Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 96

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka owiec w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4055) (1)

Data ogłoszenia:2004-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 96

L 316/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2004 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka owiec w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4055)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/697/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnoty Europejskie, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), ostatnio zmienioną dyrektywą Rady 2002/33/WE (2), w szczególności jej art. 10 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Do czasu zebrania Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i we współpracy z zainteresowanym Państwem Członkowskim Komisja powinna podjąć tymczasowe środki ochronne dotyczące przepływu żywych zwierząt gatunków zagrożonych z zarażonych regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Hiszpania wprowadza zakaz wysyłania żywych zwierząt należących do gatunków podatnych na chorobę niebieskiego języka, ich nasienia, komórek jajowych i embrionów z terytoriów comarcas wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Państwa Członkowskie zmieniają środki, które mają zastosowanie w handlu, w celu ich dostosowania do niniejszej decyzji i informują o tym niezwłocznie Komisję. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostanie ponownie przeanalizowana w zależności od rozwoju sytuacji oraz na podstawie postępowań i badań przeprowadzonych przez władze hiszpańskie. Niniejsza decyzja zostanie ponownie przeanalizowana podczas zebrania Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt zaplanowanego na 19 października 2004 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Dnia 13 października 2004 r. wprowadzony przez Hiszpanię program monitoringu choroby niebieskiego języka wykazał rozprzestrzenianie się wirusa choroby niebieskiego języka we wschodniej części prowincji Cadix w południowej Hiszpanii. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się choroby, władze hiszpańskie zabroniły wysyłania zwierząt gatunków podatnych na chorobę niebieskiego języka, ich nasienia, komórek jajowych i embrionów z terytoriów prowincji Cadix, Sevilla i Malaga oraz z niektórych comarcas prowincji Cordoba, Granada i Huelva. Choroba niebieskiego języka znajduje się w wykazie A Międzynarodowego Biura Epizootycznego (OIE). Jej rozprzestrzenianie się stanowi poważne zagrożenie dla Wspólnoty, mogące mieć konsekwencje dla międzynarodowego handlu. Dla jasności i przejrzystości należy przyjąć na poziomie wspólnotowym środki, które zapobiegną rozprzestrzenianiu się choroby, przede wszystkim dotyczące przepływu zwierząt gatunków podatnych na chorobę niebieskiego języka, ich nasienia, komórek jajowych i embrionów z regionów objętych restrykcjami nałożonymi przez władze hiszpańskie. Środki te uwzględniają środki przyjęte już przez władze hiszpańskie.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. (2) Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14.

15.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/97

ZAŁĄCZNIK Prowincja Cadiz: wszystkie comarcas Prowincja Malaga: wszystkie comarcas Prowincja Sevilla: wszystkie comarcas Prowincja Huelva: comarca La Palma del Condado i Ayamonte Prowincja Cordoba: comarca Lucena, Montilla i Posada Prowincja Granada: comarca Alhama de Granada i Loja

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 316 POZ 96 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 91 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania niektórych TSE kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4011)

 • Dz. U. L316 - 87 z 200415.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz wykazu programów kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4010)

 • Dz. U. L316 - 86 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L316 - 85 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L316 - 84 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1782/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L316 - 82 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1781/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L316 - 74 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1780/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L316 - 73 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1779/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L316 - 72 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1778/2004 z dnia 13 października 2004 r. dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L316 - 66 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1777/2004 z dnia 14 października 2004 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2342/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny w odniesieniu do systemu premii, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L316 - 65 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1776/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające na rok gospodarczy 2003/2004 wysokość kwoty do uiszczenia przez wytwórców cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty B i daną opłatą

 • Dz. U. L316 - 64 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1775/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L316 - 61 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1774/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L316 - 60 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1773/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 9. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L316 - 58 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1772/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L316 - 56 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1771/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 15 października 2004 r.

 • Dz. U. L316 - 54 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1770/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 1 z 200415.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1769/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.