Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 16

Tytuł:

Umowa między Bośnią i Hercegowiną a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2004-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 16

Strona 1 z 3
L 324/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2004

UMOWA między Bośnią i Hercegowiną a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

BOŚNIA I HERCEGOWINA,

reprezentowane przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Bośni i Hercegowiny z jednej strony, oraz

UNIA EUROPEJSKA,

zwana dalej „UE”, reprezentowana przez Prezydencję Rady Unii Europejskiej, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”,

UZNAJĄC, że Bośnia i Hercegowina i UE posiadają wspólne cele wzmocnienia własnego bezpieczeństwa we wszystkich aspektach i zapewnienia swoim obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa osobistego w ramach bezpieczeństwa ogólnego; UZNAJĄC, że Bośnia i Hercegowina i UE zgadzają się, że należy rozwinąć konsultacje i współpracę między nimi w kwestiach wspólnych interesów związanych z bezpieczeństwem; UZNAJĄC, że w tym kontekście istnieje stała potrzeba wymiany informacji niejawnych między Bośnią i


Hercegowiną a UE;

UWZGLĘDNIAJĄC, że pełna i skuteczna współpraca i konsultacje mogą wymagać zarówno dostępu do informacji i materiałów niejawnych Bośni i Hercegowiny i UE, jak i wymiany informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów między Bośnią i Hercegowiną a UE; ŚWIADOMI, że taki dostęp i wymiana informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów wymaga

odpowiednich środków bezpieczeństwa,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W celu osiągnięcia celów wzmocnienia bezpieczeństwa każdej ze Stron we wszystkich aspektach niniejszą Umowę stosuje się do informacji lub materiałów niejawnych we wszelkiej postaci, przekazywanych lub wymienianych między Stronami.

ochrony przed nieupoważnionym ujawnieniem i zaklasyfikowane jako niejawne w klasyfikacji bezpieczeństwa (dalej: „informacje niejawne”).

Artykuł 2 Dla celów niniejszej Umowy informacje niejawne określa się jako wszelkie informacje (mianowicie wiedzę, która może być przekazywana w dowolnej formie) lub materiały wymagające

Artykuł 3 Dla celów niniejszej Umowy „UE” oznacza Radę Unii Europejskiej (dalej: „Radę”), Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela i Sekretariat Generalny Rady oraz Komisję Wspólnot Europejskich (zwaną dalej „Komisją Europejską”).

27.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/17

Artykuł 4 Każda Strona:

Artykuł 6 Jak określono w artykule 3, każda ze Stron i jej podmioty posiadają organizację bezpieczeństwa i programy bezpieczeństwa, oparte na podstawowych zasadach i minimalnych standardach bezpieczeństwa wdrażanych do systemów bezpieczeństwa Stron, ustanawianych stosownie do artykułów 11 i 12, w celu zagwarantowania, że do informacji i materiałów niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy stosowany jest równoważny poziom bezpieczeństwa.

a) chroni i zabezpiecza informacje niejawne podlegające niniejszej Umowie, przekazane lub wymienione przez drugą Stronę;

b) zapewnia, że informacje lub materiały niejawne będące przedmiotem niniejszej Umowy przekazane lub wymienione nadal podlegają klasyfikacji bezpieczeństwa przyznanej im przez Stronę przekazującą. Strona przyjmująca chroni i zabezpiecza informacje niejawne zgodnie z procedurami ustalonymi przez własne przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji lub materiałów posiadających równoważną klasyfikację bezpieczeństwa, wyszczególnione w uzgodnieniach dotyczących bezpieczeństwa, które mają być sporządzone stosownie do artykułów 11 i 12;

Artykuł 7 1. Strony zapewniają, że wszystkie osoby, które dla wykonywania swoich urzędowych obowiązków wymagają dostępu do informacji niejawnych albo których obowiązki lub funkcje mogą dawać dostęp do takich informacji niejawnych, dostarczonych lub wymienionych na mocy niniejszej Umowy, zostaną odpowiednio sprawdzone pod względem bezpieczeństwa przed uzyskaniem dostępu do takich informacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 22 z 200427.10.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/2/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L324 - 20 z 200427.10.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/1/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie dopuszczenia wkładu państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L324 - 15 z 200427.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L324 - 13 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2004 z dnia 26 października 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L324 - 6 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2004 z dnia 26 października 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lardo di Colonnata)

 • Dz. U. L324 - 3 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1855/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L324 - 1 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1854/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.