Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 października 2004 r. ustanawiająca Europejskie Forum Ładu Korporacyjnego

Data ogłoszenia:2004-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 53

22.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/53

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 października 2004 r. ustanawiająca Europejskie Forum Ładu Korporacyjnego (2004/706/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Europejskie Forum Ładu Korporacyjnego powinno być organem służącym wymianie informacji i dobrych praktyk istniejących w Państwach Członkowskich w celu poprawy zbieżności krajowych kodeksów ładu korporacyjnego, jak również miejscem wymiany myśli, dyskusji i ciałem doradczym Komisji w dziedzinie ładu korporacyjnego. Europejskie Forum Ładu Korporacyjnego powinno opracować swój regulamin wewnętrzny oraz w pełni przestrzegać kompetencji instytucji (2),


a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Dobry i przejrzysty ład korporacyjny jest podstawą do poprawy konkurencyjności i skuteczności działania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, a także do umacniania praw udziałowców oraz ochrony osób trzecich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

We wrześniu 2001 r. Komisja powołała Grupę Wysokiego Szczebla Ekspertów w dziedzinie Prawa Spółek celem wydania zaleceń w sprawie nowoczesnych ram prawnych w prawie spółek; uprawnienia Grupy Wysokiego Szczebla Ekspertów w dziedzinie Prawa Spółek zostały następnie poszerzone, aby umożliwić jej zajmowanie się w szczególności określonymi zagadnieniami ładu korporacyjnego.

Niniejszym powołuje się grupę ekspertów w dziedzinie ładu korporacyjnego we Wspólnocie o nazwie: „Europejskie Forum Ładu Korporacyjnego” (zwane dalej „Forum”). Artykuł 2 Do zadań Forum, w świetle umacniania praktyk ładu korporacyjnego w Państwach Członkowskich, należy poprawa zbieżności krajowych kodeksów ładu korporacyjnego oraz zapewnianie Komisji strategicznego doradztwa w zagadnieniach dotyczących prowadzenia polityki w dziedzinie ładu korporacyjnego, zarówno na wniosek Komisji, jak i z inicjatywy własnej. Artykuł 3 Forum liczy najwyżej osiemnastu członków, których doświadczenie i kompetencje w zakresie ładu korporacyjnego są powszechnie uznawane na szczeblu wspólnotowym. Członkowie Forum są mianowani przez Komisję. Listę członków zamieszcza się w Załączniku. Komisja jest obecna na posiedzeniach Forum i wyznacza przedstawiciela wysokiego szczebla do uczestnictwa w jego obradach. Forum przewodniczy przedstawiciel Komisji.

(3)

Po przedstawieniu przez Grupę Wysokiego Szczebla Ekspertów w dziedzinie Prawa Spółek końcowego raportu w dniu 4 listopada 2002 r. Rada zwróciła się do Komisji o opracowanie planu działań w dziedzinie prawa spółek i ładu korporacyjnego; plan ten stanowiłby w szczególności odpowiedź na zaistniałe w ostatnim czasie nieprawidłowości w działaniu przedsiębiorstw.

(4)

Opracowany przez Komisję „Plan działań w sprawie unowocześnienia prawa spółek oraz umocnienia ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej” (1), przyjęty w maju 2003 r., wskazał szereg czynności, jakie należy podjąć w celu unowocześnienia i uproszczenia ram prawnych, włączając w to utworzenie Europejskiego Forum Ładu Korporacyjnego.

(5)

Dnia 22 września 2003 r. Rada przyjęła plan działań uważany za istotny element ugruntowywania przejrzystego i zdrowego rynku kapitałowego w poszerzonej Unii; Rada podzieliła stanowisko Komisji o znaczeniu konsultacji ekspertów i konsultacji publicznych jako integralnej części rozwoju prawa spółek i ładu korporacyjnego na poziomie europejskim oraz przyjęła do wiadomości zamiar Komisji powołania Forum w sprawie systemów ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej.

Artykuł 4 Kadencja członków Forum trwa trzy lata. Jest ona odnawialna. Po upływie okresu trzech lat członkowie Forum nadal pełnią swoje funkcje do zastąpienia lub odnowienia mandatu. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Forum w czasie trwania kadencji Komisja powołuje nowego członka Forum zgodnie z art. 3.

(2) Tekst w brzmieniu według pkt 9 konkluzji Rady z dnia 22 września 2003 r.

(1) KOM(2003) 284 wersja ostateczna.

L 321/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2004

Artykuł 5 Lista członków publikowana jest przez Komisję w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 6 Forum może zapraszać do udziału w swoich posiedzeniach ekspertów i obserwatorów. Forum może tworzyć grupy robocze. Artykuł 7 Forum przedstawia Komisji roczne sprawozdania. Artykuł 8 Forum przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Sekretariat Forum jest prowadzony przez Komisję.

Artykuł 9 Koszty podróży i pobytu poniesione przez członków, obserwatorów i ekspertów w związku z działalnością Forum są zwracane przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji. Członkowie Forum nie są wynagradzani.

Artykuł 10 Forum rozpoczyna swoją działalność dnia 18 października 2004 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r. W imieniu Komisji,

Frederik BOLKESTEIN

Członek Komisji

ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

— Antonio Borges, — Igor Adam Chalupec, — Bertrand Collomb, — Gerhardt Cromme, — David Devlin, — Emílio Gabaglio, — José María Garrido, — Peter Montagnon, — Colette Neuville, — Roland Oetker, — Alastair Ross Goobey, — Rolf Skog, — Andreas Trink, — Jaap Winter, — Eddy Wymeersch.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 321 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 45 z 200422.10.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2004 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3462) (1)

 • Dz. U. L321 - 38 z 200422.10.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2004 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3461) (1)

 • Dz. U. L321 - 37 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1836/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L321 - 36 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1835/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L321 - 34 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1834/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1772/2004

 • Dz. U. L321 - 33 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 10. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L321 - 32 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1832/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1743/2004

 • Dz. U. L321 - 29 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2000 ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw

 • Dz. U. L321 - 26 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1830/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 283/2004 i rozporządzenie (WE) nr 284/2004 w odniesieniu do rejestracji przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) produkowanej przez jednego z brazylijskich eksporterów-producentów oraz jednego z izraelskich eksporterów-producentów

 • Dz. U. L321 - 24 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2004 z dnia 21 października 2004 r. przyjmujące derogacje od postanowień rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w stosunku do Belgii, Portugalii, Grecji i Cypru (1)

 • Dz. U. L321 - 23 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2501/2001 wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. w celu włączenia Timoru-Leste do grupy krajów korzystających ze szczególnych ustaleń dla krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L321 - 4 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1827/2004 z dnia 19 października 2004 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L321 - 3 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1826/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L321 - 1 z 200422.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.