Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 323 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1853/2004 z dnia 25 października 2004 r. dotyczące dodatkowych środków ograniczających w odniesieniu do Birmy/Myanmar i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2004

Data ogłoszenia:2004-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 323 POZ 11

Strona 1 z 3
26.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/11

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1853/2004 z dnia 25 października 2004 r. dotyczące dodatkowych środków ograniczających w odniesieniu do Birmy/Myanmar i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2004

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/730/WPZiB z dnia 25. października 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB dotyczące dodatkowych środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Myanmarowi (1).


uwzględniając wniosek Komisji,

tycznych oraz nie zezwoliły na prawdziwy i otwarty Konwent Narodowy i w związku z ciągłym prześladowaniem NLD i innych zorganizowanych ruchów politycznych, wspólne stanowisko 2004/730/WPZiB podtrzymuje i wzmacnia środki ograniczające nałożone na Birmę/Myanmar na mocy wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB w celu uwzględnienia, między innymi, zakazu udzielania pożyczek lub kredytów finansowych niektórym birmańskim przedsiębiorstwom państwowym oraz nabywania lub rozszerzania udziałów w nich. O ile tego rodzaju zakaz nie powinien mieć wpływu na wykonanie zobowiązań wynikających z istniejących kontraktów lub umów, to po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia powinno się zakazać zawierania nowych kontraktów lub umów w sprawie stanowiącej przedmiot niniejszego rozporządzenia lub odnowienia istniejących kontraktów i umów po ich wygaśnięciu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

Środki te wchodzą w zakres Traktatu. Dlatego, w celu uniknięcia jakiegokolwiek zakłócenia konkurencji, konieczne jest prawodawstwo wspólnotowe w celu wykonania ich w odniesieniu do Wspólnoty.

1)

W dniu 28 października 1996 r. Rada zaniepokojona brakiem postępów w kierunku demokratyzacji oraz ciągłym łamaniem praw człowieka w Birmie/Myanmar, nałożyła niektóre środki ograniczające wymierzone przeciwko Birmie/Myanmar na mocy wspólnego stanowiska 1996/635/WPZiB (2) W związku z poważnym i systematycznym łamaniem praw człowieka przez władze birmańskie, a w szczególności ciągłymi i nasilającymi się przypadkami naruszania praw cywilnych i politycznych, oraz niepodjęciem przez władze kroków w kierunku demokracji i pojednania, środki ograniczające przeciwko Birmie/Myanmar zostały następnie kilkakrotnie przedłużane, ostatnio na mocy wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB (3). Niektóre ze środków ograniczających nałożonych przeciwko Birmie/Myanmar zostały wdrożone na poziomie Wspólnoty na mocy rozporządzenia (WE) nr 798/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. odnawiającego środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmar i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2000 (4).

(4)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie z dniem jego opublikowania,

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 798/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym w rozporządzeniu (WE) nr 798/2004 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Z uwagi na obecną sytuację polityczną w Birmie/Myanmar, o której świadczy fakt, że władze wojskowe nie uwolniły Daw Aung San Su Kyi i innych członków Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (National League for Democracy – NLD) jak również innych więźniów poli-

1) Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 8 a 1. Zakazuje się:

Zob. strona 17 tego wydania Dziennika Urzędowego. (2) Dz.U. L 287 z 8.11.1996, str. 1. Wspólne stanowisko uchylone i zastąpione wspólnym stanowiskiem 2003/297/WPZiB (Dz.U. L 106 z 29.4.2003, str. 36). 3) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 61. Wspólne stanowisko zmienione ( wspólnym stanowiskiem 2004/730/WPZiB. (4) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 4. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1517/2004 (Dz.U. L 278 z 27.8.2004, str. 18).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 323 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 17 z 200426.10.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/730/WPZiB z dnia 25 października 2004 r. w sprawie dodatkowych środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Myanmarowi i zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB

 • Dz. U. L323 - 9 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2004 z dnia 25 października 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L323 - 6 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1851/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L323 - 5 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1850/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1117/2004 ustalające kurs walutowy na 2004 r. mający zastosowanie do systemów pomocy bezpośredniej oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L323 - 3 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1849/2004 z dnia 21 października 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L323 - 1 z 200426.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1848/2004 z dnia 25 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.