Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1769/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2004-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 29

Wymagany format: tak = »Y«; nie = »N«. F105A: redukcja na mocy art. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 113)

W polu F105A w tabeli X należy wskazać kwoty zatrzymane (ujemne) na podstawie art. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999. Pole F105A należy stosować dla każdej pozycji budżetowej, dla której dokonano zatrzymania kwot. Nie ma specjalnej pozycji budżetowej do deklarowania płatności dokonanych z wykorzystaniem kwot zatrzymanych na podstawie art. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999. Płatności te będą zatem wykazywane w polu F105A dla odpowiednich pozycji budżetowych (050401054030, 050401064040, 050401084050 i 050401114070). Są one wykazywane jako kwoty dodatnie wskazujące na to, że wydatki są finansowane z kar nałożonych za nieprzestrzeganie systemów ochrony środowiska naturalnego czy systemu modulacji. W przypadku roślin uprawnych w polu F105A należy wykazać kwotę ujemną, co wskazuje na redukcję pomocy bezpośredniej. Wymagany format: +99…99.99 lub -99…99.99, gdzie 9 oznacza dowolną liczbę od 0 do 9 włącznie. F106: kwota


Kwota każdej pojedynczej pozycji płatności w walucie wskazanej w polu F107. Suma tych kwot (F106) według kodu budżetu (F109) zasadniczo odpowiadać będzie kwotom zadeklarowanym w tabeli 104. Kwoty w polu F106 dotyczą tylko wydatków z EFOGR. Wydatki krajowe nie pojawią się w tej pozycji. Wymagany format: +99…99.99 lub -99…99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. F107: jednostka walutowa

Wymagany format: wg kodu ISO 4217, np. DKK, EUR, GBP, SEK itd. Patrz również wykaz kodów F107 aktualizowany w CAP-ED. https://awai.cec.eu.int/ F108: data płatności

Data określająca miesiąc dokonania zgłoszenia do EFOGR. Wymagany format: »RRRRMMDD« (czterocyfrowy rok, dwucyfrowy miesiąc, dwucyfrowy dzień). F109: kod budżetu EFOGR

Należy podać pełny kod struktury budżetu według działalności, w tym tytuł, rozdział, artykuł, pozycję i podpozycję. Wymagany format ABB bez spacji: »999999999999999«, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. W brakujące miejsca należy wpisać zera (np. 05020901160 staje się 050209011600000).

15.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/43

F110:

rok lub okres wprowadzenia do obrotu

W przypadku produktów objętych skupem interwencyjnym Komisja musi znać rok wprowadzenia danego produktu do obrotu lub okres kontyngentowy, na poczet którego dany produkt zostanie zapisany. 2. DANE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA (WNIOSKODAWCY) Uwaga wstępna: pola F200, F201, F202A, F202B i F202C należy wykorzystać do wskazania odbiorcy płatności, tzn. ostatecznego beneficjenta. Pola F220, F221, F222B i F222C należy dodatkowo wykorzystać, jeżeli płatność dokonywana jest na rzecz odbiorcy poprzez organizację pośredniczącą. Jeżeli organizacja pośrednicząca jest również ostatecznym beneficjentem, w polach F220, F221, F222B i F222C należy wpisać te same dane, które wskazano w polach F200, F201, F202A, F202B i F202C. Pole F207 dotyczy jedynie pola F200. F200: kod identyfikacyjny

Indywidualny niepowtarzalny identyfikator przyznawany wnioskodawcom na poziomie Państwa Członkowskiego. F201: nazwa (imię i nazwisko)

Imię i nazwisko lub nazwa firmy wnioskodawcy. F202A: F202B: F202C: F207: adres wnioskodawcy (ulica i nr domu) adres wnioskodawcy (międzynarodowy kod pocztowy) adres wnioskodawcy (gmina lub miasto) region lub podregion

Kod regionu i podregionu (NUTS 3) ustalany jest według miejsca głównej działalności prowadzonej przez gospodarstwo odbiorcy, któremu przyznana jest płatność. Kod „region dodatkowy” (MSZZZ) należy wskazywać tylko w przypadkach gdy np. nie istnieje kod systemu NUTS 3. Wymagany format: kod systemu NUTS 3 określony w wykazie kodów F207 na stronie CAP-ED. https://awai.cec.eu.int/ F211: wielkość referencyjna dostawy

Dotyczy systemu kontyngentów mleka. Wymagany format: +99…99.999 lub -99…99.999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. F212: wielkość referencyjna sprzedaży bezpośredniej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 96 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka owiec w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4055) (1)

 • Dz. U. L316 - 91 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania niektórych TSE kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4011)

 • Dz. U. L316 - 87 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz wykazu programów kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4010)

 • Dz. U. L316 - 86 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L316 - 85 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L316 - 84 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1782/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L316 - 82 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1781/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L316 - 74 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1780/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L316 - 73 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1779/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L316 - 72 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1778/2004 z dnia 13 października 2004 r. dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L316 - 66 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1777/2004 z dnia 14 października 2004 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2342/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny w odniesieniu do systemu premii, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L316 - 65 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1776/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające na rok gospodarczy 2003/2004 wysokość kwoty do uiszczenia przez wytwórców cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty B i daną opłatą

 • Dz. U. L316 - 64 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1775/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L316 - 61 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1774/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L316 - 60 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1773/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 9. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L316 - 58 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1772/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L316 - 56 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1771/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 15 października 2004 r.

 • Dz. U. L316 - 54 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1770/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.