Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2004 z dnia 26 października 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lardo di Colonnata)

Data ogłoszenia:2004-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 6

Strona 1 z 6
L 324/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1856/2004 z dnia 26 października 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” (Lardo di Colonnata)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wewnętrznymi procedurami. Włochy przedstawiły wyjaśnienia dotyczące sposobu określania stref geograficznych względem produkcji surowców oraz przetwórstwa i Hiszpania wyraziła zgodę na rejestrację.


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 lit. a) i jego art. 6 ust. 4 tiret pierwsze,

(6)

Sprecyzowano streszczenie specyfikacji nazwy, o której mowa, w szczególności w ust. 4.3 dotyczącym strefy geograficznej.

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy więc wpisać do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” nazwę „Lardo di Colonnata” oraz objąć ją wspólnotową ochroną prawną jako oznaczenie geograficzne.

(1)

Zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 Włochy przekazały Komisji wniosek o rejestrację nazwy „Lardo di Colonnata” jako oznaczenia geograficznego.

(8)

Należy zatem odpowiednio uzupełnić Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 Komisji (3),

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 stwierdzono, że wniosek jest zgodny z rozporządzeniem, a w szczególności, że zawiera wszystkie elementy przewidziane w jego art. 4.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 uzupełniony zostaje o nazwę znajdującą się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wniosku o rejestrację Hiszpania zgłosiła Komisji sprzeciw.

(4)

Zgłoszony sprzeciw dotyczył nieprzestrzegania warunków przewidzianych w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 i zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa, spełniał kryteria formalne. Rzeczywiście, w następstwie skargi eksportera świeżego mięsa Hiszpania zakwestionowała sposób wyznaczania stref geograficznych produkcji surowca służącego do wytwarzania „Lardo di Colonnata”, jak również stref geograficznych, na których obszarze odbywa się przetwórstwo.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, wpisana zostaje jako chronione oznaczenie geograficzne (PGI) w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

Artykuł 2 Zestawienie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(5)

W liście z 29 stycznia 2004 r. Komisja zachęciła Państwa Członkowskie, których problem ten dotyczył, do poszukiwania wspólnego rozwiązania zgodnego z ich

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2004 (Dz.U. L 273 z 21.8.2004, str. 9).

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1215/2004 (Dz.U. L 232 z 1.7.2004, str. 21). (2) Dz.U. C 131 z 5.6.2003, str. 10.

27.10.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/7

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 października 2004 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 324 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 22 z 200427.10.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/2/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L324 - 20 z 200427.10.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/1/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie dopuszczenia wkładu państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L324 - 16 z 200427.10.2004

  Umowa między Bośnią i Hercegowiną a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L324 - 15 z 200427.10.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L324 - 13 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2004 z dnia 26 października 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L324 - 3 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1855/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L324 - 1 z 200427.10.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1854/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.