Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2004 z dnia 15 października 2004 r. obniżające na rok gospodarczy 2004/05 kwotę pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu przetworzenia w niektórych Państwach Członkowskich

Data ogłoszenia:2004-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 18

L 317/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1794/2004 z dnia 15 października 2004 r. obniżające na rok gospodarczy 2004/05 kwotę pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu przetworzenia w niektórych Państwach Członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

rozporządzenia (WE) nr 2202/96 na rok gospodarczy 2004/2005 muszą zostać obniżone w Grecji o 0,64 %, we Włoszech o 14,95 % i w Portugalii o 0,29 %.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2202/96 z dnia 28 października 1996 r. wprowadzające program pomocy wspólnotowej dla producentów niektórych owoców cytrusowych (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

Państwa Członkowskie przekazały informacje o ilościach grejpfrutów i pomelo przetworzonych w ramach tego programu pomocy zgodnie z art. 39 ust. 1 lit c) rozporządzenia (WE) nr 2111/2003. W oparciu o te informacje ustalono, że próg dla przetwórstwa wspólnotowego został przekroczony o 380 ton. W ramach tej wielkości swoje progi przekroczyły Grecja i Hiszpania. W związku z tym kwoty pomocy w odniesieniu do grejpfrutów i pomelo wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2202/96 na rok gospodarczy 2004/2005 muszą zostać obniżone w Grecji o 7,00 %, a w Hiszpanii o 16,45 %.

(1)

Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2202/96 ustanawia progi przetworzenia dla niektórych owoców cytrusowych, rozprowadzanych wśród Państw Członkowskich zgodnie z jego załącznikiem II.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. świeżych owoców i warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2202/96 przewiduje, że w przypadku gdy ten próg zostaje przekroczony, kwoty pomocy wskazane w załączniku I do tego rozporządzenia należy obniżyć w każdym Państwie Członkowskim, w którym przekroczenie takie miało miejsce. Wielkość przekroczenia progu przetwórstwa jest oceniana w oparciu o średnią ilość przetworzoną w ramach programu pomocy w ciągu ostatnich trzech lat gospodarczych poprzedzających rok gospodarczy, dla którego została ustalona pomoc, lub w ciągu okresu równoważnego.

Artykuł 1 Jeżeli chodzi o Grecję, Włochy i Portugalię, w roku gospodarczym 2004/05 kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2202/96 w odniesieniu do pomarańczy dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Państwa Członkowskie przekazały informacje o ilości pomarańczy przetworzonych w ramach programu pomocy zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2111/2003 (2), które ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 2202/96. W oparciu o te informacje ustalono, że próg przetworzenia został przekroczony o 100 380 ton. W ramach tej wielkości swoje progi przekroczyły Grecja, Włochy i Portugalia. Dlatego kwoty pomocy w odniesieniu do pomarańczy wskazane w załączniku I do

Artykuł 2 Jeżeli chodzi o Grecję i Hiszpanię, w roku gospodarczym 2004/05 kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2202/96 w odniesieniu do grejpfrutów i pomelo dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 317 2.12.2003, str. 5.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

16.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/19

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I

(EUR/100 kg) Umowy wieloletnie Umowy obejmujące jeden rok gospodarczy Producenci indywidualni

Grecja Włochy Portugalia

11,20 9,59 11,24

9,74 8,33 9,77

8,76 7,50 8,79

ANNEX II

(EUR/100 kg) Umowy wieloletnie Umowy obejmujące jeden rok gospodarczy Producenci indywidualni

Grecja Hiszpania

9,74 8,75

8,46 7,60

7,62 6,84

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 317 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 40 z 200416.10.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/698/WPZiB z dnia 14 października 2004 r. dotyczące zniesienia środków ograniczających przeciwko Libii

 • Dz. U. L317 - 37 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1800/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zezwolenia na dziesięć lat dla dodatku paszowego Cycostat 66G należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L317 - 34 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1799/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2004 r.

 • Dz. U. L317 - 32 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1798/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L317 - 31 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2004 z dnia 14 października 2004 r. dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L317 - 23 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1796/2004 z dnia 15 października 2004 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansów dostaw do francuskich departamentów zamorskich dla sektora zbóż oraz przetworów owocowych i warzywnych oraz prognozy bilansów dostaw na Maderę dla sektorów olejów roślinnych, przetworów owocowych i warzywnych, mleka i przetworów mlecznych oraz wieprzowiny

 • Dz. U. L317 - 20 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1795/2004 z dnia 15 października 2004 r. dotyczące wszczęcia pod kątem nowych eksporterów przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1995/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu, pochodzących między innymi z Algierii, uchylającego cło w stosunku do przywozu od jednego eksportera z tego kraju i nakładającego na ten przywóz obowiązek rejestracji

 • Dz. U. L317 - 17 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 5. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L317 - 16 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L317 - 15 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1791/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 322. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L317 - 14 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1790/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 69. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L317 - 12 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L317 - 10 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L317 - 8 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1787/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 7 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2004 z dnia 14 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 3274/93 zapobiegające dostawom niektórych towarów i usług do Libii

 • Dz. U. L317 - 1 z 200416.10.2004

  Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1785/2004 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.