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L316 - 82 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1781/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L316 - 74 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1780/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L316 - 73 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1779/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L316 - 72 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1778/2004 z dnia 13 października 2004 r. dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L316 - 66 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1777/2004 z dnia 14 października 2004 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2342/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny w odniesieniu do systemu premii, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L316 - 65 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1776/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające na rok gospodarczy 2003/2004 wysokość kwoty do uiszczenia przez wytwórców cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty B i daną opłatą

 • Dz. U. L316 - 64 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1775/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L316 - 61 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1774/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L316 - 60 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1773/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 9. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L316 - 58 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1772/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L316 - 56 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1771/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 15 października 2004 r.

 • Dz. U. L316 - 54 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1770/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.