Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1811/2004 z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 dotyczące liczby dni połowowych dla statków dokonujących połowów łupacza na Morzu Północnym i użycia włoków dennych na wodach wokół Azorów, Wysp Kanaryjskich i Madery

Data ogłoszenia:2004-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 1

Strona 1 z 2
20.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1811/2004 z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 dotyczące liczby dni połowowych dla statków dokonujących połowów łupacza na Morzu Północnym i użycia włoków dennych na wodach wokół Azorów, Wysp Kanaryjskich i Madery

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(3)

włoków dennych i podobnych narzędzi na wodach wokół Azorów, Wysp Kanaryjskich i wyspy Madera, gdzie skupiska te wciąż zachowują korzystny status ochronny. Nowe dane naukowe wykazują, że połowy dorsza dokonane w ramach warunków określonych w punkcie 17 załącznika IV do rozporządzenia Rady (WE) Nr 2287/2003 ustalającego na rok 2004 dopuszczalne wielkości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (3), będą prawdopodobnie niskie, w związku z czym połowy te stanowią niewielkie dodatkowe ryzyko dla regeneracji dorsza. Dlatego też wzrost liczby dni połowowych dla łupacza jest uzasadniony. W celu zapewnienia środków utrzymania dla rybaków wspólnotowych konieczne jest, aby połowy były udostępnione najszybciej jak jest to możliwe. Dlatego konieczne jest zagwarantowanie wyjątku od 6-tygodniowego okresu, o którym mowa w ust. 1 akapit 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów połowowych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z ostatnimi sprawozdaniami naukowymi, a w szczególności sprawozdaniami Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), odkryto i zaznaczono na Atlantyku bardzo wrażliwe siedliska głębokowodne. Skupiska te stanowią siedliska istotnych i niezwykle zróżnicowanych zbiorowisk biologicznych i są ogólnie uznawane za wymagające priorytetowej ochrony. W szczególności są one określone jako siedliska będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w dyrektywie Rady 92/43/WE z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej fauny i flory (2). Ponadto, w ostatnim czasie, głębokowodne rafy koralowe zostały włączone na listę siedlisk zagrożonych, którą to listę stworzono w ramach Konwencji o ochronie środowiska morskiego północno-wschodniego Atlantyku („Konwencja OSPAR”).

(4)

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Zgodnie z dowodami naukowymi odnowa tych siedlisk po szkodach wyrządzonych przez włoki ciągnione po dnie jest albo niemożliwa, albo bardzo trudna i powolna. Wody wokół Azorów, Wysp Kanaryjskich i wyspy Madera obejmują kilka znanych i potencjalnych siedlisk głębokowodnych, które były do niedawna chronione przed poławianiem włokami. Dlatego też za właściwe uznaje się wprowadzenie zakazu wykorzystywania

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) Nr 2287/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku IV dodaje się następujący punkt:

(3) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1691/2004 (Dz. U. L 305 z 1.10.2004, str. 3).

Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (2) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 319 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L319 - 17 z 200420.10.2004

  Decyzja nr 28/2004 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz. U. L319 - 15 z 200420.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 października 2004 r. zmieniająca regulamin Rady

 • Dz. U. L319 - 9 z 200420.10.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/105/WE z dnia 15 października 2004 r. określająca wzory urzędowych świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych ponownego wywozu towarzyszących roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom z państw trzecich wymienionych w dyrektywie 2000/29/WE

 • Dz. U. L319 - 7 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L319 - 5 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1813/2004 z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

 • Dz. U. L319 - 3 z 200420.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.