Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1827/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004

Data ogłoszenia:2004-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 4

Strona 1 z 9
L 321/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1827/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

odniesieniu do oliwy z oliwek w latach gospodarczych 1998/1999 do 2004/2005 (4) określa sposób ustalania wydajności oliwek i oliwy z oliwek w odniesieniu do jednorodnych obszarów produkcji w zależności od otrzymanych statystycznie ogólnych rezultatów wydajności, na podstawie próbek pochodzących z największych obszarów produkcji.


uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1), w szczególności jego art. 5 ust. 11,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 z dnia 17 lipca 1984 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy na produkcję oliwy z oliwek oraz organizacjom producentów (2), w szczególności jego art. 19 akapit drugi tiret pierwsze,

W odniesieniu do Francji, zważywszy na niski poziom produkcji tego kraju, rezultaty obliczane są statystycznie w odniesieniu wyłącznie do jednego obszaru, a niska liczba próbek nie pozwala na uzyskanie wystarczająco precyzyjnych wyników na poziomie krajowym. Dostosowanie wydajności obszarów jednorodnych w zależności od uzyskanych statystycznie rezultatów, jak przewidziano w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2366/98, prowadzi do tego, że wartości otrzymane na rok gospodarczy 2003/2004 są wyraźnie niespójne. W odniesieniu do obszarów jednorodnych Francji wydajność oliwek i oliwy z oliwek należy więc ustalić, nie przeprowadzając wyżej wymienionego dostosowania.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

(1)

Artykuł 18 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84 stanowi, iż współczynniki wydajności oliwek i oliwy, określone w art. 5 ust. 7 rozporządzenia nr 136/66/EWG, wyznacza się dla jednorodnych obszarów produkcji na podstawie danych dostarczonych przez Państwa Członkowskie będące producentami. Obszary produkcji zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2138/97 (3). Biorąc pod uwagę otrzymane informacje, należy ustalić wydajność oliwek i oliwy z oliwek.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Na rok gospodarczy 2003/2004 wydajność oliwek i oliwy z oliwek ustala się, jak określono w Załączniku.

(2)

Artykuł 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2366/98 z dnia 30 października 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy produkcyjnej w

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1513/2001 (Dz.U. L 201 z 26.7.2001, str. 4). (2) Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr L 1639/98 (Dz.U. L 210 z 28.7.1998, str. 38). (3) Dz.U. L 297 z 31.10.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1808/2004 (Dz.U. L 318 z 19.10.2004, str. 15).

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 listopada 2003 r.

(4) Dz.U. L 293 z 31.10.1998, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1432/2004 (Dz.U. L 264 z 11.8.2004, str. 6).

22.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/5

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

L 321/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 53 z 200422.10.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2004 r. ustanawiająca Europejskie Forum Ładu Korporacyjnego

 • Dz. U. L321 - 45 z 200422.10.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2004 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3462) (1)

 • Dz. U. L321 - 38 z 200422.10.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2004 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3461) (1)

 • Dz. U. L321 - 37 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1836/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L321 - 36 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1835/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L321 - 34 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1834/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1772/2004

 • Dz. U. L321 - 33 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 10. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L321 - 32 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1832/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1743/2004

 • Dz. U. L321 - 29 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2000 ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw

 • Dz. U. L321 - 26 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1830/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 283/2004 i rozporządzenie (WE) nr 284/2004 w odniesieniu do rejestracji przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) produkowanej przez jednego z brazylijskich eksporterów-producentów oraz jednego z izraelskich eksporterów-producentów

 • Dz. U. L321 - 24 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2004 z dnia 21 października 2004 r. przyjmujące derogacje od postanowień rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w stosunku do Belgii, Portugalii, Grecji i Cypru (1)

 • Dz. U. L321 - 23 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2501/2001 wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. w celu włączenia Timoru-Leste do grupy krajów korzystających ze szczególnych ustaleń dla krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L321 - 3 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1826/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L321 - 1 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.