Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1785/2004 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich

Data ogłoszenia:2004-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 1

Strona 1 z 2
16.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1785/2004 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


W razie spadku wynagrodzeń w związku z nowymi współczynnikami korygującymi w okresie od 1 stycznia 2004 r. do daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia należy przewidzieć zwrot nadpłaty.

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

(5)

uwzględniając statut urzędników Wspólnot Europejskich i zasady dotyczące pozostałych pracowników Wspólnot, określone rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności jego załącznik X art. 13 akapit pierwszy,

uwzględniając propozycję Komisji,

Należy przewidzieć, iż ewentualny zwrot nadpłaty dotyczyć może co najwyżej sześciomiesięcznego okresu poprzedzającego decyzję o wyznaczeniu współczynników korygujących i że jego skutki mogą być rozłożone na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy począwszy od daty tej decyzji, analogicznie do zasad przewidzianych w przypadku współczynników korygujących stosowanych w granicach Wspólnoty przy ustalaniu wynagrodzeń i świadczeń emerytalno-rentowych dla urzędników i pozostałych pracowników Wspólnot Europejskich,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Należy uwzględnić zmianę kosztów utrzymania w krajach pozawspólnotowych, a zatem odpowiednio wyznaczyć współczynniki korygujące, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2004 r. przy ustalaniu wypłacanych w walucie krajowej wynagrodzeń urzędników oddelegowanych do pracy w krajach trzecich.

Artykuł 1 Z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. określa się w załączniku do niniejszego rozporządzenia współczynniki korygujące stosowane przy ustalaniu wypłacanych w walucie kraju oddelegowania wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich.

(2)

Współczynniki korygujące zastosowane do wypłat na podstawie rozporządzenia (WE, Euratom) nr 64/2004 (2), ustanawiającego wskaźniki korygujące stosowane od 1 lipca 2003 r. do wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich pracujących w państwach trzecich, mogą pociągać za sobą korekty wynagrodzeń in plus lub in minus ze skutkiem wstecznym.

Do wyliczania wynagrodzeń stosuje się kursy walutowe stosowane przy wykonywaniu ogólnego budżetu Unii Europejskiej w miesiącu poprzedzającym termin, o którym mowa w ust. 1.

(3)

W razie wzrostu wynagrodzeń w związku z nowymi współczynnikami korygującymi należy przewidzieć wyrównanie. Artykuł 2 1. W razie wzrostu wynagrodzeń w związku ze współczynnikami korygującymi określonymi w załączniku instytucje dokonują wypłaty wyrównania.

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 723/2004 z 22.3.2004 (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 1.

L 317/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2004

2. W razie spadku wynagrodzeń w związku ze współczynnikami korygującymi określonymi w załączniku instytucje dokonują korekty wynagrodzeń ze skutkiem wstecznym za okres od 1 stycznia 2004 r. do daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Korekty wynagrodzeń ze skutkiem wstecznym, związane z potrąceniem nadpłat, dotyczą co najwyżej sześciomiesięcznego okresu poprzedzającego termin wejścia w życie niniejszego

rozporządzenia. Potrącenie nadpłat rozkłada się na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy począwszy od tego terminu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 40 z 200416.10.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/698/WPZiB z dnia 14 października 2004 r. dotyczące zniesienia środków ograniczających przeciwko Libii

 • Dz. U. L317 - 37 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1800/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zezwolenia na dziesięć lat dla dodatku paszowego Cycostat 66G należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L317 - 34 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1799/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2004 r.

 • Dz. U. L317 - 32 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1798/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L317 - 31 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2004 z dnia 14 października 2004 r. dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L317 - 23 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1796/2004 z dnia 15 października 2004 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansów dostaw do francuskich departamentów zamorskich dla sektora zbóż oraz przetworów owocowych i warzywnych oraz prognozy bilansów dostaw na Maderę dla sektorów olejów roślinnych, przetworów owocowych i warzywnych, mleka i przetworów mlecznych oraz wieprzowiny

 • Dz. U. L317 - 20 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1795/2004 z dnia 15 października 2004 r. dotyczące wszczęcia pod kątem nowych eksporterów przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1995/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu, pochodzących między innymi z Algierii, uchylającego cło w stosunku do przywozu od jednego eksportera z tego kraju i nakładającego na ten przywóz obowiązek rejestracji

 • Dz. U. L317 - 18 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2004 z dnia 15 października 2004 r. obniżające na rok gospodarczy 2004/05 kwotę pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu przetworzenia w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L317 - 17 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 5. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L317 - 16 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L317 - 15 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1791/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 322. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L317 - 14 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1790/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 69. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L317 - 12 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L317 - 10 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L317 - 8 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1787/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 7 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2004 z dnia 14 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 3274/93 zapobiegające dostawom niektórych towarów i usług do Libii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.