Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 87

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz wykazu programów kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4010)

Data ogłoszenia:2004-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 87

Strona 1 z 2
15.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/87

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz wykazu programów kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4010) (2004/695/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


programów dla Wspólnoty, jak i wielkość dostępnych środków.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając decyzję Rady nr 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 5 i art. 32,

Ustalając wykaz programów kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym, kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r., i proponowany poziom oraz kwotę udziału dla każdego programu, należy uwzględnić znaczenie każdego programu dla Wspólnoty, jego zgodność z przepisami technicznymi odnośnego wspólnotowego prawodawstwa weterynaryjnego i wielkość dostępnych środków.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Pewne Państwa Członkowskie przedstawiły Komisji programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, dla których chciałyby otrzymywać pomoc finansową Wspólnoty.

(6)

Komisja zbadała każdy przedstawiony program zarówno z weterynaryjnego, jak i finansowego punktu widzenia i stwierdziła, że programy te należy uwzględnić w wykazie programów kwalifikujących się do finansowego udziału Wspólnoty w 2005 r.

(2)

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2), programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt mają być finansowane w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Do celów kontroli finansowej mają być stosowane art. 8 i 9 tego rozporządzenia.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Ustalając wykaz programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r., oraz proponowaną stawkę i kwotę udziału w odniesieniu do każdego programu, należy uwzględnić zarówno znaczenie poszczególnych

1. Programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt wymienione w załączniku I kwalifikują się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

2. W odniesieniu do każdego programu określonego w ust. 1, proponowana stawka i kwota udziału finansowego Wspólnoty jest określona w załączniku I.

L 316/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2004

Artykuł 2 1. Programy kontroli mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym wymienione w załączniku II kwalifikują się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

2. W odniesieniu do każdego programu określonego w ust. 1, proponowany poziom i kwota finansowego udziału Wspólnoty jest określona w załączniku II.

Członek Komisji

15.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/89

ZAŁĄCZNIK I Wykaz programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt (art. 1 ust. 1) Proponowany poziom i kwota wspólnotowego udziału finansowego

(w EUR) Choroba Państwo Członkowskie Poziom Proponowana kwota

Choroba Aujeszkyego

Belgia Hiszpania Węgry Irlandia Portugalia Słowacja

50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % Królestwo (Irlandia 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % Królestwo (Irlandia 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

300 000 250 000 50 000 50 000 25 000 25 000 25 000 50 000 400 000 100 000 100 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 800 000 1 800 000 5 000 000 5 000 100 000 4 000 000 3 000 000 2 500 000 700 000 250 000 2 000 000 15 000 100 000 800 000 150 000 100 000 10 000 200 000 25 000 250 000 200 000 100 000 200 000

Choroba niebieskiego języka

Hiszpania Francja Włochy

Bruceloza bydła

Cypr Grecja Hiszpania Irlandia Włochy Polska Portugalia Zjednoczone Północna)

Gruźlica bydła

Cypr Grecja Hiszpania Irlandia Włochy Polska Portugalia Zjednoczone Północna)

Klasyczny pomór świń

Belgia Republika Czeska Niemcy Francja Luksemburg Słowenia Słowacja

Enzootyczna białaczka bydła

Estonia Włochy Litwa Łotwa Portugalia

L 316/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(w EUR) Choroba Państwo Członkowskie Poziom Proponowana kwota

15.10.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 87 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 96 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka owiec w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4055) (1)

 • Dz. U. L316 - 91 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania niektórych TSE kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4011)

 • Dz. U. L316 - 86 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L316 - 85 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L316 - 84 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1782/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L316 - 82 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1781/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L316 - 74 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1780/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L316 - 73 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1779/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L316 - 72 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1778/2004 z dnia 13 października 2004 r. dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L316 - 66 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1777/2004 z dnia 14 października 2004 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2342/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny w odniesieniu do systemu premii, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L316 - 65 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1776/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające na rok gospodarczy 2003/2004 wysokość kwoty do uiszczenia przez wytwórców cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty B i daną opłatą

 • Dz. U. L316 - 64 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1775/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L316 - 61 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1774/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L316 - 60 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1773/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 9. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L316 - 58 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1772/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L316 - 56 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1771/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 15 października 2004 r.

 • Dz. U. L316 - 54 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1770/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 1 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1769/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.